Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 5:1-14

羔羊與封印的書卷

1接著,我看見坐在寶座上的那位右手拿著一卷內外寫著字、用七個印封住的書。 2有一位大力天使高聲問道:「誰有資格揭開那七個封印,打開那卷書?」 3可是,天上、地上、甚至地底下都沒有人有資格揭開並閱讀那卷書。 4我見無人有資格揭開並閱讀那卷書,便放聲大哭。 5有一位長老對我說:「不要哭。你看,猶大支派的獅子、大衛的根已經得勝了!祂能揭開那七個封印,打開那卷書。」

6我又看到寶座、四個活物和眾長老之間站著一隻好像是被宰殺過的羔羊。祂身上的七隻角和七隻眼睛代表奉差遣到普天下去的上帝的七靈。 7那羔羊走上前去,從坐在寶座上的那位右手中接過書卷。 8祂拿過書卷後,四個活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前,各拿著豎琴和盛滿了香的金香爐。那些香就是眾聖徒的祈禱。 9他們唱著一首新歌:

「你配拿書卷並揭開封印,

因你曾被殺,

用你的血從各部落、各語言族群、各民族、各國家,

將人買贖回來歸給上帝。

10你又使他們成為上帝的國度和祭司,

他們要在地上執掌王權。」

11我看見寶座、四個活物和眾長老的周圍有千千萬萬的天使,又聽見他們高聲呼喊: 12「那被殺的羔羊配得權柄、財富、智慧、能力、尊貴、榮耀和頌讚!」

13我又聽到天上、地上、地底下和海洋中一切被造之物同聲說:「願頌讚、尊貴、榮耀和權柄都歸於坐在寶座上的那位和羔羊,直到永永遠遠!」 14四個活物就說:「阿們!」眾長老也俯伏敬拜。

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 5:1-14

Ang Basahon ug ang Karnero

1Human niadto, may nakita akong linukot nga basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono. Kini nga basahon gisulatan sa sulod ug sa gawas ug gibutangan ug pito ka mga selyo. 2Ug may nakita dayon ako nga usa ka gamhanan nga anghel nga nagpanawag sa makusog nga tingog, “Kinsa ba ang takos nga motangtang sa mga selyo sa linukot nga basahon aron maablihan ug mabukhad?” 3Apan wala gayoy bisan usa sa langit, sa yuta, o kaha sa ilalom sa yuta nga takos makaabli ug makabasa sa nakasulat sa linukot nga basahon. 4Busa mihilak ako pag-ayo tungod kay wala gayoy bisan usa nga nakaplagan nga takos moabli ug mobasa niini nga basahon. 5Unya, usa sa mga pangulo miingon kanako, “Ayaw paghilak, tungod kay si Jesus nga midaog nga gitawag nga Leon, nga gikan sa tribo ni Juda ug kaliwat ni David, makatangtang sa pito ka mga selyo sa linukot nga basahon aron mabukhad kini.”

6Unya nakita ko ang usa ka Karnero nga nagatindog duol sa trono, nga gilibotan sa upat ka nilalang ug sa mga pangulo. Sa akong tan-aw, morag miagi kini ug kamatay. May pito kini ka sungay ug may pito usab ka mata nga mao ang pito ka Espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibotan. 7Nagpaduol ang Karnero sa trono ug gikuha niya ang basahon sa tuong kamot niadtong naglingkod didto. 8Sa dihang gikuha niya ang basahon, ang upat ka nilalang ug ang 24 ka mga pangulo nangluhod sa pagsimba sa Karnero. Ang matag usa kanila may panaksan nga bulawan nga puno sa insenso nga mao ang mga pag-ampo sa mga katawhan sa Dios. May harpa5:8 harpa: morag gitara. usab ang matag usa kanila nga ilang gipatugtog, 9ug nagakanta silag usa ka bag-o nga alawiton nga nagaingon:

“Ikaw ang takos nga makakuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa iyang mga selyo,

tungod kay gipatay ikaw, ug pinaagi sa imong dugo gitubos mo alang sa Dios ang mga tawo, nga gikan sa matag tribo, pinulongan, kaliwat ug nasod.

10Gihimo mo silang mga hari ug mga pari sa pag-alagad sa atong Dios.

Ug padumalahon mo sila sa kalibotan.”

11Unya nakita ko ug nadungog ang linibo ug minilyon nga mga anghel nga nagatigom palibot sa trono, sa upat ka mananap, ug sa mga pangulo. 12Ug nagaawit sila sa makusog:

“Ang Karnero nga gipatay takos nga modawat sa gahom, bahandi, kaalam, kusog, pagtahod, pagpasidungog, ug pagdayeg!”

13Ug nadungog ko nga nagaawit usab ang tanang binuhat nga anaa sa langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, ug sa dagat:

“Ihatag nato sa nagalingkod sa trono ug sa Karnero ang pagdayeg, pagtahod, pagpasidungog ug paggahom sa walay kataposan!”

14Mitubag dayon ang upat ka nilalang, “Amen!” Ug ang mga pangulo nangluhod ug misimba.