Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 11:1-32

巴別塔

1那時,天下人都用同一種語言,講同一種話。 2人們向東遷移時,在示拿地區找到一處平原,定居下來。 3他們彼此商量說:「來呀,我們燒些磚吧。」他們用磚作石塊,用柏油作水泥來造塔, 4說:「來吧,讓我們造一座城和一座高聳入雲的塔,這樣我們可以揚名天下,不致分散在地上。」 5耶和華從天上下來,要察看人建造的城和塔。 6耶和華說:「看啊,他們同屬一個民族,都用同一種語言,現在就做這樣的事,如果繼續下去,他們會為所欲為。 7讓我們下去變亂他們的語言,使他們彼此言語不通。」 8於是,耶和華把他們從那裡分散到世界各地,他們便不再建造那城了。 9因此,人稱那城為巴別,因為耶和華在那裡變亂了人類的語言,把他們分散到世界各地。

閃的後代

10以下是的後代。

洪水過後兩年,一百歲生亞法撒11之後又活了五百年,生兒育女。

12亞法撒三十五歲生沙拉13之後又活了四百零三年,生兒育女。

14沙拉三十歲生希伯15之後又活了四百零三年,生兒育女。

16希伯三十四歲生法勒17之後又活了四百三十年,生兒育女。

18法勒三十歲生拉吳19之後又活了二百零九年,生兒育女。

20拉吳三十二歲生西鹿21之後又活了二百零七年,生兒育女。

22西鹿三十歲生拿鶴23之後又活了二百年,生兒育女。

24拿鶴二十九歲生他拉25之後又活了一百一十九年,生兒育女。

26他拉七十歲後,生了亞伯蘭拿鶴哈蘭

他拉的後代

27以下是他拉的後代。

他拉亞伯蘭拿鶴哈蘭哈蘭羅得28哈蘭比他父親他拉先去世,他死在自己的家鄉——迦勒底吾珥29亞伯蘭拿鶴都娶了妻子,亞伯蘭的妻子名叫撒萊拿鶴的妻子名叫密迦,是哈蘭的女兒。哈蘭密迦亦迦的父親。 30撒萊不能生育,沒有孩子。

31他拉帶著兒子亞伯蘭、孫子——哈蘭的兒子羅得、兒媳婦——亞伯蘭的妻子撒萊,離開迦勒底吾珥前往迦南,他們來到哈蘭定居下來。 32他拉在那裡去世,享年二百零五歲11·32 二百零五歲」有古卷作「一百四十五歲」。

Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 11:1-32

Babel Abantenten

1Ɛberɛ bi, na nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ka kasa korɔ. 2Saa nnipa yi tu baa apueeɛ fam no, wɔbɛtoo asase tamaa wɔ Babilonia asase so, na wɔtenaa hɔ.

3Wɔdwennwenee ho sɛ, “Momma yɛntwa ntayaa na yɛnto mma ɛmmen yie.” Wɔde ntayaa no sii aboɔ anan na wɔde ama hyehyɛɛ ntam. 4Afei, wɔdwennwenee ho bio sɛ, “Momma yɛnkyekyere kuro kɛseɛ, na yɛnsi abantenten a ne sorɔnsorɔmmea duru sorosoro wɔ kuro no mu, na yɛnnye edin, na yɛanhwete wɔ asase so.”

5Awurade siane firii soro baa fam, bɛhunuu kuro kɛseɛ a wɔrekyekyere no ne abantenten a wɔresi no. 6Afei, Awurade kaa sɛ, “Sɛ nnipa korɔ a wɔka kasa baako afiti aseɛ redi saa dwuma yi a, ɛnneɛ biribiara a wɔbɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no renyɛ wɔn den. 7Mommra na yɛnkɔ asase so, na yɛnkɔtoto wɔn kasa, na obiara nya ne kasa, sɛdeɛ obiara nte ne yɔnko kasa.”

8Ɛnam yei so maa Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu, ma wɔpetee asase so nyinaa, ma wɔgyaee kuro kɛseɛ no kyekyere. 9Ɛno enti na wɔfrɛɛ kuro kɛseɛ no Babel,11.9 Edin Babel no kyerɛ basabasa wɔ Hebri kasa mu. ɛfiri sɛ, ɛhɔ na Awurade totoo kasa baako a na wɔka wɔ ewiase nyinaa saa ɛberɛ no, maa wɔn kasa hodoɔ. Ɛfiri hɔ na Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu, ma wɔpetee asase so nyinaa.

Sem Awoɔ Ntoatoasoɔ

10Yei ne Sem asefoɔ ho asɛm.

Nsuyire no akyiri, mfeɛ mmienu no a na Sem adi mfeɛ ɔha no, ɔwoo Arfaksad. 11Sem woo Arfaksad akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha enum, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

12Arfaksad nso dii mfeɛ aduasa enum no, ɔwoo Sela. 13Arfaksad woo Sela no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanan ne mmiɛnsa, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

14Sela dii mfeɛ aduasa no, ɔwoo Eber. 15Sela woo Eber no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanan ne mmiɛnsa, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

16Eber dii mfeɛ aduasa ɛnan no, ɔwoo Peleg. 17Eber woo Peleg no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanan ne aduasa, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

18Peleg dii mfeɛ aduasa no, ɔwoo Reu. 19Peleg woo Reu no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanu ne nkron, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

20Reu dii mfeɛ aduasa mmienu no, ɔwoo Serug. 21Reu woo Serug no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanu ne nson, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

22Serug dii mfeɛ aduasa no, ɔwoo Nahor. 23Serug woo Nahor no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ahanu wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

24Nahor dii mfeɛ aduonu nkron no, ɔwoo Tera. 25Nahor woo Tera no, akyire yi, ɔtenaa ase mfeɛ ɔha ne dunkron, wowoo mmammarima ne mmammaa bi nso kaa ho.

26Tera dii mfeɛ aduɔson no, ɔwoo Abram, Nahor ne Haran.

Tera Asefoɔ

27Yei ne Tera asefoɔ ho asɛm.

Tera woo Abram, Nahor ne Haran. Na Haran woo Lot. 28Ɛberɛ a Haran agya Tera te ase no, Haran wuu baabi a wɔwoo no a wɔfrɛ hɔ Ur a, ɛwɔ Kaldea asase so no. 29Abram ne Nahor warewareeɛ. Na Abram yere din de Sarai, na Nahor nso yere din de Milka a, na ɔyɛ Haran babaa. Saa Haran yi na ɔwowoo Milka ne Iska. 30Na Sarai yɛ obonini; na ɔnni ba.

31Tera faa ne babarima Abram ne ne nana Lot, a ɔyɛ Haran babarima ne nʼase baa Sarai, a na ɔyɛ ne babarima Abram yere no, ne wɔn nyinaa siim firii Ur a ɛwɔ Kaldea asase so sɛ, wɔrekɔ Kanaan asase so. Na wɔduruu Haran no, wɔtenaa hɔ.

32Tera dii mfeɛ ahanu ne enum, na ɔwuu wɔ Haran.