Chinese Contemporary Bible (Traditional)

加拉太書 6:1-18

互相扶持

1弟兄姊妹,如果有人不慎犯了罪,你們順從聖靈的人就應該溫柔地挽回他,同時也要小心,免得自己也受誘惑。 2你們要分擔彼此的重擔,這樣就成全了基督的律法。 3如果一個一無是處的人自以為了不起,他是自欺。 4人人都應該省察自己的行為,即使覺得有可誇之處,自己知道就好了,不必在別人面前炫耀。 5因為人人都應該為自己的行為負責。

6在真道上受教的人應該把一切美好的東西分享給教導他的人。

7不要自欺,上帝是輕慢不得的。人種什麼收什麼。 8順從罪惡的本性撒種的,必從罪惡的本性收取敗壞的惡果;順從聖靈撒種的,必從聖靈收取永生。 9我們行善不可灰心氣餒,因為到時候必有收穫。 10我們要把握機會為眾人做善事,對待信徒更要如此。

最後的勸勉和祝福

11你們看,我親手寫給你們的字是多麼大啊6·11 保羅可能有眼疾,故由別人代筆寫信。他親手寫的部分字體較大。12那些勉強你們接受割禮的人只不過是做表面工夫,想討好別人,避免為基督的十字架受迫害。 13那些接受割禮的人自己也不能遵行律法。他們要你們接受割禮,無非是想藉著你們的肉體誇耀。 14至於我自己,我絕不誇耀別的,只誇耀我們主耶穌基督的十字架。因為對我來說,世上的一切都已經被釘在十字架上;對這世界來說,我已經被釘在十字架上。 15受不受割禮根本無關緊要,做一個新造的人才至關重要。

16願上帝的平安和憐憫歸給那些願意按這原則生活的人,也歸給上帝的以色列子民6·16 也歸給上帝的以色列子民」或譯「即上帝的以色列子民」。17但願從今以後,再也沒有人來攪擾我了,因為我身上已經烙上了耶穌的印記。

18弟兄姊妹,願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Asante Twi Contemporary Bible

Galatifoɔ 6:1-18

Papayɛ

1Anuanom, sɛ obi kɔtɔ bɔne mu a, ɛsɛ sɛ mo a moyɛ honhom mufoɔ no fa ɔdwoɔ ɛkwan so tene no. Nanso, monhwɛ wie na mo nso wɔansɔ mo anhwɛ. 2Monsoa mo ho mo ho nnesoa. Sɛ moyɛ saa a, modi Kristo mmara no so. 3Sɛ obi dwene sɛ ɔyɛ otitire a ɛnso ɔnsɛ hwee a, na ɔdaadaa ne ho. 4Yɛ wʼadwuma yie na woanya biribi agyina so de ahoahoa wo ho. Na mfa wo ho ntoto afoforɔ ho; 5ɛfiri sɛ, ɛsɛ sɛ obiara soa nʼadesoa. 6Wone deɛ ɔkyerɛkyerɛ wo Onyankopɔn Asɛm no nkyɛ adepa biara a wowɔ.

7Monnnaadaa mo ho; obiara rentumi nsi Onyankopɔn atwetweɛ. Deɛ onipa dua no, ɛno ara na ɔtwa. 8Sɛ modi mo akɔnnɔ bɔne akyi a, mobɛkɔ ɔsɛeɛ mu, nanso sɛ monante Honhom mu a, mobɛnya daa nkwa. 9Ne saa enti, mommma yɛmmmrɛ papayɛ ho, ɛfiri sɛ, ɛberɛ a ɛsɛ mu no, sɛ yɛampa aba a yɛbɛtwa nnɔbaeɛ no. 10Enti, mmerɛ dodoɔ a yɛwɔ akwannya no, ɛsɛ sɛ yɛyɛ obiara papa, ne titire no, wɔn a yɛne wɔn bɔ agyidifoɔ abusua.

Ɛnyɛ Twetiatwa Na Mmom Abɔdeɛ Foforɔ

11Monhwɛ atwerɛ akɛseɛ a mede mʼankasa me nsa matwerɛ abrɛ mo.

12Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔhoahoa wɔn ho no ara na wɔpɛ sɛ wɔhyɛ mo ma motwitwa twetia. Deɛ enti a wɔyɛ yei ne sɛ, wɔmpɛ sɛ Kristo asɛnnua no enti wɔtaa wɔn. 13Wɔn a wɔtwa twetia no mpo nni Mmara no so. Pɛ ara na wɔpɛ sɛ wɔtwa mo twetia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de mo ahoahoa wɔn ho sɛ wɔn akyidifoɔ. 14Nanso, me deɛ, Awurade Yesu Kristo asɛnnua no nko ara na mede bɛhoahoa me ho; nʼasɛnnua no enti, deɛ mede hoahoa me ho wɔ ewiase no awu, na saa ara na deɛ ewiase de hoahoa ne ho wɔ me mu no nso awu. 15Sɛ obi atwa twetia anaa ɔntwaa twetia no nka hwee. Deɛ ɛho hia ne abɔdeɛ foforɔ. 16Onyankopɔn adɔeɛ ne nʼasomdwoeɛ nka wɔn a wɔdi saa nkyerɛkyerɛ yi so nyinaa; wɔn ne Onyankopɔn mu nnipa foforɔ.

17Deɛ ɛtwa toɔ, obiara nha mʼadwene bio, ɛfiri sɛ, mewɔ ɔhonam ani etwã a ɛkyerɛ sɛ, meyɛ Yesu dea.

18Me nuanom, Awurade Yesu Kristo adom no nka mo nyinaa. Amen.