Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 2

持守真道

1因此,我們必須更加重視所聽的道,以免隨流漂去。 既然藉天使傳下來的話正確無誤,凡干犯、違背的人都受到了應有的報應, 我們若忽略了這麼大的救恩,怎能逃避懲罰呢?這救恩首先由主親口宣講出來,後來由聽見的人向我們證實了。 同時,上帝按自己的旨意,用神蹟、奇事、各樣的異能、聖靈的恩賜和他們一同做見證。

救恩的元帥

上帝並沒有把我們所談論的未來世界交給天使掌管。 相反,有人在聖經中做見證說:

「人算什麼,你竟顧念他?
世人算什麼,你竟眷顧他?
你使他暫時比天使低微一點,
賜他榮耀和尊貴作冠冕,
派他管理你所造的一切,
使萬物降服在他腳下。」

既說叫萬物都降服在人的管理之下,就沒有一樣例外。不過,我們到現在還沒有看到萬物都降服在人的管理之下, 只看見耶穌暫時比天使低微一點,好靠著上帝的恩典為全人類親嚐死亡的滋味。祂因為經歷死亡的痛苦而得到了尊貴和榮耀作冠冕。

10 作為萬物的歸宿和根源的上帝,叫救恩的元帥耶穌經歷苦難而得以純全,以便帶領許多的兒女進入榮耀,這樣的安排是恰當的。 11 因為使人聖潔的耶穌和那些得以聖潔的人都出自同一位父親,所以耶穌不以稱呼他們弟兄姊妹為恥。 12 祂說:

「我要向眾弟兄傳揚你的名,
在會眾中歌頌你。」

13 又說:

「我要倚靠祂。」

還說:

「看啊,我和上帝賜給我的兒女都在這裡。」

14 因為眾兒女都是血肉之軀,所以祂也同樣取了血肉之軀,為要親身經歷死亡,藉此摧毀掌握死亡權勢的魔鬼, 15 釋放那些因怕死而一生做奴隸的人。 16 很明顯,祂要救助的不是天使,而是亞伯拉罕的後裔。 17 所以祂必須在每一方面都與祂的弟兄姊妹相同,以便在事奉上帝的事上成為一位仁慈忠信的大祭司,替眾人獻上贖罪祭。 18 祂經歷過受試煉的痛苦,所以能幫助受試煉的人。

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 2

Ang Kaluwasan

1Gani kinahanglan gid naton nga tipigan sing maayo ang mga kamatuoran nga aton nabatian agod indi kita magtalang. Hunahunaa bala ninyo; ang Kasuguan nga ginpadala paagi sa mga anghel napamatud-an nga matuod gid, kag ang kada isa nga wala nagsunod ukon wala nagtuman sini ginsilutan suno sa iya nahimo nga sala. Gani indi gid kita makaluwas sa silot kon indi ta pagsapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho. Ang Ginoo mismo amo ang una nga nagbantala sang sini nga kaluwasan, kag ginpamatud-an ini sa aton sang mga tawo nga nakabati sa iya. Kag ginpamatud-an pa gid ini sang Dios paagi sa nagkalain-lain nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang, kag sa nagkalain-lain nga mga abilidad nga iya ginpanagtag paagi sa Espiritu Santo suno sa iya gusto.

Nag-abot ang Kaluwasan Paagi kay Cristo

Karon, kon parte sa palaabuton nga kalibutan nga ginasiling namon, indi ang mga anghel ang ibutang sang Dios nga magadumala; tungod kay amo ini ang nakasulat sa Kasulatan,

O Dios, ano gid bala ang tawo nga ginadumdom mo gid?
Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginakabalak-an mo gid?
Sa malip-ot nga tion ginhimo mo siya nga mas manubo sang sa mga anghel.
Pero ginpadunggan mo siya pareho sa hari,
kag ginpasakop mo sa iya ang tanan nga butang.”[a]

Ang ginasiling sang Kasulatan nga sakop sang tawo ang tanan nga butang nagakahulugan nga magaabot ang adlaw nga wala gid sing butang nga indi ipasakop sa tawo. Pero sa karon nahibaluan ta nga indi pa sakop sang tawo ang tanan nga butang. Pero kon parte kay Jesus, nahibaluan ta nga sa malip-ot nga tion ginhimo siya sang Dios nga mas manubo sang sa mga anghel, agod paagi sa bugay sang Dios, mapatay siya para sa tanan nga tawo. Kag karon ginpadunggan siya bilang hari tungod sa iya gin-antos nga kamatayon. 10 Ginhimo sang Dios ang tanan nga butang, kag ginhimo niya ini para sa iya kaugalingon. Gani bagay gid lang nga magtugot siya nga mag-antos si Jesus, agod makompleto ni Jesus ang ginapahimo sa iya bilang ginahalinan sang kaluwasan. Sa sini nga paagi madamo nga mga tawo ang mangin iya mga anak nga iya padunggan.

11 Si Jesus ang nagalimpyo sa aton mga sala. Kag ang iya Amay amo man ang aton Amay. Amo ina nga wala siya nahuya magtawag sa aton nga iya mga utod. 12 Amo ini ang iya ginsiling sa iya Amay,

“Ipahayag ko sa akon mga utod ang imo mga ginhimo;
kag magakanta ako sang pagdayaw sa imo sa ila mga pagtililipon.”[b]

13 Kag nagsiling pa siya,

“Magasalig gid ako sa Dios.”[c]

Kag nagsiling pa gid siya,

“Ari ako kag ang mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon.”[d]

14 Kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man agod ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila, kay paagi sa iya kamatayon mapierdi niya si Satanas nga amo ang ginahalinan sang kamatayon sang mga tawo. 15 Sa amo nga paagi ginluwas niya sila nga nangin ulipon sa kahadlok sa bug-os nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. 16 Gani maathag gid nga indi ang mga anghel ang ginabuligan ni Jesus, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. 17 Amo ina nga kinahanglan gid nga mangin tawo si Jesus nga pareho gid sa iya mga utod sa tanan nga bagay, agod mangin ila siya nga pangulo nga pari nga maluluy-on kag masaligan, nga makahalad sa Dios para matubos ang mga tawo sa ila mga sala. 18 Siya mismo nakaagi sang mga pag-antos sang ginsulay siya, gani sarang gid siya makabulig sa mga tawo nga ginasulay.