Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 9:1-29

上帝與挪亞立約

1上帝賜福給挪亞和他的兒子們,對他們說:「你們要生養眾多,遍佈地面。 2你們要管理所有地上的走獸、空中的飛鳥、地上的爬蟲和海裡的魚,牠們都必懼怕你們。 3凡是活著的動物都可作你們的食物,就像菜蔬和穀物一樣。 4只是你們不可吃帶血的肉,因為血就是生命。 5凡是殺人害命的,無論人或獸,我必向他們追討血債。凡殺人的,我必追討他的血債。 6凡殺害人的,也必被人殺害,因為人是上帝照著自己的形像造的。 7你們要生養眾多,使地上人口興旺。」

8上帝又對挪亞和他的兒子們說: 9「我要跟你們和你們的後代, 10以及所有和你們在一起、從方舟出來的飛禽走獸和牲畜等各種動物立約。 11我與你們立約,不再叫洪水淹沒一切生靈,也不再讓洪水毀滅大地。」 12上帝說:「我與你們及各種生靈立世代永存的約,我要給這個約一個記號。 13我把彩虹放在雲中,作為我跟大地立約的記號。 14我使雲彩覆蓋大地的時候,會有彩虹在雲中出現。 15這樣我會記得我與你們及一切生靈所立的約,水就不會再氾濫淹滅所有生靈。 16當我看見彩虹在雲中出現的時候,就會記得我與地上一切生靈立的永約。」 17上帝對挪亞說:「彩虹是我與地上一切生靈立約的記號。」

挪亞和他的兒子

18挪亞一起出方舟的有他的兒子雅弗迦南的父親。 19挪亞這三個兒子的後代遍佈天下。

20挪亞做了農夫,他是第一個栽種葡萄園的人。 21一天,他喝葡萄酒喝醉了,赤裸著身體躺在帳篷裡。 22迦南的父親看見他父親赤身露體,便去告訴外面的兩個弟兄。 23於是,雅弗拿了一件衣服搭在肩上,倒退著走進帳篷,把衣服蓋在父親身上,他們背著臉不看父親赤裸的身體。

24挪亞酒醒後,知道了小兒子做的事, 25就說:

迦南該受咒詛,

必做他弟兄的僕人的僕人。」

26又說:

的上帝耶和華當受稱頌!

迦南要做的僕人。

27願上帝擴張雅弗的疆界,

願他住在的帳篷裡,

迦南做他的僕人。」

28洪水以後,挪亞又活了三百五十年。 29挪亞一生共活了九百五十歲。

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 9:1-29

Ang Kasabotan sa Dios ug ni Noe

1Unya, gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan, “Panganak kamo aron mosanay ug malukop ang tibuok kalibotan. 2Mahadlok kaninyo ang tanang mga mananap: ang nagalakaw, ang nagalupad, ang nagakamang, ug ang nagapuyo sa tubig. Gitugyan ko sila kaninyo. 3Gihatag ko kaninyo ang mga mananap ingon nga inyong pagkaon, maingon nga gihatag ko kaninyo ang lunhawng mga tanom ingon nga pagkaon. 4Apan ayaw gayod ninyo kan-a ang karne sa mananap nga wala nakagawas ang dugo, tungod kay ang dugo simbolo sa kinabuhi. 5Paninglan ko gayod si bisan kinsa nga mopatay kaninyo, tawo man o mananap. Paninglan ko si bisan kinsa nga mopatay sa iyang isigka-tawo. 6Si bisan kinsa nga mopatay sa iyang isigka-tawo kinahanglan patyon usab sa iyang isigka-tawo. Kay ang tawo gibuhat sa Dios nga sama kaniya. 7Panganak kamo aron mosanay ug malukop ninyo ang tibuok kalibotan.”

8Miingon pa gayod ang Dios kang Noe ug sa iyang mga anak, 9-11“Mao kini ang akong kasabotan kaninyo ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang mga mananap nga migawas uban kaninyo gikan sa arka: Dili ko na gayod laglagon pag-usab ang tanang mga buhing binuhat pinaagi sa lunop. Ug wala na gayoy lunop nga mahitabo aron sa paglaglag sa kalibotan. 12-13Ug ingon nga ilhanan sa akong kasabotan kaninyo ug sa tanang matang sa mga mananap, ug sa tanan ninyong umaabot nga mga kaliwat, ibutang ko ang akong bangaw sa mga panganod. 14Kon padag-omon ko ug magpakita ang bangaw diha sa kalangitan, 15hinumdoman ko dayon ang akong kasabotan kaninyo ug sa tanang matang sa mga mananap, nga dili na gayod mahitabo pag-usab ang lunop nga molaglag sa tanang buhing binuhat. 16Kon magpakita ang bangaw diha sa mga panganod, hinumdoman ko dayon ang akong walay kataposan nga kasabotan sa tanan nga may kinabuhi sa kalibotan. 17Ang bangaw mao ang ilhanan sa akong kasabotan sa tanan nga nagakinabuhi sa kalibotan.”

Ang mga Anak ni Noe

18Mao kini ang mga anak ni Noe nga kauban niya sa arka: si Shem, si Ham, ug si Jafet. (Si Ham mao ang amahan ni Canaan.) 19Kanila naggikan ang tanang mga tawo sa kalibotan.

20Si Noe usa ka mag-uuma ug siya mao ang una nga nagatanom ug ubas. 21Usa ka higayon niana, miinom siya ug bino, nahubog, ug natulog nga hubo sulod sa iyang tolda. 22Unya, si Ham nga amahan ni Canaan misulod sa tolda, ug nakita niya nga hubo ang iyang amahan. Busa migawas siya ug gisuginlan niya ang duha niya ka igsoon. 23Mikuha si Shem ug si Jafet ug panapton ug gibutang nila kini sa ilang abaga, unya milakaw sila nga paatras pasulod sa tolda ug gitabonan nila ang ilang amahan. Wala sila milingi ug wala nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. 24Sa dihang nahuwasan na si Noe sa iyang kahubog, ug sa pagkahibalo niya sa gibuhat sa iyang kamanghoran nga anak, 25miingon siya,

“Tinunglo ka Canaan! Mahimo kang labing ubos nga ulipon sa imong mga igsoon.”

26Ug miingon usab siya,

“Dalaygon ang Ginoo, ang Dios ni Shem.

Hinaut pa nga mahimong ulipon ni Shem si Canaan.

27Hinaut nga padaghanon sa Dios ang kayutaan ni Jafet,

ug mahimong maayo ang panag-uban sa iyang mga kaliwat ug sa mga kaliwat ni Shem.

Hinaut nga mahimo usab niyang ulipon si Canaan.”

28Nabuhi pa ug laing 350 ka tuig si Noe human sa lunop. 29Namatay siya sa edad nga 950.