Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 14

天上的新歌

1我看到羔羊站在錫安山上,與祂在一起的有十四萬四千人,他們額上都有祂和祂父的名字。 我聽見有聲音從天上傳來,像江河澎湃,像雷霆萬鈞,又像豎琴合奏的聲音。 他們在寶座前,在四個活物和二十四位長老面前唱一首新歌。除了從地上被贖出來的十四萬四千人以外,沒有人能學得會這歌。 這些人從未沾染過婦女,都是童身。無論羔羊往哪裡去,他們都緊隨其後。他們是從世人中被贖出來的,作為初熟的果實獻給上帝和羔羊。 他們從未說謊,純潔無瑕。

三位天使的信息

我看見另一位天使在空中飛翔,要將永遠的福音傳給地上的各國家、各部落、各語言族群、各民族。 他大聲說:「當敬畏上帝,歸榮耀給祂,因為祂審判的時候到了。要敬拜造天、地、海和一切水源的那位。」

接著又一位天使說:「巴比倫大城倒塌了!倒塌了!她曾引誘萬民喝她那淫亂的烈酒。」

之後,第三位天使高喊:「一切敬拜怪獸和牠的像、在手或額上接受獸印的, 10 都要喝上帝震怒的烈酒,就是祂怒杯裡毫無摻雜的烈酒。他們要在聖天使和羔羊面前,在火和硫磺中受煎熬。 11 他們受煎熬所發出的煙不斷上升,永無休止。那些拜獸、獸像和接受了獸名印記的人晝夜不得安寧。」 12 但持守上帝誡命和耶穌真道的聖徒們需要堅忍。

13 我聽見天上有聲音說:「你將下面的話寫下來,從今以後,那些為主而死的人有福了!」

聖靈說:「是的!他們將得享安息,不再勞苦。他們工作的成果必隨著他們。」

地上的收割

14 我再觀看,見有一朵白雲,上面坐著的好像是人子,祂頭戴金冠,手拿鋒利的鐮刀。 15 有一位天使從殿中出來,揚聲向坐在雲上的那位說:「揮動你的鐮刀收割吧!地上的莊稼已經熟透了,可以收割了。」 16 於是,坐在雲上的那位便向大地揮動鐮刀,把地上的莊稼都收割了。

17 另一位天使手裡也拿著鋒利的鐮刀從天上的殿中出來。 18 又有一位掌管烈火的天使從祭壇那裡出來,對手拿鐮刀的天使高喊:「揮動你鋒利的鐮刀,收取地上葡萄樹的果實吧!它們已經熟透了。」 19 於是,那天使揮動鐮刀,收取了地上的葡萄,拋到上帝烈怒的大榨酒池中。 20 葡萄在城外的榨酒池中被踩踏,血從榨酒池中湧出,高至馬的嚼環,流了三百公里[a]遠。

Notas al pie

  1. 14·20 三百公里」希臘文是「一千六百司他町」。

Nkwa Asem

Yohane Adiyisɛm 14

Dwom foforo

1Afei mehwɛe na mihui sɛ Oguammaa no gyina Sion Bepɔw so. Na nnipa ɔpeha aduanan anan ka ne ho a wɔakyerɛw ne din ne n’agya din wɔ wɔn moma so. Na metee nne bi fi soro a na ɛworo so te sɛ nsuworoee a ano yɛ den, na ɛte sɛ aprannaa. Ɛnne a metee no te sɛ dwom a sankubɔfo bi rebɔ wɔ ne sanku so. Na nnipa ɔpeha aduanan anan no ani kyerɛ ahengua no ne ateasefo baanan no ne mpanyimfo no. Wɔtoo dwom foforo bi a gye wɔn a wɔagye wɔn a wɔafi asase so no nko ara na wotumi suae. Wɔyɛ mmarima bi a esiane sɛ wɔne mmea nna no nti, wɔn ho atew. Baabiara a Oguammaa no bɛkɔ no, na wodi n’akyi. Wɔagye wɔn nkwa afi nnipa mu, na wɔne nnipa a wodi kan a wɔde wɔn ama Onyankopɔn ne Oguammaa no. Wɔnka atorosɛm, na mfomso nni wɔn ho.

