Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 13:1-18

兩隻怪獸

1我又看見一隻怪獸從海中上來,有七頭十角,每隻角上都戴著一個冠冕,每個頭上都寫著褻瀆上帝的名號。 2牠看起來像豹,卻有熊的腳和獅子的口。巨龍將自己的能力、王位和大權柄都交給了怪獸。 3我看見怪獸的一個頭似乎受了致命傷,這傷卻復原了。全世界的人都驚奇地跟從了牠。 4他們拜巨龍,因為巨龍將自己的權力給了怪獸。他們又拜怪獸,說:「有誰比得上這獸呢?誰能與牠對抗呢?」 5巨龍又使怪獸說狂妄、褻瀆的話,並給牠權柄,可以任意妄為四十二個月。 6怪獸開口褻瀆上帝的名、上帝的居所和一切居住在天上的。 7牠又獲准去攻打聖徒,征服他們,並得到權柄制伏各民族、各部落、各語言族群、各國家。 8凡住在地上的人,就是從創世以來名字沒有記在被殺羔羊的生命冊上的,都會崇拜怪獸。

9凡有耳朵的都應當聽。

10該被擄的人必被擄,

該被刀殺的必被刀殺。

因此,聖徒需要堅忍和信心。

11我又看見另一隻怪獸從地裡竄出來,牠的兩隻角像羔羊的角,說話卻像龍, 12在頭一隻怪獸面前行使頭一隻怪獸的一切權柄。牠命令世上的人拜曾受了致命傷但已復原的頭一隻怪獸, 13又行大奇蹟,當眾叫火從天降到地上。 14牠在頭一隻怪獸面前獲准行奇蹟,欺騙了普世的人,並吩咐他們為受了刀傷卻仍然活著的頭一隻怪獸塑像。 15牠又獲准給怪獸的塑像生命氣息,使牠不但能說話,還能使所有不敬拜那像的人遭害。 16牠又強迫所有的人,不論老少、尊卑、貧富、自由人或奴隸,都在右手或額上接受印記。 17凡沒有蓋上怪獸印記的,就是沒有怪獸的名字或代號的,都不能做買賣。 18這裡藏有玄機,聰明的人可以計算那怪獸的代號,因為那是一個人的代號,是「六百六十六」。

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 13:1-18

Ang Duha ka Mananap

1Unya may nakita akong mananap nga mitungha gikan sa dagat. May pito kini ka ulo ug napulo ka sungay. Matag sungay adunay korona, ug sa matag ulo adunay nahisulat nga ngalan nga nagapasipala sa Dios.13:1 ngalan nga nagapasipala sa Dios: Tingali tungod kay gigamit niya ang ngalan sa Dios alang kaniya. 2Ang mananap nga akong nakita morag leopardo. Ang iyang tiil morag tiil sa mananap nga oso, ug ang iyang baba morag baba sa liyon. Ug gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono sa mananap aron modako ang gahom niini sa paghari. 3Ang usa sa mga ulo sa mananap may grabe nga samad nga morag ikamatay, apan naayo kini. Natingala gayod ang mga tawo sa tibuok kalibotan niining mananapa, ug nagsunod sila kaniya. 4Gisimba nila ang dragon tungod kay siya mao ang naghatag ug gahom sa mananap. Gisimba usab nila ang mananap. Miingon sila, “Walay sama niini nga mananap ug walay makabatok kaniya.”

5Gitugotan sa Dios nga mosulti ang mananap ug daotan kaayo nga mga pulong batok kaniya ug mogahom sulod sa 42 ka bulan. 6Gipasipalahan niya ang Dios, ang ngalan sa Dios, ang puloy-anan sa Dios, ug ang tanan nga nagapuyo sa langit. 7Gitugotan usab siya nga girahon ug pildihon ang mga katawhan sa Dios. Ug gihatagan usab siyag gahom nga maghari sa tanan nga tawo sa kalibotan gikan sa bisan unsa nga tribo, kaliwatan, pinulongan, ug kanasoran. 8Kini nga mananap simbahon sa tanang mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista sa libro nga gilistahan sa mga may kinabuhi nga walay kataposan. Sa wala pa matuga ang kalibotan, ang ngalan niining mga tawhana daan nang wala nahisulat niadtong libro nga gikuptan sa Karnero nga gipatay.

9Busa kamo nga naminaw angay gayod nga maghunahuna pag-ayo! 10Si bisan kinsa nga gitakda nga dakpon, dakpon gayod. Ug si bisan kinsa nga gitakda nga patyon sa espada, patyon gayod sa espada. Busa ang mga katawhan sa Dios kinahanglan nga magmainantuson ug may hugot nga pagtuo sa Dios.

11Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga mananap nga migula gikan sa yuta. Kini nga mananap may duha ka sungay nga sama sa sungay sa karnero, apan kon mosulti kini morag dragon. 12Gigamit niya ang gahom sa unang mananap aron mapugos niya ang tanang mga tawo sa kalibotan nga magsimba sa unang mananap nga may samad nga ikamatay nga naayo na. 13Daghang mga milagro ang gihimo niining ikaduha nga mananap, sama sa pagpaulan ug kalayo gikan sa langit. Gihimo niya kini nga mga milagro aron makita sa mga tawo nga gamhanan siya. 14Busa pinaagi sa mga milagro nga gipabuhat kaniya sa unang mananap, nalimbongan niya ang mga tawo sa kalibotan. Gisugo niya ang mga tawo nga buhatan ug rebulto ang una nga mananap aron simbahon. Ang una nga mananap gitigbas sa espada apan nabuhi pa. 15Ang ikaduha nga mananap gitugotan sa paghatag ug kinabuhi sa rebulto sa una nga mananap aron makasulti ang rebulto ug makapamatay sa mga tawo nga dili mosimba kaniya. 16Ug dili kay kana lang, gipugos niya ang tanang mga tawo, inila ug dili, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, nga magpamarka diha sa ilang tuong kamot o kaha diha sa ilang mga agtang. 17Ug si bisan kinsa nga dili magpamarka sa ngalan sa mananap o kaha sa numero sa iyang ngalan dili makapalit o kaha makabaligya.

18Kinahanglan gayod ang kaalam aron masayran kon unsa ang kahulogan sa numero sa mananap, kay kini simbolo sa ngalan sa tawo. Ug mao kini ang numero: 666.