Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 22:1-21

1天使讓我看城內街道當中一道流淌著生命水的河,清澈如水晶,從上帝和羔羊的寶座那裡流出。 2河兩岸有結十二種果子的生命樹,每個月都結果子,葉子能醫治萬民。 3再也沒有咒詛,因為城裡有上帝和羔羊的寶座,祂的奴僕都要事奉祂。 4他們必見上帝的面,上帝的名字必印在他們的額上。 5再沒有黑夜,也不需要燈光和陽光,因為主上帝必作他們的光。他們要執掌王權直到永永遠遠。

基督的再來

6天使對我說:「這些話真實可靠。賜聖靈感動眾先知的主上帝已差遣祂的天使,將那些快要發生的事指示給祂的奴僕們。」

7「看啊,我快要來了。遵行這書中預言的人有福了!」

8以上都是我約翰親眼看見、親耳聽見的事。當我聽見、看見這些事後,就俯伏敬拜將這一切指示給我的天使。 9天使對我說:「千萬不可!我與你、你的眾先知弟兄和那些遵行這書上話語的人同是上帝的奴僕,你要敬拜上帝。」

10他又對我說:「不可封住這卷書上的預言,因為時候快到了。 11不義的,讓他繼續不義;污穢的,讓他繼續污穢;公義的,讓他保持公義;聖潔的,讓他保持聖潔。」

12「看啊,我快要來了,到時候我要按各人的行為施行賞罰。 13我是阿拉法,我是俄梅加;我是首先的,我是末後的;我是開始,我是終結。 14那些洗淨自己衣裳的人有福了!他們有權吃生命樹的果子,也可以從城門進入城中。 15那些如同惡犬的敗類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的和一切喜歡弄虛作假的,都要被拒之城外。 16我耶穌差遣我的天使到眾教會,向你們證明這些事。我是大衛的根,也是大衛的後裔,又是明亮的晨星。」

17聖靈和新娘都說:「來吧!」聽見的也要說:「來吧!」口渴的,讓他來吧!願意的,讓他白白享用生命水吧!

警告

18我鄭重警告所有聽見這書上預言的人:如果誰在這書上增添什麼,上帝必將這書上所記載的災禍加在他身上; 19如果有人從這預言書上刪減什麼,上帝必使他無份於這書上所記載的生命樹和聖城。

20那位證明這些事的說:「是的,我快要來了。」阿們!主耶穌啊,我願你來!

21願主耶穌的恩典與眾聖徒同在。阿們!

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 22:1-21

1Gipakita usab kanako sa anghel ang suba nga ang iyang tubig nagahatag ug kinabuhi. Nagagilak-gilak kini sama sa kristal, ug nagagikan sa trono sa Dios ug sa Karnero, 2ug midagayday kini sa tunga sa karsada sa siyudad. Sa isigka-daplin sa maong suba adunay kahoy nga nagahatag ug kinabuhi ug nagapamunga ug 12 ka higayon sulod sa usa ka tuig, kausa matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanang mga tawo. 3Wala nay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makita niadto nga siyudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa Karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. 4Makita na nila ang iyang panagway, ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang mga agtang. 5Wala nay gabii didto, busa dili na nila kinahanglanon ang mga suga o ang kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao na ang ilang kahayag. Ug magdumala sila isip mga hari sa walay kataposan.

Ang Pagbalik ni Jesus

6Miingon ang anghel kanako, “Kini nga mga pulong tinuod ug masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagsulti sa iyang mga propeta kon unsa ang mahitabo sa umaabot mao ang nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpakita sa iyang mga alagad sa mga panghitabo nga hapit na moabot.”

7Miingon si Jesus, “Hapit na ako moabot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niini nga libro.”

8Ako, si Juan, ang nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita ug madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. 9Apan miingon siya kanako, “Ayaw pagsimba kanako. Alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isigka-propeta, ug sa tanan nga nagatuman sa mga gi-ingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon!” 10Midugang pa gayod siya sa pag-ingon kanako, “Ayaw itago sa katawhan ang mga panagna nga nasulat dinhi niini nga libro, tungod kay hapit na kining tanan mahitabo. 11Ang mga daotan magpadayon pa sa pagbuhat ug daotan, ug ang mga mahugawg hunahuna magpadayon pa sa paghunahuna ug mahugaw. Apan ang mga tawo nga matarong ug hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon pa gihapon sa paghimo ug maayo.”

12Miingon si Jesus, “Paminaw kamo, sa dili madugay mobalik na ako! Ug dad-on ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. 13Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan.

14“Bulahan ang nagahinlo sa ilang mga bisti22:14 bisti: Tan-awa ang 7:14. tungod kay tugotan sila nga mosulod sa mga pultahan sa siyudad ug mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi. 15Apan mahibilin sa gawas ang daotang mga tawo,22:15 daotang mga tawo: sa literal, mga iro. ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga mamumuno, ang mga nagasimba sa mga dios-dios ug ang tanang mga bakakon.

16“Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugwason.”

17Miingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kaslonon, “Dali!” Ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga, “Dali!” Si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom moduol ug modawat sa tubig nga nagahatag ug kinabuhi. Wala kini bayad.

Ang Kataposang mga Pulong ni Juan

18Ako, si Juan, nagapasidaan gayod sa matag usa nga naminaw sa mga panagna nga gisulat dinhi. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi, idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. 19Ug ang magkuha sa mga panagna nga gisulat dinhi niini, kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug dili siya pasudlon didto sa Balaan nga Siyudad, nga gipanghisgotan dinhi niini nga libro.

20Si Jesus mao ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi. Miingon siya, “Tinuod gayod nga hapit na ako mobalik.” Miingon usab ako, “Hinaut pa. Ginoong Dios, balik na.”

21Hinaut nga tanan kamo [nga mga katawhan sa Dios] panalanginan ni Ginoong Jesus.