Abɔfo baasa no

Afei mihuu ɔbɔfo foforo sɛ watu nam soro soro a ɔrekɔka Asɛmpa a entwam da no akyerɛ asase so nnipa a aman ne mmusuakuw ne kasa ne nkurɔfo nyinaa ka ho.

Ɔteɛɛm se, “Munsuro Onyankopɔn na monkamfo ne kɛseyɛ. Efisɛ, bere no adu sɛ obu adasamma atɛn. Monsom nea ɔbɔɔ soro, asase, ɛpo ne nsuti no!”

Ɔbɔfo a ɔto so abien dii nea odi kan no akyi kae se, “Wahwe ase! Babilon kɛse ahwe ase! Ɔde ne nsa a ɛmaa nnipa nyinaa bɔɔ aguaman no ma wɔnomee.”

Ɔbɔfo a ɔto so abiɛsa a odi baanu a wodi kan no akyi teɛɛm kae se, “Obiara a ɔsom aboa no ne ne sɛso ohoni a na ɔma wɔhyɛ ne nsa ho anaa ne moma so agyirae 10 no ankasa bɛnom Onyankopɔn nsa, n’abufuw nsa a ɔde n’ahoɔden nyinaa ahwie agu n’abufuw kuruwa mu no. Wɔn a wɔbɛyɛ saa no nyinaa, wɔbɛhyɛ wɔn ahoyeraw wɔ ogya ne sɔfre mu wɔ abɔfo ne Oguammaa no anim. 11 Na ogya no wusiw a ɛhyɛ wɔn ahoyeraw no kɔɔ soro daa daa. Awia ne anadwo nyinaa, ogye nni hɔ ma wɔn a wɔsom aboa no ne ne sɛso ohoni ne obiara a wɔde ne din ahyɛ no agyirae no. 12 Eyi nti na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo ne wɔn a wodi Onyankopɔn mmara so na wogye Yesu di no nya boasetɔ no.

13 Afei metee nne bi fi soro a ɛkae se, “Kyerɛw eyi: Nhyira ne awufo a wowu Awurade mu fi mprempren rekɔ yi. Honhom no se, Yiw, wɔbɛhome afi wɔn brɛ no mu; na wɔn nnwuma di wɔn akyi.” 14 Mihuu omununkum fitaa bi a na abɔde bi a na ɔte so no te sɛ onipa a sikakɔkɔɔ ahenkyɛw hyɛ no na okita kantankrankyi nnamnnam bi.

15 Afei ɔbɔfo foforo bi fii asɔredan no mu puei, teɛɛm kyerɛɛ nea ɔte omununkum no so no se, “Fa wo kantankrankyi no twa efisɛ, otwa bere no adu; asase no asow aba a ɛsɛ sɛ wotwa!” 16 Enti nea ɔte omununkum so no hwim ne kantankrankyi asase so ma etwaa asase so nnɔbae.

17 Afei mihuu ɔbɔfo foforo bi a ofi soro asɔredan mu apue a ɔno nso kita kantankrankyi nnamnnam bi.

18 Ɔbɔfo foforo bi a ɔno nso hwɛ ogya so fi afɔremuka no mu puei. Ɔteɛɛ ɔbɔfo a okita kankankrankyi nnamnnam no se, “Fa wo kantankrankyi nnamnnam no twa asase so bobe no asiaw aisaw efisɛ, n’aba no abere.” 19 Enti ɔbɔfo no hwim ne kantankrankyi no wɔ asase so de twitwaa bobe aba no na ɔde koguu Onyankopɔn abufuw nsakyiamoa kɛse no mu. 20 Na wotiatiaa nsakyiamoa no so kurotia na mogya fii nsakyiamoa no mu koduu apɔnkɔ nnareka ho teɛe akwansin apem ahansia.