Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 36:1-43

以掃的後代

1以下是以掃的後代,即以東的後代。

2以掃娶了迦南女子為妻,她們是以倫的女兒亞大希未祭便的孫女、亞拿的女兒阿何利巴瑪3他還娶了以實瑪利的女兒、尼拜約的妹妹巴實抹4亞大以掃生了以利法巴實抹生了流珥5阿何利巴瑪生了耶烏施雅蘭可拉。他們都是以掃的兒子,是在迦南出生的。

6以掃帶著他在迦南所得的妻子、兒女和家中所有的人員,以及所有的牲畜和財產離開雅各,遷往別處。 7以掃雅各兩家的財產和牲畜太多,那地方不夠他們住, 8於是以掃,即以東,搬到了西珥山居住。

9以掃西珥山區以東人的祖先,以下是他的子孫。

10以掃的妻子亞大生了以利法巴實抹生了流珥11以利法的兒子是提幔阿抹洗玻迦坦基納斯12以利法的妾亭納為他生了亞瑪力,他們都是以掃妻子亞大的子孫。 13流珥的兒子是拿哈謝拉沙瑪米撒,他們都是以掃妻子巴實抹的子孫。 14以掃的妻子阿何利巴瑪祭便的孫女、亞拿的女兒,她給以掃生了耶烏施雅蘭可拉

15以下是以掃子孫中的族長。

以掃的長子以利法的子孫中有提幔族長、阿抹族長、洗玻族長、基納斯族長、 16可拉族長、迦坦族長、亞瑪力族長,他們都是以利法以東的後代,即亞大的子孫。 17以掃的兒子流珥的子孫中有拿哈族長、謝拉族長、沙瑪族長、米撒族長,他們都是流珥以東的後代,即以掃的妻子巴實抹的子孫。 18以掃的妻子阿何利巴瑪的子孫中有耶烏施族長、雅蘭族長和可拉族長。這些都是以掃的妻子、亞拿的女兒阿何利巴瑪子孫中的族長。

19這些族長都是以掃的子孫,以掃又名以東

20以下是住在以東境內何利西珥的子孫:羅坍朔巴祭便亞拿21底順以察底珊。他們都是以東境內何利西珥的子孫中的族長。

22羅坍的兒子是何利希幔羅坍的妹妹是亭納23朔巴的兒子是亞勒文瑪拿轄以巴錄示玻阿南24祭便的兒子是亞雅亞拿,在曠野為父親放驢時發現溫泉的就是亞拿25亞拿的兒子名叫底順、女兒名叫阿何利巴瑪26底順的兒子是欣但伊是班益蘭基蘭27以察的兒子是辟罕撒番亞干28底珊的兒子是烏斯亞蘭

29以下是何利人的族長:羅坍族長、朔巴族長、祭便族長、亞拿族長、 30底順族長、以察族長、底珊族長。他們是西珥地區何利人各宗族的族長。

31以色列人還沒有君王統治之前,在以東做王的人如下: 32比珥的兒子比拉以東做王,定都亭哈巴33比拉死後,波斯拉謝拉的兒子約巴繼位。 34約巴死後,提幔地區的戶珊繼位。 35戶珊死後,比達之子哈達繼位,定都亞未得,他曾在摩押地區擊敗米甸人。 36哈達死後,瑪士利加桑拉繼位。 37桑拉死後,大河邊的利河伯掃羅繼位。 38掃羅死後,亞革波的兒子巴勒·哈南繼位。 39巴勒·哈南死後,哈達繼位,定都巴烏,他的妻子名叫米希她別,是米·薩合的孫女、瑪特列的女兒。

40以下是按宗族在各地區做族長的以掃的後代:亭納亞勒瓦耶帖41阿何利巴瑪以拉比嫩42基納斯提幔米比薩43瑪基疊以蘭。這些人在所住的以東各地做族長。以掃以東人的始祖。

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 36:1-43

Esau Asefoɔ

1Yeinom ne Esau a wɔfrɛ no Edom no asefoɔ.

2Esau waree Kanaanfoɔ mmaa baasa. Wɔn din de Ada a ɔyɛ Hetini Elon babaa, Ana babaa Oholibama a ɔsane yɛ Hewini Sibeon nana ne 3Basmat a ɔyɛ Ismael babaa na ɔyɛ Nebaiot nuabaa.

4Ada woo Elifas maa Esau. Basmat woo Reuel. 5Oholibama nso woo Yeus, Yalam ne Kora. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne mmammarima a Esau yerenom baasa no wowoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase so no.

6Esau faa ne yerenom, ne mmammarima, ne mmammaa, ne fiefoɔ nyinaa, ne nyɛmmoa ne mmoa a aka nyinaa ne nʼagyapadeɛ biara a ɔbrɛ nyaa no wɔ Kanaan asase so nyinaa, tu firii ne nua Yakob nkyɛn, kɔɔ asase bi so akyirikyiri. 7Ɛfiri sɛ, na wɔn ahonyadeɛ no dɔɔso sɛ ɔne ne nua Yakob bɛtumi atena faako. Na wɔn mmoa dodoɔ enti, wɔn baanu no nsene asase a wɔte so no so. 8Ɛno enti, Esau a wɔfrɛ no Edom no kɔbɔɔ nʼatenaeɛ wɔ Seir bepɔ so.

