Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 12:1-18

婦人與巨龍

1在天上出現了一個奇異的景象:有一個婦人,身披太陽,腳踏月亮,頭戴有十二顆星的冠冕。 2她懷了孕,正因產痛而呼叫。

3這時天上出現了另一個奇異的景象:有一條紅色巨龍出現,牠有七頭十角,每個頭上都戴著冠冕。 4牠的尾巴將天上三分之一的星掃落到地上。巨龍站在那正要生產的婦人面前,等著要吃掉她生下來的嬰孩。 5婦人生下一個男嬰,就是將來要用鐵杖治理列國的。那男嬰被提到了上帝的寶座那裡, 6婦人則逃到曠野,在上帝為她預備的地方安度一千二百六十天。

7天上起了戰爭,米迦勒和他的天使出戰巨龍。巨龍和牠的天使極力抵抗, 8那巨龍敗下陣來,天上再沒有牠們的立足之地, 9牠和牠的天使都一同從天上被摔到地上。巨龍就是那古蛇,又名魔鬼或撒旦,也就是那迷惑全人類的。

10我聽見天上有大響聲說:「我們上帝的救贖、權能、國度和祂所立的基督的權柄現在來臨了。因為那晝夜不停地在我們上帝面前控告我們弟兄的,已經被摔到地上了。 11弟兄們是靠著羔羊的血和自己所見證的道戰勝了牠,他們甘願犧牲,視死如歸。 12因此,諸天和其中的居民都要歡欣雀躍!但大地和海洋有禍了,因為魔鬼知道牠的時日不多了,就怒氣沖沖地下到你們那裡。」

13巨龍見自己被摔到地上,就迫害那先前產下男嬰的婦人。 14但那婦人得到一對巨鷹的翅膀,使她能飛到曠野,去上帝為她預備的地方避難,在那裡被照顧三年半。 15巨龍緊追不捨,張口吐出大量的水,如同江河一般,要沖走那婦人, 16大地卻幫助她,張口吞了巨龍口中吐出來的大水。 17巨龍大怒,轉而攻擊她的其他兒女,就是那些堅守上帝的誡命、為耶穌做見證的人。 18那時巨龍站在海邊的沙地上。

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 12:1-18

Ang Babaye ug ang Dragon

1Adunay kahibulongang butang nga nagpakita sa langit. Nakita ko ang usa ka babaye nga nagabistig adlaw, ug ang bulan anaa ubos sa iyang mga tiil. Ug sa iyang ulo adunay korona nga adunay 12 ka bitoon. 2Manganakay na ang babaye, ug nagatiyabaw tungod kay nagabati na siya.

3-4May usa pa gayod ka kahibulongang butang nga akong nakita sa langit. Duol sa babaye adunay dakong dragon nga pula nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay, ug sa matag ulo adunay korona. Gikahig sa iyang ikog ang ikatulo nga bahin sa mga bitoon ug gipanglabay sa yuta. Nagtindog siya atubangan sa babaye nga manganakay aron pag-anak sa babaye kaonon dayon niya ang bata. 5Unya, nanganak ang babaye ug lalaki ang iyang anak. Kining bataa mao ang magdumala sa mga nasod, ug walay makabatok kaniya. Busa pagkatawo sa bata wala kini makaon sa dragon, tungod kay kalit lang kini gikuha ug gidala ngadto sa Dios didto sa iyang trono. 6Ang babaye nga nanganak miikyas didto sa kamingawan diin may lugar nga giandam nang daan sa Dios alang kaniya, aron didto siya atimanon sulod sa 1,260 ka adlaw.

7Human niadto, nagsugod ang gira didto sa langit. Nakig-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. 8Apan napildi ang dragon ug gipapahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. 9Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga Yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa mga tawo sa tibuok kalibotan. Gihulog siya dinhi sa kalibotan lakip ang iyang sakop nga mga anghel.

10Human niadto, nadungog ko ang kusog nga tingog didto sa langit nga nagaingon, “Karon miabot na ang panahon nga ang mga tawo luwason na sa Dios! Gipadayag na niya karon ang iyang gahom ingon nga Hari ug ang gahom ni Cristo nga iyang pinili! Kay gipalayas na gikan sa langit ang tigpasangil sa atong mga igsoon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil batok kanila ngadto sa atong Dios. 11Apan gipildi siya sa atong kauban nga mga tumutuo pinaagi sa dugo sa Karnero, ug pinaagi sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Ug wala sila mahadlok nga motahan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. 12Busa paglipay kamo, kamo nga nagapuyo sa langit. Apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta ug sa dagat, tungod kay mikanaog na si Satanas diha kaninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaloan niya nga mubo na lang gayod ang iyang panahon nga nahibilin.”

13Sa dihang nakamatngon ang dragon nga gihulog na siya sa yuta, gigukod dayon niya ang babaye nga nanganak ug lalaki. 14Apan gihatagan ang babaye ug duha ka pako nga sama kadako sa pako sa dakong agila, aron makalupad siya paingon sa iyang dapit didto sa kamingawan nga kon asa pagaatimanon siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dili siya mapasipalahan sa dragon.12:14 dragon: sa literal, halas. 15Mibuga dayon ang dragon ug daghang tubig nga morag baha paingon didto sa babaye aron anuron siya. 16Apan gitabangan sa yuta ang babaye. Miabre ang yuta ug gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. 17Ug misamot pa gayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babaye, busa ang iyang gibuhat, nakiggira siya sa uban pang mga kaliwat sa babaye. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios ug nagasunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Jesus. 18Ug ang dragon mitindog sa baybayon.