Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 2

摩西出生

1有一個利未族人跟他同族的女子結婚。 那女子懷孕,生了一個男嬰。她看見孩子可愛,就把他藏了三個月。 後來無法再藏下去,她就拿來一個蒲草籃子,外面塗上防水的瀝青和柏油,然後把嬰兒放在裡面,又把籃子放在尼羅河邊的蘆葦叢中。 嬰兒的姐姐遠遠地站著,要看看她的弟弟究竟會怎樣。

這時,法老的女兒來到河邊沐浴,宮女們在河邊行走。公主發現了蘆葦叢中的籃子,便吩咐一個婢女去把它取來。 公主打開一看,原來是一個男嬰。公主看見孩子在哭,就可憐他,說:「他是希伯來人的孩子。」 嬰兒的姐姐對公主說:「我去找一個希伯來婦女當奶媽,為你哺養他好嗎?」 公主回答說:「好!」那女孩就跑去把嬰孩的母親帶來。 公主對那婦女說:「你把孩子抱去,替我哺養他,我會給你工錢。」她便把孩子抱去哺養。 10 孩子漸漸長大,她便把他帶到公主那裡,孩子就做了公主的兒子。公主給孩子取名叫摩西,意思是「我把他從水中拉了上來」。

11 後來,摩西長大了,他去看望做苦工的希伯來同胞,看見一個埃及人在毆打他的一個希伯來同胞。 12 他左右觀望,見四下無人,便下手殺了那埃及人,把屍體埋藏在沙地裡。 13 第二天,他又出去,看見兩個希伯來人在打架,便過去對理虧的人說:「你為什麼打自己的同胞呢?」 14 那人說:「你以為你是誰啊?誰立你做我們的首領和審判官?難道你要殺我,像殺那個埃及人一樣嗎?」摩西聽了,害怕起來,心想:「我做的事一定被人知道了。」 15 法老聽說這件事後,便想殺死摩西。摩西為了躲避法老,就逃到米甸居住。一天他坐在一口井旁, 16 米甸祭司的七個女兒來打水,要把水倒進槽裡飲她們父親的羊。 17 這時,來了另外一群牧人要把她們趕走。摩西便起來幫助她們,打水飲她們的羊群。 18 她們回到父親流珥[a]那裡,父親問她們:「你們今天怎麼這麼快就回來了?」 19 她們答道:「有一個埃及人救我們免遭牧人的欺負,還幫我們打水飲羊群。」 20 他又問女兒們:「現在那人在哪裡?你們怎麼可以丟下他不管呢?去請他來吃點東西。」 21 後來,摩西同意住在那人家裡。那人把女兒西坡拉許配給他。 22 後來,西坡拉生了一個兒子,摩西給他取名叫革舜,意思是「我成了在異鄉寄居的人」。

23 過了多年,埃及王死了。以色列人受盡奴役,就哀歎呼求,聲音傳到上帝那裡。 24 上帝聽見他們的哀聲,顧念從前跟亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約, 25 就垂顧他們,體恤他們。

Notas al pie

  1. 2·18 流珥」又名「葉忒羅」。

Ang Pulong Sang Dios

Exodus 2

Ang Pagkatawo ni Moises

1May isa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nakapangasawa sang isa ka babayi nga kaliwat man ni Levi. Nagbusong ini nga babayi kag nagbata sing lalaki. Sang makita niya nga maayo ang lawas sang bata, gintago niya ini sa sulod sang tatlo ka bulan. Pero sang indi na niya matago ang bata, nagkuha siya sang basket nga hinimo halin sa tanom nga papyrus kag ginpintahan niya ini sang alkitran. Dayon ginsulod niya ang bata sa sini nga basket kag ginbutang ang basket sa mga tigbaw sa higad sang Suba sang Nilo. Ang utod nga babayi sang sini nga bata nagatindog sa unhan nga nagatan-aw kon ano ang matabo sa bata.

Karon, ang anak nga babayi sang hari sang Egipto[a] nagkadto sa Suba sang Nilo agod magpaligo. Kag samtang nagapaligo siya, ang iya mga suluguon nga babayi nagalakat-lakat sa higad. Karon, nakita niya ang basket sa mga tigbaw, gani ginpakuha niya ini sa isa sang iya mga suluguon. Dayon ginbuksan niya ang basket kag nakita niya ang bata nga nagahibi, gani naluoy gid siya sa bata. Nagsiling siya, “Isa ini sa mga Hebreo nga bata.”