9Yeinom ne Esau a ɔyɛ Edomfoɔ agya no asefoɔ a wɔwoo wɔn maa no ɛberɛ a na ɔwɔ Seir bepɔ so no.

10Esau mmammarima no din na ɛdidi so yi:

Elifas, a ɔyɛ Esau yere panin Ada babarima ne Reuel a ɔyɛ Basmat babarima.

11Elifas nso mmammarima din na ɛdidi so yi:

Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. 12Na Esau babarima Elifas nso wɔ mpena bi a ne din de Timna a ɔne no woo ba a wɔfrɛ no Amalek. Edin a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Ada nananom.

13Reuel mmammarima din na ɛdidi so yi:

Nahat, Serah, Sama ne Misa. Saa edin a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Basmat nso nananom.

14Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babaa, na ɔsane yɛ Sibeon nana no mmammarima a ɔwoo wɔn maa Esau no ne yeinom:

Yeus, Yalam ne Kora.

15Yeinom ne Esau asefoɔ no mu atitire:

Elifas a ɔyɛ Esau abakan no nso mmammarima din na ɛdidi so yi:

Atitire Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Kora, Gatam ne Amalek. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Elifas a ɔyɛ Esau abakan no asefoɔ atitire a wɔwowoo wɔn wɔ Edom asase so. Na saa atitire yi yɛ Ada nananom.

17Esau babarima Reuel mmammarima din na ɛdidi so yi:

Otitire Nahat, Otitire Serah, Otitire Sama ne Otitire Misa. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Ruel a ɔyɛ Esau ba a ɔtɔ so mmienu no nnipa atitire a wɔwoo wɔn wɔ Edom asase so. Na wɔyɛ Esau yere Basmat nananom.

18Esau yere Oholibama mmammarima din na ɛdidi so yi:

Otitire Yeus, Otitire Yalam ne Otitire Kora. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babaa no asefoɔ nnipa atitire no.

19Saa edin a wɔabobɔ yi ne Esau a ɔno ara ne Edom no mmammarima. Wɔn ara nso na wɔyɛ wɔn nnipa atitire no.

20Yeinom ne Horini Seir mmammarima a na saa ɛberɛ no wɔtete Seir asase so no:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ne Disan. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horini Seir mmammarima a na wɔtete Edom asase so no nnipa atitire no.

22Lotan mmammarima ne yeinom:

Hori ne Homam. Na Timna yɛ Lotan nuabaa.

23Sobal nso mmammarima ne yeinom:

Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ne Onam.

24Na yeinom ne Sibeon mmammarima:

Aya ne Ana. Saa Ana yi ne abarimaa a, ɛberɛ bi ɔde nʼagya Sibeon mfunumu kɔɔ adidi wɔ ɛserɛ no so a ɔkɔhunuu asuo aniwa bi a na nsuohyeɛ firi mu ba no.

25Ana mma nie:

Dison ne Oholibama a ɔyɛ Ana babaa no.

26Dison mmammarima nie:

Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

27Eser mmammarima ne yeinom:

Bilhan, Saawan ne Akan.

28Yeinom ne Disan mma:

Us ne Aran.

29Yeinom ne Horifoɔ nnipa atitire:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Dison, Eser ne Disan.

Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horifoɔ nnipa atitire a ɛberɛ a na wɔwɔ Seir asase so no, wɔdii wɔn mmusua no so.

Edom Ahemfo

31Yeinom ne nnipa a wɔdii ɛkan dii ɔhene wɔ Edom asase so ansa na Israelni biara rebɛdi Israel mma so ɔhene:

32Bela a ɔyɛ Beor babarima bɛdii ɔhene wɔ Edom asase so. Na nʼahenkuro din de Dinhaba.

33Na Bela wuiɛ no, Serah babarima Yobab a ɔfiri Bosra bɛdii nʼadeɛ sɛ ɔhene.

34Na Yobab wuiɛ no, Husam a ɔfiri Teman asase so bɛdii nʼadeɛ sɛ ɔhene.

35Husam wuo akyiri Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a ɔkɔdii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na ɔdii nʼadeɛ sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkuro no edin Hawit.

36Hadad wuiɛ no, Samla a ɔfiri Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

37Samla wuiɛ no, Saulo a ɔfiri Rehobot a ɛda asuo Eufrate ho no bɛdii ɔhene.

38Na Saulo wuiɛ no, Akbor babarima Baal-Hanan bɛdii ɔhene.

39Akbor babarima Baal-Hanan nso wuiɛ no, Hadad bɛdii nʼadeɛ, tenaa nʼahennwa so sɛ ɔhempɔn. Na ɔhene Hadad ahenkuro no din de Pau, ɛnna ne yere nso din de Mehetabel a ɔyɛ Matred babaa ne Me-Sahab nso nana.

40Sɛdeɛ wɔn a wɔdidi so yi a wɔyɛ Esau asefoɔ no mmusua ne wɔn tenabea te nie:

Timna abusua, Alwa abusua, Yetet abusua,

41Oholibama abusua, Ela abusua, Pinon abusua,

42Kenas abusua, Teman abusua, Mibsar abusua,

43Magdiel abusua ne Iram abusua.

Yeinom ne Edom mmusua a wɔde wɔn atenaeɛ no edin totoeɛ.

Na wɔn nyinaa yɛ Edomfoɔ a wɔyɛ Esau asefoɔ.