Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 36

以掃的後代

1以下是以掃的後代,即以東的後代。

以掃娶了迦南女子為妻,她們是赫人以倫的女兒亞大和希未人祭便的孫女、亞拿的女兒阿何利巴瑪。 他還娶了以實瑪利的女兒、尼拜約的妹妹巴實抹。 亞大給以掃生了以利法,巴實抹生了流珥, 阿何利巴瑪生了耶烏施、雅蘭和可拉。他們都是以掃的兒子,是在迦南出生的。

以掃帶著他在迦南所得的妻子、兒女和家中所有的人員,以及所有的牲畜和財產離開雅各,遷往別處。 以掃和雅各兩家的財產和牲畜太多,那地方不夠他們住, 於是以掃,即以東,搬到了西珥山居住。

以掃是西珥山區以東人的祖先,以下是他的子孫。

10 以掃的妻子亞大生了以利法,巴實抹生了流珥。 11 以利法的兒子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基納斯, 12 以利法的妾亭納為他生了亞瑪力,他們都是以掃妻子亞大的子孫。 13 流珥的兒子是拿哈、謝拉、沙瑪和米撒,他們都是以掃妻子巴實抹的子孫。 14 以掃的妻子阿何利巴瑪是祭便的孫女、亞拿的女兒,她給以掃生了耶烏施、雅蘭和可拉。

15 以下是以掃子孫中的族長。

以掃的長子以利法的子孫中有提幔族長、阿抹族長、洗玻族長、基納斯族長、 16 可拉族長、迦坦族長、亞瑪力族長,他們都是以利法在以東的後代,即亞大的子孫。 17 以掃的兒子流珥的子孫中有拿哈族長、謝拉族長、沙瑪族長、米撒族長,他們都是流珥在以東的後代,即以掃的妻子巴實抹的子孫。 18 以掃的妻子阿何利巴瑪的子孫中有耶烏施族長、雅蘭族長和可拉族長。這些都是以掃的妻子、亞拿的女兒阿何利巴瑪子孫中的族長。

19 這些族長都是以掃的子孫,以掃又名以東。

20 以下是住在以東境內何利人西珥的子孫:羅坍、朔巴、祭便、亞拿、 21 底順、以察、底珊。他們都是以東境內何利人西珥的子孫中的族長。

22 羅坍的兒子是何利和希幔,羅坍的妹妹是亭納。 23 朔巴的兒子是亞勒文、瑪拿轄、以巴錄、示玻和阿南。 24 祭便的兒子是亞雅和亞拿,在曠野為父親放驢時發現溫泉的就是亞拿。 25 亞拿的兒子名叫底順、女兒名叫阿何利巴瑪。 26 底順的兒子是欣但、伊是班、益蘭和基蘭。 27 以察的兒子是辟罕、撒番和亞干。 28 底珊的兒子是烏斯和亞蘭。

29 以下是何利人的族長:羅坍族長、朔巴族長、祭便族長、亞拿族長、 30 底順族長、以察族長、底珊族長。他們是西珥地區何利人各宗族的族長。

31 以色列人還沒有君王統治之前,在以東做王的人如下: 32 比珥的兒子比拉在以東做王,定都亭哈巴。 33 比拉死後,波斯拉人謝拉的兒子約巴繼位。 34 約巴死後,提幔地區的戶珊繼位。 35 戶珊死後,比達之子哈達繼位,定都亞未得,他曾在摩押地區擊敗米甸人。 36 哈達死後,瑪士利加人桑拉繼位。 37 桑拉死後,大河邊的利河伯人掃羅繼位。 38 掃羅死後,亞革波的兒子巴勒·哈南繼位。 39 巴勒·哈南死後,哈達繼位,定都巴烏,他的妻子名叫米希她別,是米·薩合的孫女、瑪特列的女兒。

40 以下是按宗族在各地區做族長的以掃的後代:亭納、亞勒瓦、耶帖、 41 阿何利巴瑪、以拉、比嫩、 42 基納斯、提幔、米比薩、 43 瑪基疊、以蘭。這些人在所住的以東各地做族長。以掃是以東人的始祖。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 36

Ang mga Kaliwat ni Esau

1Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau (nga ginatawag man nga Edom).

Nagpangasawa si Esau sang mga babayi nga taga-Canaan. Sila amo si Ada nga anak ni Elon nga Hithanon kag si Oholibama nga anak ni Ana kag apo ni Zibeon nga Hivhanon. Ginpangasawa man niya si Basemat nga utod ni Nebayot nga anak ni Ishmael. Ang anak ni Esau kay Ada amo si Elifaz. Ang iya anak kay Basemat amo si Reuel. Kag ang iya mga anak kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

Gindala ni Esau ang iya mga asawa, mga anak, kag ang tanan nga sakop sang iya pamilya, pati ang iya mga pagkabutang kag kasapatan nga natipon niya sa Canaan, kag nagsaylo siya sa isa ka lugar palayo kay Jacob nga iya utod. Kay indi na sila puwede mag-upod sa isa ka lugar tungod sa kadamuon sang ila pagkabutang; kag ang lugar nga ila ginaestaran indi na makasustiner sa ila tungod sa kadamuon sang ila kasapatan. Gani didto nag-estar si Esau (nga ginatawag man nga Edom) sa kabukiran sang Seir.

Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau nga amay sang mga Edomnon nga nagaestar sa kabukiran sang Seir.

10 Ang anak ni Esau kay Basemat amo si Reuel, kag ang anak niya kay Ada amo si Elifaz.

11 Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo, Gatam kag Kenaz. 12 May anak man si Elifaz nga si Amalek sa isa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada.

13 Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

14 Ang mga anak ni Esau kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. (Si Oholibama anak ni Ana kag apo ni Zibeon.)

15 Amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau: Si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Kora,[a] Gatam, kag Amalek. Ini sila nga mga pangulo sang lugar sang Edom mga anak ni Elifaz kag mga apo ni Ada.

17 Nangin pangulo man sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

18 Nangin pangulo man ang mga anak ni Esau kay Oholibama nga anak ni Ana. Sila amo si Jeush, Jalam, kag Kora.

19 Sila tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sang Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

20 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horhanon nga nagaestar sa Edom: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21 Dishon, Ezer, kag Dishan. Nangin pangulo man sila sang mga Horhanon nga nagaestar sa Edom.

22 Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Hemam.[b] Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz.

23 Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, kag Onam.

24 Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. Si Ana amo ang nakasapo sang tuburan didto sa kamingawan sang nagabantay siya sang mga asno sang iya amay. 25 Ang mga anak ni Ana amo si Dishon kag si Oholibama.

26 Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan, Eshban, Itran, kag Keran.

27 Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.

28 Ang mga anak ni Dishan amo si Uz kag si Aran.

29-30 Amo ini sila ang mga pangulo sang mga Horhanon nga may mga ginadumalahan nga mga lugar sa Seir: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan.

Ang mga Hari sang Edom

31 Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon: 32 Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor nangin hari sa Edom. 33 Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34 Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 35 Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 36 Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37 Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 38 Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39 Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadar nga taga-Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab.

40-43 Si Esau (nga gintawag man nga Edom) amo ang ginhalinan sang mga Edomnon. Kag amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ila mga tribo kag lugar ginpangalanan sa ila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, kag Iram.

Notas al pie

  1. 36:16 Kora: Indi ini makita sa Samaritan Pentateuch. Tan-awa man sa Gen. 36:11 kag 1 Cro. 1:36.
  2. 36:22 Hemam: ukon, Homam.