Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 22:1-24

上帝考驗亞伯拉罕

1這些事以後,上帝要考驗亞伯拉罕,就呼喚他:「亞伯拉罕!」他回答說:「我在這裡。」 2上帝說:「帶著你的兒子,你的獨生子,你疼愛的以撒前往摩利亞,在我指示你的山上把他獻為燔祭。」 3亞伯拉罕清早起來,準備好驢,劈好獻燔祭用的柴,帶著兩個僕人和兒子以撒動身前往上帝指示他的地方。 4到了第三天,亞伯拉罕遠遠看見那地方, 5就對僕人說:「你們和驢在這裡等著,我和孩子到那邊敬拜上帝,然後便回來。」

6於是,亞伯拉罕把獻燔祭用的柴放在兒子以撒肩上,自己手裡拿著火種和刀。父子二人一同向前走。 7以撒說:「父親。」亞伯拉罕說:「孩子,什麼事?」以撒說:「你看,火種和柴都有了,但獻燔祭用的羊羔在哪裡呢?」 8亞伯拉罕說:「孩子,上帝自己會預備獻燔祭的羊羔。」二人就繼續向前走。

9他們到了上帝指示的地方,亞伯拉罕就築起祭壇,把柴擺在上面,然後把以撒捆起來放在柴上。 10亞伯拉罕伸手拿起刀來,要殺他的兒子。 11耶和華的天使從天上呼喚他說:「亞伯拉罕亞伯拉罕!」他回答說:「我在這裡。」 12天使說:「不要動孩子,不可傷害他!現在我知道你敬畏上帝,因為你不惜獻上你的兒子——你的獨生子。」 13這時亞伯拉罕抬起頭來,突然看見有一隻公綿羊兩角卡在稠密的樹叢中,於是把羊取來代替他的兒子獻為燔祭。 14亞伯拉罕稱那地方為「耶和華以勒22·14 耶和華以勒」或譯「耶和華必預備」。。直到今天人們還說:「在耶和華的山上必有預備。」

15耶和華的天使再次從天上呼喚亞伯拉罕16對他說:「耶和華說,『你既然願意把你的兒子,你的獨生子獻給我,我憑自己向你起誓, 17我必賜福給你,使你的後裔多如天上的星和海邊的沙。你的後裔必佔領仇敵的城池, 18天下萬國必因你的後裔而蒙福,因為你聽從了我的話。』」 19於是,亞伯拉罕回到僕人等候的地方,他們一同返回亞伯拉罕居住的別示巴

拿鶴的後代

20後來,有人告訴亞伯拉罕:「密迦為你的兄弟拿鶴生了幾個兒子, 21長子烏斯烏斯的弟弟布斯亞蘭的父親基姆利22基薛哈瑣必達益拉利百加的父親彼土利。」 23密迦亞伯拉罕的兄弟拿鶴生了八個兒子。 24拿鶴的妾流瑪生了提八迦含他轄瑪迦

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 22:1-24

Wɔsɔ Abraham Hwɛ

1Yeinom nyinaa akyiri, Onyankopɔn sɔɔ Abraham hwɛeɛ. Ɔfrɛɛ Abraham sɛ, “Abraham!”

Abraham buaa sɛ, “Me nie!”

2Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, “Fa wo ba, wo ba korɔ Isak a wodɔ no no kɔ Moria asase so, na fa no kɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ mmepɔ a ɛwɔ hɔ no mu baako a mɛkyerɛ wo no so.”

3Abraham sɔree anɔpatutuutu hyehyɛɛ nʼafunumu. Ɔfaa ne nkoa no mu baanu ne ne ba Isak kaa ne ho. Ɔtwitwaa egya a ɛbɛso ɔhyeɛ afɔdeɛ no bɔ no, ɔsiim kɔɔ baabi a Onyankopɔn kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔ no. 4Ne nnansa so no, Abraham too nʼani hunuu sɛ baabi a ɔrekɔ no wɔ akyirikyiri. 5Na Abraham ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, “Mo ne afunumu no ntwɛn ha, na me ne abarimaa no nkɔ animu kakra, nkɔsom. Sɛ yɛsom wie a, yɛbɛsane aba.”

