Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 7:1-17

為上帝的僕人蓋印

1這些事情之後,我看見四位天使分別站在地的四個角落控制著四面的風,使風不再吹向地面、海洋和樹木。 2我又看見一位天使從東方日出之地上來,手裡拿著永活上帝的印。他對那領受權柄能傷害地和海的四位天使大聲說: 3「我們還沒在上帝的奴僕額上蓋印之前,你們不可傷害地、海和樹木。」 4我聽見以色列各支派中蓋了印的共有十四萬四千人: 5猶大支派有一萬二千,呂便支派有一萬二千,迦得支派有一萬二千, 6亞設支派有一萬二千,拿弗他利支派有一萬二千,瑪拿西支派有一萬二千, 7西緬支派有一萬二千,利未支派有一萬二千,以薩迦支派有一萬二千, 8西布倫支派有一萬二千,約瑟支派有一萬二千,便雅憫支派有一萬二千。

劫後餘生的上帝子民

9後來我又看見一大群人,多得不可勝數。他們來自各國家、各部落、各民族、各語言族群,身穿白袍,手拿棕樹枝,站在寶座和羔羊面前, 10大聲呼喊說:「救恩來自我們坐在寶座上的上帝,也來自羔羊!」 11眾天使都站在寶座、眾長老和四個活物的周圍,在寶座前俯伏敬拜上帝,說: 12「阿們!願頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、能力都歸給我們的上帝,直到永永遠遠。阿們!」

13長老中有一位問我:「這些身穿白袍的人是誰?他們從哪裡來?」

14我回答說:「先生,你知道答案。」

他便說:「這些都是經過大災難的人,他們用羔羊的血將衣裳洗得純淨潔白。 15因此,他們在寶座前,在聖殿中不分晝夜地事奉上帝。坐在寶座上的那位要庇護他們。 16他們不會再受饑餓和乾渴的折磨,也不會再受太陽和酷熱的煎熬, 17因為在寶座中央的羔羊要作他們的牧人,引導他們到生命之泉那裡,上帝要擦乾他們所有的眼淚。」

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 7:1-17

Ang 144,000 ka mga Tawo sa Israel nga Gimarkahan

1Human niadto, aduna akoy nakita nga upat ka anghel nga nagatindog sa upat ka kanto sa kalibotan. Gipugngan nila ang upat ka hangin sa kalibotan aron walay hangin nga mohuros sa yuta, o sa dagat o kaha sa bisan unsa nga kahoy. 2Ug nakita ko usab ang laing anghel nga gikan sa sidlakan. Aduna siyay dalang igmamarka nga iya sa buhi nga Dios. Misinggit siyag kusog ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. 3Miingon siya, “Ayaw una ninyo daota ang yuta, o ang dagat o ang mga kahoy samtang wala pa nato mamarkahi ang agtang sa mga alagad sa atong Dios.” 4Sumala sa gisugilon kanako, 144,000 ang gimarkahan sa marka sa Dios gikan sa tanang mga tribo sa Israel.

512,000 gikan sa tribo ni Juda;

12,000 gikan sa tribo ni Reuben;

12,000 gikan sa tribo ni Gad;

612,000 gikan sa tribo ni Asher;

12,000 gikan sa tribo ni Naftali;

12,000 gikan sa tribo ni Manase;

712,000 gikan sa tribo ni Simeon;

12,000 gikan sa tribo ni Levi;

12,000 gikan sa tribo ni Isacar;

812,000 gikan sa tribo ni Zebulun;

12,000 gikan sa tribo ni Jose;

12,000 gikan sa tribo ni Benjamin.

Ang Daghang Katawhan Atubangan sa Trono sa Dios

9Human niadto, nakita ko ang mga tawo nga dili maihap ang gidaghanon. Naggikan sila sa tanan nga nasod, tribo, kaliwatan ug pinulongan. Nagatindog sila atubangan sa trono ug sa Karnero. Nagabisti silag tag-as ug pulos puti, ug may gikuptan sila nga mga dahon sa palmera. 10Naninggit sila nga nagaingon, “Dalaygon ang Dios nga nagalingkod sa trono, ug dalaygon usab ang Karnero, kay giluwas nila kami gikan sa silot!” 11Nagatindog ang tanang mga anghel sa palibot sa trono ug sa mga pangulo, ug sa upat ka nilalang. Ug nangluhod dayon sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios. 12Miingon sila, “Tinuod gayod nga ang atong Dios angayan nga dayegon, pasidunggan, pasalamatan ug tahoron. Nasayod siya sa tanan, ug ang tanang gahom ug kusog anaa kaniya. Dayegon siya sa walay kataposan! Amen!”

13Unya, nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, “Nasayod ka ba kon kinsa kanang mga tawo nga nagbistig puti, ug kon asa sila gikan?” 14Mitubag ako, “Sir, wala ako masayod. Suginli ako!” Miingon siya kanako, “Mao kana ang mga tawo nga nakaagig hilabihang paglutos. Ang ilang mga bisti gilabhan nila ug gipaputi sa dugo sa Karnero. 15Mao kana ang hinungdan nga diha sila nagatindog atubangan sa trono sa Dios, ug adlaw ug gabii ang ilang pag-alagad kaniya diha sa iyang templo. Ug ang Dios mismo nga nagalingkod sa trono mao ang nagaatiman kanila. 16Dili na gayod sila gutomon o uhawon. Ug dili na sila mainitan o masunog sa kainit sa adlaw. 17Kay ang Karnero nga anaa sa trono mao na ang magabantay kanila. Dad-on niya sila ngadto sa mga tuboran nga nagahatag ug kinabuhi, ug pahiran sa Dios ang tanang mga luha sa ilang mga mata.”