Dayon nagpalapit ang utod nga babayi sang bata sa prinsesa[b] kag nagpamangkot, “Gusto mo bala nga kuhaan ko ikaw sang isa ka Hebreo nga babayi nga magpatiti kag mag-atipan sang bata para sa imo?” Nagsabat ang prinsesa, “Sige.” Gani naglakat ang utod sang bata kag ginkadtuan niya ang ila iloy kag gindala sa prinsesa. Nagsiling ang prinsesa sa iloy sang bata, “Dal-a ini nga bata kag patitia para sa akon. Atipana siya kay suhulan ko ikaw.” Gani ginkuha niya ang bata kag gin-atipan.

10 Sang nalutas na ang bata, gindala siya sang iya iloy sa prinsesa, kag ginkabig siya sang prinsesa nga iya anak. Gin-ngalanan sang prinsesa ang bata nga Moises,[c] kay siling niya, “Ginkuha ko siya sa tubig.”

Nagpalagyo si Moises sa Midian

11 Isa ka adlaw, sang dako na si Moises, nagkadto siya sa iya mga kadugo, kag nakita niya nga ginapigos sila kag ginapaobra sing tudo-tudo gid. Nakita niya ang isa ka Egiptohanon nga nagakastigo sang isa ka Hebreo nga iya kadugo. 12 Nagpanan-aw tan-aw si Moises sa palibot kon may nagatulok; kag sang wala siya sing may nakita, ginpatay niya ang Egiptohanon kag ginlubong ang bangkay sa balas.

13 Pagkasunod nga adlaw, naglakat liwat siya kag nakita niya ang duha ka Hebreo nga nagaaway. Ginpamangkot niya ang isa nga may sala, “Ngaa ginakastigo mo ang imo kapareho nga Hebreo?” 14 Nagsabat ang tawo, “Sin-o ang naghimo sa imo nga pangulo kag manughukom namon? Ano, patyon mo man bala ako pareho sa ginhimo mo sa Egiptohanon kahapon?” Hinadlukan si Moises kag nagsiling sa iya kaugalingon, “Nahibaluan gali sang mga tawo ang akon ginhimo.”

15 Pagkahibalo sang hari sang Egipto sa ginhimo ni Moises, nagtinguha siya sa pagpatay sa iya, pero nagpalagyo si Moises sa Midian kag didto nag-estar. Pag-abot niya sa Midian, nagpungko siya sa kilid sang bubon. 16 Karon, ang pito ka anak nga babayi sang pari sa Midian nagkadto sa bubon sa pagsag-ob para sa mga ilimnan sang mga sapat sang ila amay. 17 May nag-abot man didto nga mga manugbantay sang sapat kag ginpahalin nila ang mga babayi kag ang ila mga sapat, pero ginbuligan sila ni Moises kag ginpainom pa niya ang ila mga sapat.

18 Pagpauli sang mga babayi sa ila amay nga si Reuel,[d] ginpamangkot niya sila, “Ngaa temprano pa kamo nagpauli subong?” 19 Nagsabat sila, “May isa ka Egiptohanon nga nagbulig sa amon kontra sa mga manugbantay sang sapat, kag ginsag-uban pa gani niya kami kag ginpainom ang amon mga sapat.” 20 Nagpamangkot ang ila amay, “Ti, diin na siya? Ngaa ginbayaan ninyo siya? Tawga ninyo siya kag agdaha nga magkaon.”

21 Nagsugot si Moises nga magdayon sa balay ni Reuel, kag sang ulihi ginpaasawa ni Reuel sa iya ang iya anak nga si Zipora. 22 Nagbusong si Zipora kag nagbata sing lalaki, kag gin-ngalanan siya ni Moises nga Gershom,[e] kay siling niya, “Dumuluong ako sa sini nga lugar.”

23 Pagkaligad sang malawig nga tinuig, napatay ang hari sang Egipto. Pero sige gihapon ang pag-antos sang mga Israelinhon sa ila pagkaulipon. Nagpangayo sila sang bulig, kag nakaabot ini sa Dios. 24 Nabatian sang Dios ang ila mga pag-ugayong, kag gindumdom niya ang iya kasugtanan kay Abraham, Isaac, kag kay Jacob. 25 Nakita sang Dios ang ila kahimtangan kag naluoy gid siya sa ila.

Notas al pie

  1. 2:5 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  2. 2:7 prinsesa: sa literal, anak nga babayi sang Faraon. Amo man sa bersikulo 8, 9 kag 10.
  3. 2:10 Moises: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginkuha.
  4. 2:18 Reuel: Amo ang isa ka ngalan ni Jetro. Tan-awa sa 3:1.
  5. 2:22 Gershom: posible ang buot silingon sa Hebreo, dumuluong didto.