6Abraham faa anyina a wɔde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no de soaa ne ba Isak. Ɛnna ɔno nso faa egya ne sekammoa kuraeɛ. Ɛberɛ a wɔrekɔ no, 7Isak frɛɛ nʼagya Abraham sɛ, “Agya!”

Ɛnna Abraham buaa sɛ, “Me ba, asɛm bɛn?”

Isak bisaa no sɛ, “Egya ne anyina no nie, na odwammaa a yɛde no rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no wɔ he?”

8Abraham buaa sɛ, “Onyankopɔn no ankasa bɛma yɛn afɔredwan a yɛde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no.” Afei, wɔn baanu no toaa so kɔeɛ.

9Wɔbɛduruu baabi a Onyankopɔn kyerɛɛ no no, Abraham sii afɔrebukyia wɔ hɔ, hyehyɛɛ anyina no wɔ so. Ɔkyekyeree ne ba Isak, de no too anyina no so wɔ afɔrebukyia no so. 10Abraham twee sekammoa no, pagyaa sɛ ɔde rebɛtwa ne ba no mene akum no. 11Ɛhɔ ara na Awurade ɔbɔfoɔ frɛɛ no firi soro sɛ, “Abraham! Abraham!”

Ɛnna Abraham gyee so sɛ, “Me nie.”

12Awurade ɔbɔfoɔ no kaa sɛ, “Mfa wo nsa nka abɔfra no. Ɛnyɛ no bɔne biara. Esiane sɛ woamfa wo dɔ ba, wo ba korɔ no ankame me no enti, mahunu sɛ wosuro Onyankopɔn.”

13Abraham maa nʼani so hunuu sɛ nkyɛkyerɛ bi asɔ odwennini bi mmɛn mu wɔ wira no mu hɔ. Abraham kɔkyeree odwennini no de no bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia no so, sii ne ba no ananmu. 14Abraham too beaeɛ no din sɛ Awurade De Bɛma. Ɛbɛsi ɛnnɛ no wɔka sɛ, “wɔde bɛma wɔ Awurade bepɔ no so.”

15Awurade ɔbɔfoɔ no frɛɛ Abraham firii soro deɛ ɛtɔ so mmienu kaa sɛ, 16“Maka me ho ntam sɛ, ɛsiane sɛ woayɛ yei, na woamfa wo ba, wo ba korɔ no ankame me enti, 17hyira na mɛhyira wo na mama wʼase adɔre sɛ ɔsoro nsoromma ne mpoano anwea. Na wʼasefoɔ bɛgye wɔn atamfoɔ nkuropɔn adi so. 18Wɔnam wʼasefoɔ so na wɔbɛhyira ewiase amanaman nyinaa, ɛfiri sɛ, woadi mʼasɛm so.”

19Afei, Abraham sane kɔɔ nʼasomfoɔ no nkyɛn ne wɔn siim kɔɔ Beer-Seba kɔtenaa hɔ.

Nahor Mma

20Yeinom nyinaa akyiri no, wɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, “Milka nso yɛ ɔbaatan a wawo mmammarima ama wo nuabarima Nahor. Wɔn din na ɛdidi so yi:

21Us yɛ abakan, Us nuabarima Bus na ɔtɔ so mmienu.

Deɛ ɔdi so ne Kemuel, a ɔyɛ Aram agya.

22Wɔn a wɔaka no ne Kesed, Haso, Pildas, Yidlaf ne Betuel.”

23Saa Betuel yi na ɔwoo Rebeka.

Milka ne Abraham nua Nahor na wɔwowoo saa mmammarima baawɔtwe yi.

24Nahor ne ne mpena Rehuma nso wowoo mma baanan a wɔn din de,

Teba, Gaham, Tahas ne Maaka.