Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 11

1你們要效法我,正如我效法基督一樣。

敬拜的禮儀

我讚賞你們,因為你們凡事都想到我,並堅守我傳給你們的各種教導。

我希望你們知道,基督是男人的頭,丈夫是妻子的頭,上帝是基督的頭。 男人在禱告和講道時,若蒙著頭,就是羞辱自己的頭。 但婦女在禱告和講道時,若不蒙著頭,就是羞辱自己的頭,因為她就像剃光了頭髮一樣。 因此,如果婦女不願意把頭蒙起來,就該把頭髮剪掉。如果她覺得剪髮或剃頭是羞恥的,就應該蒙頭。 然而,男人不該蒙頭,因為男人是上帝的形像和榮耀,而女人是男人的榮耀。 因為男人並非出自女人,而女人卻是出自男人。 並且男人不是為女人而造的,女人卻是為男人而造的。

10 因此為了天使的緣故,女人在頭上應該有服權柄的記號。 11 不過在主裡面,女人不可沒有男人,男人不可沒有女人。 12 因為女人是從男人而來,男人又是女人生的,但萬物都是來自上帝。

13 你們自行斟酌吧,女人向上帝禱告時不蒙頭合適嗎? 14 按著人的天性,難道你們不知道男人留長髮是他的羞辱, 15 女人留長髮是她的榮耀嗎?因為頭髮是用來給女人蓋頭的。 16 如果有誰想反駁這些話,我只能說,這是我們和上帝的眾教會向來遵守的規矩。

守聖餐的規矩

17 現在我有話要吩咐你們,不是稱讚你們,因為你們聚會不但無益,反而有害。 18 首先,我聽說你們在聚會的時候拉幫結派,我相信這些話有幾分真實。 19 你們中間必然會有分裂的事,好顯出誰是經得起考驗的。

20 你們聚會的時候,不是在吃主的晚餐。 21 因為你們進餐的時候,各人只顧吃自己的,結果有些人挨餓,有些人醉酒。 22 難道你們不可以在家裡吃喝嗎?還是你們輕看上帝的教會,存心羞辱那些貧窮的弟兄姊妹呢?我該說什麼呢?稱讚你們嗎?不可能!

23 我把從主領受的傳給了你們,就是:主耶穌被出賣的那天晚上,祂拿起一個餅來, 24 向上帝祝謝後掰開,說,「這是我的身體,是為你們掰開的,你們要這樣做,為的是紀念我。」 25 晚餐後,祂又照樣拿起杯來,說,「這杯是用我的血立的新約。你們每逢喝的時候,要這樣做,為的是紀念我。」 26 所以,每當你們吃這餅、喝這杯的時候,就是宣告主的死,一直到主再來。

27 因此,無論是誰,若以不正確的心態吃主的餅、喝主的杯,就是得罪主的身體和主的血。 28 所以,人要先自我省察,才可以吃這餅喝這杯。 29 因為守聖餐的時候,若有人隨便吃喝,忘記了這是主的身體,他就是自招審判。 30 正因如此,你們當中有許多人身體軟弱,疾病纏身,死亡的也不少。 31 如果我們先自我省察,就不會遭受審判了。 32 主審判我們,是對我們的管教,免得我們和世人一同被定罪。

33 因此,我的弟兄姊妹,當你們吃聖餐時,要彼此等候。 34 如果有人饑餓,可以在家中先吃,免得你們聚會的時候自招審判。至於其餘的事,等我到了以後再安排。

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 11

1Busa sunda ninyo ako, kay gisunod ko usab si Cristo.

Ang Pagpandong sa Ulo

Gidayeg ko kamo, kay kanunay ninyo akong gihinumdoman ug gituman ninyo ang mga gitudlo ko kaninyo. Karon gusto ko nga masayran ninyo nga si Cristo mao ang ulo[a] sa matag lalaki, ug ang lalaki[b] mao ang ulo sa babaye,[c] ug ang Dios mao ang ulo ni Cristo. Busa sa inyong panagtigom, kon ang lalaki mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios nga may pandong ang iyang ulo, gipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao si Cristo. Ug kon ang babaye mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo, gipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki ug sama ra nga nagpaupaw siya. Kon ang babaye dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makauulaw man alang sa babaye kon siya magpaputol ug buhok o magpaupaw, angay niyang pandongan ang iyang ulo. Ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay pinaagi kaniya gipadayag ang gahom ug dungog sa Dios ug gibuhat siya nga kaanggid sa Dios. Apan ang babaye gibuhat sa Dios alang sa kadungganan sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhata gikan sa babaye, kondili ang babaye mao ang gibuhat gikan sa lalaki. Ug wala usab buhata ang lalaki alang sa babaye, kondili ang babaye gibuhat alang sa lalaki. 10 Mao kana nga ang babaye kinahanglan gayod magpandong sa iyang ulo, aron bisan ang mga anghel masayod nga nagapasakop siya sa lalaki.[d] 11 Apan angay usab natong hinumdoman nga sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, gikinahanglan sa babaye ang lalaki ug gikinahanglan usab sa lalaki ang babaye. 12 Kay ang una nga babaye gibuhat gikan sa lalaki, ug karon ang lalaki natawo gikan sa babaye. Apan ang tanan nagagikan sa Dios.

