Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 4:1-26

該隱和亞伯

1亞當和他妻子夏娃同房,夏娃便懷孕,生了該隱。她說:「耶和華讓我得了一個男孩。」 2後來,夏娃又生了該隱的弟弟亞伯。長大後,亞伯做了牧羊人,該隱做了農夫。

3到了收成的時候,該隱把地裡的出產當祭物獻給耶和華, 4亞伯也把羊群中頭生的羊及其最肥美的部分獻給耶和華。耶和華悅納亞伯和他的祭物, 5卻不悅納該隱和他的祭物。該隱便非常惱火,面帶怒容。 6耶和華問該隱:「你為什麼惱火?為什麼面帶怒容? 7如果你做得對,難道不會蒙悅納嗎?如果你做得不對,罪就蹲在你的門口要控制你,但你必須制伏罪。」

8該隱對弟弟亞伯說:「我們去田間吧!」4·8 我們去田間吧!」參照七十士譯本,希伯來文無此句。他們在田間的時候,該隱動手打亞伯,把他殺了。

9後來,耶和華問該隱:「你弟弟亞伯在哪裡?」他說:「我不知道!難道我是弟弟的看護人嗎?」 10耶和華說:「你做了什麼事?你弟弟的血從地裡向我哭訴。 11地張開口從你手上接受了你弟弟的血,你在地上必受咒詛。 12你種地,地卻不會再為你長出任何東西,你必在地上四處漂泊。」 13該隱對耶和華說:「這懲罰太重!我承受不了。 14今天你把我趕出去,使我不能再見你的面。我在地上四處漂泊,見到我的人都會殺我。」 15耶和華對他說:「不會的,因為凡殺你的,必遭受七倍的報應。」於是,耶和華在該隱身上留下一個記號,免得見到他的人殺他。 16該隱離開耶和華,來到伊甸東邊的挪得住下來。

該隱的後代

17該隱和妻子同房,他的妻子就懷孕,生了以諾該隱建了一座城,用他兒子的名字給這城取名叫以諾18以諾以拿以拿米戶雅利米戶雅利瑪土撒利瑪土撒利拉麥19拉麥娶了兩個妻子,一個叫亞大,另一個叫洗拉20亞大生了亞八亞八是遊牧民族的祖先, 21亞八的弟弟猶八是吹奏樂器之人的鼻祖。 22洗拉生了土八·該隱,他是打造各種銅鐵器具的匠人4·22 他是打造各種銅鐵器具的匠人」或譯「他是銅匠、鐵匠的祖先」。,他的妹妹叫拿瑪

23一天,拉麥對他的兩個妻子說:

亞大洗拉,你們聽我的聲音;

拉麥的妻子啊,側耳聽我的話,

有人傷我,我殺了他,

青年打我,我宰了他。

24該隱的遭受七倍的報應,

拉麥的遭受七十七倍的報應。」

塞特和以挪士

25亞當又與妻子夏娃同房,夏娃生了一個兒子,取名叫塞特,因為她說:「上帝賜我另一個兒子來代替亞伯,因為該隱殺了他。」 26塞特生了一個兒子,給他取名叫以挪士。那時候,人才開始求告耶和華。

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 4:1-26

Si Cain ug si Abel

1Pagkahuman niadto, nakighilawas si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug namabdos kini. Sa dihang nakapanganak na si Eva, miingon siya, “Nakaangkon ako ug anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo, busa nganlan ko siya ug Cain.4:1 Cain: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nakaangkon.2Nanganak pag-usab si Eva ug lalaki ug ginganlan niya kini ug Abel.

Sa dihang nanagko na sila, si Abel nahimong magbalantay sa mga karnero ug mga kanding, ug si Cain nahimong mag-uuma. 3Usa niadto ka adlaw, nagadala si Cain ug halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. 4Nagkuha usab si Abel ug pipila sa unang anak sa iyang mga kahayopan. Giihaw niya kini, ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, 5apan wala siya malipay kang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain ug nagamug-ot. 6Busa gipangutana siya sa Ginoo, “Nganong nasuko ka ug nagamug-ot? 7Kon maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon ka4:7 magmalipayon ka: o, gidawat ko ang imong halad. unta. Apan pagbantay! Kay kon dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mogahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan duminahon mo kini.”

8Usa niana ka adlaw, miingon si Cain kang Abel, “Dali, mangadto kita sa uma.” Ug sa dihang didto na sila, gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsoon.

9Unya nangutana ang Ginoo kang Cain, “Hain ang imong igsoon?” Mitubag si Cain, “Ambot, wala ako masayod kon hain siya. Ngano, ako bay magbalantay kaniya?” 10Unya miingon ang Ginoo kang Cain, “Unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta daw sa tingog nga nagapakilooy nga silotan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. 11Tungod sa imong gibuhat, tunglohon ko ikaw. Sukad karon dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsoon nga imong gipatay. 12Bisan magtanom ka pa, ang yuta dili na mohatag kanimo ug maayong abot. Ug wala ka nay permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw ka na lang.”

13Miingon si Cain sa Ginoo, “Bug-at ra kaayo kana nga silot. 14Giabog mo ako karon gikan niini nga yuta ug sa imong presensya. Wala na akoy permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw na lang ako. Ug kon may makakita kanako sigurado nga patyon gayod niya ako.” 15Apan miingon ang Ginoo kang Cain, “Dili kana mahitabo! Kay si bisan kinsa nga mopatay kanimo, balosan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa Ginoo ug ilhanan si Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. 16Unya nagapahilayo si Cain gikan sa Ginoo ug didto mipuyo sa yuta sa Nod,4:16 Nod: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nagalatagaw. sa sidlakang bahin sa Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17Unya, nakighilawas si Cain sa iyang asawa. Namabdos ang iyang asawa ug nanganak ug lalaki ug ginganlan nila kinig Enoc. Nagtukod si Cain ug usa ka lungsod ug ginganlan niya kinig Enoc sama sa ngalan sa iyang anak. 18Unya nakabaton si Enoc ug anak nga lalaki ug ang iyang ngalan si Irad. Kini si Irad amahan ni Mehujael; si Mehujael amahan ni Metushael; ug si Metushael amahan ni Lamec. 19Si Lamec may duha ka asawa nga mao sila si Ada ug Zila. 20Si Ada nanganak kang Jabal nga mao ang katigulangan niadtong mga tawo nga nagapuyo sa mga tolda ug nagatiman ug mga kahayopan. 21May igsoon si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga mao ang katigulangan sa tanan nga nagatukar sa harpa ug plawta. 22Si Zila nanganak usab ug lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Kini si Tubal Cain tigbuhat sa tanang matang sa galamiton nga puthaw ug bronsi. May igsoon siya nga babaye nga si Naama.

23Usa niadto ka adlaw, miingon si Lamec sa iyang duha ka asawa,

“Ada ug Zila, nga akong mga asawa, pamati kamo kanako.

Gipatay ko ang usa ka batan-ong lalaki tungod sa iyang pagdagmal kanako.

24Kon pito ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kang Cain,

77 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kanako.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25Nakighilawas si Adan kang Eva, ug nanganak si Eva ug lalaki. Miingon siya, “Gihatagan ako pag-usab sa Dios ug anak nga lalaki puli kang Abel nga gipatay ni Cain, busa nganlan ko siya ug Set.4:25 Set: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gihatag.26Si Set nakabaton usab ug anak nga iyang ginganlan ug Enosh. Sa panahon nga natawo si Enosh, nagasugod ang mga tawo ug tawag sa ngalan sa Ginoo.4:26 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh.