Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 17

上帝再次與亞伯蘭立約

1亞伯蘭九十九歲那年,耶和華向他顯現說:「我是全能的上帝。你要遵行我的旨意,做純全無過的人。 我要與你立約,我要使你子孫極其興旺。」 亞伯蘭就俯伏在地,上帝又對他說: 「我要與你立約,你必成為許多民族的始祖。 以後你的名字不再叫亞伯蘭,要改為亞伯拉罕[a],因為我要立你為萬族之父。 我要使你的子孫極其興旺,許多民族和君王必從你而出。 我要和你並你的子子孫孫立永恆的約,我要做你和你子孫的上帝。 我要把你現在寄居的整個迦南賜給你和你的後裔永遠作產業,我也必做他們的上帝。」

上帝又對亞伯拉罕說:「你和你的子孫世世代代都要遵守我的約。 10 你們所有的男子都要受割禮,這是我與你和你的子孫所立的約,你們要遵守。 11 你們都要割包皮,作為我與你們立約的記號。 12 你們世世代代的男子在出生後的第八日都要接受割禮。在你家裡出生的和用錢從外族人那裡買來的奴僕也要受割禮。 13 不論是在你家裡生的,還是你用錢買來的男子,都要接受割禮,這樣你們的肉體上就有我永恆之約的記號。 14 任何沒有接受割禮的男子,要將他從民中剷除,因為他違背了我的約。」

15 上帝對亞伯拉罕說:「你的妻子以後不要叫撒萊,她的名字要叫撒拉。 16 我必賜福給她,讓她為你生一個兒子。她必成為萬族的母親,萬民的君王必從她而出。」 17 亞伯拉罕就俯伏在地,笑了起來,心想:「我一百歲了,還能有孩子嗎?撒拉已經九十歲了,還能生養嗎?」 18 亞伯拉罕對上帝說:「願以實瑪利蒙你賜福。」 19 上帝說:「不,你妻子撒拉必為你生一個兒子,你要給他取名叫以撒,我必向他和他的後代堅守我的約,直到永遠。 20 至於以實瑪利,我已聽見你的祈求,我必賜福給他,使他的後代極其興旺昌盛。他必做十二個族長的父親,我必使他成為大國。 21 撒拉必在明年這時候給你生以撒,我必向他堅守我的約。」 22 上帝說完以後,便離開亞伯拉罕上升而去。

23 亞伯拉罕就在那天照著上帝的吩咐,為兒子以實瑪利和家中所有的男子,不論是在家中出生的,還是買回來的,都行了割禮。 24 亞伯拉罕接受割禮的時候九十九歲。 25 他的兒子以實瑪利接受割禮的時候十三歲。 26 他們父子二人就在那天接受了割禮。 27 亞伯拉罕家裡所有的男子,包括家中出生的和買回來的,都一起接受了割禮。

Notas al pie

  1. 17·5 亞伯拉罕」意思是「萬族之父」。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 17

Ang Pagtuli Tanda sang Kasugtanan

1Sang nagaedad si Abram sing 99 ka tuig, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Ako ang Dios nga Makagagahom. Magtuman ka permi sa akon kag magkabuhi nga matarong. Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo; padamuon ko gid ang imo mga kaliwat.” Pagkabati sadto ni Abram, nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios. Nagsiling ang Dios sa iya, “Sa akon bahin, amo ini ang akon kasugtanan sa imo: Mangin amay ka sang madamo nga mga nasyon. Sugod subong indi na Abram ang itawag sa imo kundi Abraham[a] na, tungod kay himuon ko ikaw nga amay sang madamo nga mga nasyon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat kag magatukod sila sang mga nasyon, kag ang iban sa ila mangin hari. Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo kag sa imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon, nga ako padayon nga mangin Dios ninyo. Ini nga kasugtanan magapadayon hasta san-o. Mga dumuluong lang kamo subong sa duta sang Canaan. Pero igahatag ko ining bug-os nga duta sa imo kag sa imo mga kaliwat. Mangin inyo na ina hasta san-o, kag ako padayon nga mangin Dios ninyo.”

Nagsiling pa gid siya kay Abraham, “Sa imo bahin, tipigan mo ang akon kasugtanan sa imo. Kag amo man ini ang dapat nga himuon sang imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon. 10 Kag bahin sang sina nga kasugtanan, dapat tulion ninyo ang tanan ninyo nga lalaki. 11 Ini ang mangin tanda sang akon kasugtanan sa inyo. 12-13 Sugod subong hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, dapat tulion ninyo ang kada bata nga lalaki sa edad nga walo ka adlaw. Tulion man ninyo ang mga ulipon nga lalaki nga natawo sa inyo panimalay kag pati ang mga ulipon nga inyo ginbakal sa mga taga-iban nga lugar. Ina nga tanda sa inyo lawas magapamatuod nga ang akon kasugtanan sa inyo magapadayon hasta san-o. 14 Ang bisan sin-o nga lalaki sa inyo nga wala matuli indi ninyo pagkabigon nga sakop ninyo, kay ginbaliwala niya ang akon kasugtanan.”

15 Nagsiling pa gid ang Dios kay Abraham, “Kon parte sa imo asawa nga si Sarai, indi mo na siya pagtawgon nga Sarai, kundi sugod subong Sara[b] na ang itawag mo sa iya. 16 Bendisyunan ko siya kag hatagan ko gid ikaw sang anak paagi sa iya. Mangin iloy siya sang madamo nga mga nasyon, kag ang iban niya nga mga kaliwat mangin hari.”

17 Pagkabati sadto ni Abraham nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios, pero nagkadlaw siya sa iya nabatian. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, “Makapabata pa bala ako nga 100 na ang akon edad? Kag si Sara, makabata pa bala nga 90 na ang iya edad?” 18 Dayon nagsiling siya sa Dios, “Kabay pa nga si Ishmael ang magabaton sang mga ginpromisa mo sa akon.” 19 Nagsabat ang Dios, “Indi. Ang imo asawa nga si Sara magabata sing lalaki kag ngalanan mo siya nga Isaac.[c] Sa iya ko padayunon ang akon kasugtanan sa imo, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa iya mga kaliwat hasta san-o. 20 Kon parte kay Ishmael, nabatian ko ang imo pangabay para sa iya. Bendisyunan ko siya kag hatagan sang madamo nga mga kaliwat. Mangin amay siya sang dose ka pangulo, kag ang iya mga kaliwat mangin bantog nga katawhan.[d] 21 Ugaling, kay Isaac kag sa iya mga kaliwat ko lang tumanon ang akon kasugtanan sa imo. Magabata si Sara kay Isaac sa amo man sini nga tion sa sunod nga tuig.” 22 Pagkatapos hambal sang Dios kay Abraham, naghalin siya dayon.

23 Sa sadto gid mismo nga adlaw, gintuman ni Abraham ang ginsugo sa iya sang Dios. Gintuli niya ang iya anak nga si Ishmael kag ang tanan nga lalaki sa iya panimalay: ang mga ulipon nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal. 24 Nagaedad si Abraham sing 99 ka tuig sang gintuli siya, 25 kag si Ishmael iya nagaedad sing 13 ka tuig. 26-27 Sa sadto gid mismo nga adlaw nga nagsugo ang Dios nga ang tanan nga lalaki dapat matuli, nagpatuli si Abraham kag si Ishmael pati ang tanan nga ulipon ni Abraham nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal sa mga taga-iban nga lugar.

Notas al pie

  1. 17:5 Abraham: posible ang buot silingon sa Hebreo, amay sang madamo.
  2. 17:15 Sara: buot silingon sa Hebreo, prinsesa.
  3. 17:19 Isaac: buot silingon sa Hebreo, nagakadlaw siya.
  4. 17:20 katawhan: ukon, nasyon.