13 Timbang-timbanga ninyo kini: angay ba sa usa ka babaye nga mag-ampo ngadto sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo? 14 Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok, kay makauulaw kon taas kini. 15 Apan kadungganan sa usa ka babaye ang taas nga buhok. Kay gihatagan siya sa Dios ug taas nga buhok nga pangtabon sa iyang ulo. 16 Apan kon adunay gustong mosupak niining among gitudlo, ang ikasulti ko lang mao nga wala kami laing nabatasan gawas niini. Ug mao usab kini ang gisunod sa mga tumutuo sa Dios sa bisan asang lugar.

Ang Balaang Panihapon

17 May buot akong hisgotan kaninyo karon ug niining bahina dili ko kamo madayeg tungod kay ang inyong panagtigom wala nagadalag kaayohan, kondili kadaotan. 18 Kay nakadungog ako nga kon magtigom kamo, nagkabahin-bahin kamo, ug medyo makatuo ako nga may pagkatinuod kini. 19 Tingali kinahanglan nga mahitabo kana diha kaninyo aron masayran kon kinsa gayod kaninyo ang tinuod nga tumutuo. 20 Kon nagatigom kamo aron pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, ang inyong ginabuhat sayop, 21 tungod kay wala kamo magdungan sa pagpangaon. Ang uban kaninyo busog ug hubog na kaayo samtang ang uban gigutom. 22 Nganong dili man kamo mokaon una ug moinom didto sa inyong kaugalingong balay? Kay nianang inyong gibuhat, gipakaulawan ninyo ang mga kabos, ug lakip ang tanang mga tumutuo gitamay ninyo. Unsa ba ang akong isulti kaninyo? Dayegon ko ba kamo nianang inyong gibuhat? Dili gayod!

23 Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo, ug gitudlo ko usab kaninyo: nga ang Ginoong Jesus, niadtong gabii nga giluiban siya, mikuha ug pan, 24 ug human niya pasalamati sa Dios, gipikas-pikas niya kini ug miingon, “Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandom kanako.” 25 Pagkahuman nila ug kaon sa pan, mikuha siya ug kopa nga may ilimnon ug gipasalamatan usab niya kini, ug miingon, “Kini nga ilimnon mao ang bag-ong kasabotan nga palig-onon pinaagi sa akong dugo. Buhata ninyo kini sa paghandom kanako.” 26 Sa matag kaon ninyo niining pan ug inom niining ilimnon, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik.

27 Busa si bisan kinsa nga mokaon niining pan ug moinom niining ilimnon sa Ginoo sa pamaagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. 28 Kinahanglan magsusi una ang matag usa sa iyang kaugalingon sa dili pa siya mokaon sa pan ug moinom sa ilimnon. 29 Kay kon mokaon siya ug moinom nga wala niya hunahunaa pag-ayo ang kahulogan mahitungod sa lawas sa Ginoo, makahatag lang kinig silot sa iyang kaugalingon. 30 Mao kana nga daghan kaninyo ang luyahon ug masakiton, ug ang uban gani nangamatay. 31 Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon kon ato bang nasabtan ang kahulogan mahitungod sa lawas sa Ginoo, dili kita silotan sa Dios. 32 Kon kitang mga tumutuo gisilotan sa Dios, gitudloan niya kita aron dili kita malakip sa paghukom sa mga tawo dinhi sa kalibotan nga wala nagatuo kaniya.

33 Busa, mga igsoon ko kang Cristo, kon magtigom kamo sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo sa pagpangaon. 34 Kon adunay gigutom, mokaon una siya didto sa iyang balay aron dili kamo silotan sa Ginoo tungod sa inyong gibuhat kon nagatigom na kamo. Ang mahitungod sa uban nga mga butang, hisgotan ko na lang sa akong pag-abot diha.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 11:3 ulo: buot ipasabot, awtoridad.
  2. 1 Corinto 11:3 lalaki: o, bana.
  3. 1 Corinto 11:3 babaye: o, iyang asawa.
  4. 1 Corinto 11:10 lalaki: o, iyang bana.