Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 9:1-29

上帝與挪亞立約

1上帝賜福給挪亞和他的兒子們,對他們說:「你們要生養眾多,遍佈地面。 2你們要管理所有地上的走獸、空中的飛鳥、地上的爬蟲和海裡的魚,牠們都必懼怕你們。 3凡是活著的動物都可作你們的食物,就像菜蔬和穀物一樣。 4只是你們不可吃帶血的肉,因為血就是生命。 5凡是殺人害命的,無論人或獸,我必向他們追討血債。凡殺人的,我必追討他的血債。 6凡殺害人的,也必被人殺害,因為人是上帝照著自己的形像造的。 7你們要生養眾多,使地上人口興旺。」

8上帝又對挪亞和他的兒子們說: 9「我要跟你們和你們的後代, 10以及所有和你們在一起、從方舟出來的飛禽走獸和牲畜等各種動物立約。 11我與你們立約,不再叫洪水淹沒一切生靈,也不再讓洪水毀滅大地。」 12上帝說:「我與你們及各種生靈立世代永存的約,我要給這個約一個記號。 13我把彩虹放在雲中,作為我跟大地立約的記號。 14我使雲彩覆蓋大地的時候,會有彩虹在雲中出現。 15這樣我會記得我與你們及一切生靈所立的約,水就不會再氾濫淹滅所有生靈。 16當我看見彩虹在雲中出現的時候,就會記得我與地上一切生靈立的永約。」 17上帝對挪亞說:「彩虹是我與地上一切生靈立約的記號。」

挪亞和他的兒子

18挪亞一起出方舟的有他的兒子雅弗迦南的父親。 19挪亞這三個兒子的後代遍佈天下。

20挪亞做了農夫,他是第一個栽種葡萄園的人。 21一天,他喝葡萄酒喝醉了,赤裸著身體躺在帳篷裡。 22迦南的父親看見他父親赤身露體,便去告訴外面的兩個弟兄。 23於是,雅弗拿了一件衣服搭在肩上,倒退著走進帳篷,把衣服蓋在父親身上,他們背著臉不看父親赤裸的身體。

24挪亞酒醒後,知道了小兒子做的事, 25就說:

迦南該受咒詛,

必做他弟兄的僕人的僕人。」

26又說:

的上帝耶和華當受稱頌!

迦南要做的僕人。

27願上帝擴張雅弗的疆界,

願他住在的帳篷裡,

迦南做他的僕人。」

28洪水以後,挪亞又活了三百五十年。 29挪亞一生共活了九百五十歲。

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 9:1-29

Apam A Onyankopɔn Ne Noa Yɛeɛ

1Afei, Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mmammarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Monwo, na monyɛ bebree nhyɛ asase so ma. 2Mo ho hu ne mo ho suro bɛtɔ mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa ne ewiem nnomaa nyinaa ne abɔdeɛ biara a wɔnam asase so ne nsuo mu mpataa nyinaa so. Wɔn nyinaa hyɛ mo nsa. 3Biribiara a nkwa wɔ mu, na ɛkeka ne ho no bɛyɛ mo aduane. Sɛdeɛ mede nhahammono hyɛɛ mo nsa no, afei deɛ, mede biribiara ma mo.

4“Nanso, ɛnsɛ sɛ mowe aboa a wɔntwaa ne mene mmaa ne mogya no nguiɛ no ɛnam. 5Wo nkwa deɛ, deɛ ɛbɛyɛ biara, mɛbisa ho akontabuo. Onipa a ɔkum ne yɔnko onipa no, mɛbisa no ho asɛm. Mpo, aboa biara a ɔbɛkum onipa no, mewɔ saa aboa no nso asɛmmisa. Mɛbisa onipa kra ho asɛm.

6“Obiara a ɔhwie onipa mogya guo no,

onipa so na wɔnam bɛhwie ɔno nso mogya aguo,

ɛfiri sɛ, Onyankopɔn no ara sɛso na ɔbɔɔ onipa.

