Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 10:1-11

天使與小書卷

1我看見另一位大力天使從天而降。他身披雲霞,頭頂彩虹,臉如太陽,雙腿如火柱, 2手中拿著一卷打開了的小書卷,右腳踏在海中,左腳踏在地上。 3他大喊的時候,聲如獅吼,之後有七聲雷鳴。 4我正要將雷鳴的意思記錄下來,就聽見天上有聲音說:「你要封住七聲雷鳴所說的事,別寫下來。」

5我剛才所見的那位腳踏海洋和陸地的天使向天舉起右手, 6憑著活到永永遠遠、創造天地海洋和其中一切的上帝起誓說:「必不再耽延了。 7等第七位天使吹響號角時,上帝奧祕的計劃就實現了,正如上帝向祂的奴僕——眾先知所宣告的。」

8先前從天上對我說話的聲音又吩咐我:「你去,從那位腳踏海洋陸地的天使手中把展開的小書卷拿來。」

9於是,我走到那天使面前,請他將小書卷給我。他對我說:「拿去,把它吃了。你的腹中會感到苦澀,可是你口中會覺得甘甜如蜜。」 10我就從天使手中接過小書卷,將它吃了,我口中果然甘甜如蜜,之後腹中覺得苦澀。 11那天使又對我說:「你必要再對許多民族、國家、語言族群、君王說預言。」

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 10:1-11

Ang Anghel ug ang Gamayng Basahon

1Human niadto, may nakita na usab akong anghel nga gamhanan nga nanaog gikan sa langit. Naputos siya sa panganod, ug may nagalibot nga bangaw sa iyang ulo. Nagasidlak ang iyang nawong sama sa adlaw, ug ang iyang mga tiil sama sa nagadilaab nga kalayo. 2May gikuptan siyang gamay nga basahon nga nabukhad. Pag-abot niya sa kalibotan, gitunob niya ang iyang tuong tiil sa dagat ug ang iyang walang tiil sa yuta, 3ug misinggit siya. Ang iyang tingog sama sa ngulob sa liyon. Human niyag singgit, mitubag ang pito ka dalogdog. 4Isulat ko na unta ang gisulti sa pito ka dalogdog, apan aduna koy nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, “Ayaw pag-isugilon ang gisulti sa pito ka dalogdog. Ayaw kini isulat.”

5Unya, ang anghel nga nakita ko nga nagatindog sa dagat ug sa yuta mibayaw sa iyang tuong kamot sa langit 6ug nanumpa sa ngalan sa Dios, ang Dios nga walay kamatayon, nga naghimo sa langit, yuta, dagat, ug sa tanang mga butang nga anaa niini. Miingon ang anghel, “Ayaw na paglangan, 7kay kon magpatingog na ang ikapito nga anghel sa iyang trumpeta, buhaton na sa Dios ang iyang tinago nga plano sumala sa iyang gisugilon sa iyang mga alagad nga mga propeta.”

8Miingon kanako pag-usab ang tingog nga gikan sa langit, “Adtoi ang anghel nga nagatindog sa dagat ug sa yuta, ug kuhaa ang basahon nga binukhad diha sa iyang kamot.” 9Busa miadto ako sa anghel ug gipangayo ko kaniya ang gamayng basahon. Miingon siya kanako, “Ania, kuhaa ug kaona. Morag dugos kini katam-is kon diha pa sa imong baba, apan pag-abot sa imong tiyan mopait kini.” 10Gikuha ko ang basahon sa iyang kamot ug gikaon ko dayon. Daw dugos tinuod ang iyang katam-is sa akong baba, apan pagtulon ko na, mipait na sa akong tiyan.

11Ug dayon may miingon kanako, “Kinahanglan iwali mo pag-usab ang gipasulti sa Dios mahitungod sa nagkalain-lain nga mga nasod, kaliwat, pinulongan, ug mga hari.”