7Mo deɛ, monwo, na monyɛ bebree. Mo ase mfɛe asase so, na monnɔɔso.”

8Afei, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mmammarima a wɔka ne ho no sɛ, 9“Ɛnnɛ, me ne mo ne mo asefoɔ a wɔbɛwo wɔn no 10ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a na wɔwɔ mo nkyɛn wɔ adaka no mu yɛ apam: nnomaa, nyɛmmoa ne wiram mmoa a wɔne mo firi adaka no mu no baeɛ nyinaa, ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase so. 11Me ne mo yɛ mʼapam sɛ: Meremfa nsuyire nsɛe abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase so. Saa ara nso na meremfa nsuyire nsɛe asase bio da.”

12Na Onyankopɔn kaa sɛ, “Yei ne apam a me, Onyankopɔn, ne mo ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu biara a wɔka mo ho no ne nkyirimma nyinaa reyɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ. 13Mato me nyankontɔn wɔ omununkum mu. Ɛno na ɛbɛyɛ apam a ɛbɛda me ne asase ntam. 14Ɛberɛ biara a mede omununkum bɛba asase ani, na sɛ nyankontɔn pue wɔ omununkum no mu a, 15mɛkae mʼapam a ɛda me ne mo ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu ahodoɔ no nyinaa ntam. Nsuyire a ɛbɛsɛe abɔdeɛ a nkwa wɔ mu no nyinaa remma da biara da bio. 16Ɛberɛ biara a nyankontɔn bɛto wɔ omununkum mu no, mɛhunu, na makae apam a ɛwɔ hɔ daa a ɛda me, Onyankopɔn, ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu ahodoɔ nyinaa a wɔwɔ asase yi so ntam no.”

17Enti, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, “Yei ne apam a me ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a, wɔwɔ asase yi so ayɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ.”

Noa Mmammarima

18Yeinom ne Noa mmammarima a wɔfiri adaka no mu baeɛ: Sem, Ham ne Yafet. Ham na ɔwoo Kanaan. 19Yeinom ne Noa mmammarima. Wɔn mu na nnipa a, wɔahwete wɔ asase so nyinaa firi baeɛ.

20Noa yɛ okuafoɔ a ɔdii ɛkan. Ɔyɛɛ bobefuo. 21Ɛda bi, ɔnom bobesa no bi boroeɛ, ma ɔdaa ne ntomadan mu adagya. 22Ham a ɔwoo Kanaan no kɔtoo nʼagya Noa sɛ ɔda adagya. Ɔfirii hɔ no, ɔkɔbɔɔ ne nuammarima baanu no amaneɛ. 23Enti, Sem ne Yafet faa atadeɛ de guu wɔn mmati so, kɔɔ nkyirinkyire de kɔkataa wɔn agya adagya so. Na wɔn ani nkyerɛ wɔn agya enti, wɔanhunu nʼadagya mu.

24Ɛberɛ a Noa ani so tetee no, na ɔhunuu deɛ ne kaakyire no ayɛ no, 25ɔkaa sɛ,

“Nnome nka Ham asefoɔ a wɔyɛ Kanaanfoɔ.

Wɔbɛyɛ wɔn nuanom

mu nkoa mu nkoa.”

26Noa kaa bio sɛ,

“Me nhyira a ɛfiri Awurade, me Onyankopɔn, nkyɛn no nka Sem!

Kanaan nyɛ Sem akoa.

27Onyankopɔn ntrɛ Yafet ase ne nʼasase mu.

Yafet ntena Sem ntomadan mu,

na Kanaan nyɛ nʼakoa.”

28Nsuyire no akyiri no, Noa tenaa ase mfeɛ ahasa ne aduonum. 29Noa dii mfeɛ aha nkron ne aduonum, ansa na ɔrewu.