何西阿書 2 – CCBT & ASCB

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

何西阿書 2:1-23

1「你們要稱你們的弟兄為阿米2·1 阿米」意思是「我的子民」。,要稱你們的姊妹為路哈瑪2·1 路哈瑪」意思是「得蒙憐憫」。

對不貞之婦的控訴

2「你們去跟你們的母親理論吧!

因為她不再是我的妻子,

我也不再是她的丈夫。

叫她別再出賣色相,

別再露出乳間的淫態。

3不然,我要剝光她的衣服,

使她像初生之時一樣赤身露體;

我要使她像沙漠,如旱地,

乾渴而死。

4我也不憐憫她的兒女,

因為他們都是娼妓所生的兒女。

5他們的母親淫亂放蕩,厚顏無恥,

她說,『我要跟隨我的情人,

他們給我食物和水、羊毛和麻布、油和酒。』

6因此,我要用荊棘圍堵她,

築牆阻斷她的去路。

7她要追隨情人,卻追不上;

尋找情人,卻找不到。

於是,她說,『我倒不如回到丈夫身邊,

我從前的光景比現在還好。』

8她不知道是我給她五穀、新酒和油,

又賜給她大量金銀——

她卻用這些供奉巴力

9因此,到了收割和釀酒的季節,

我要收走我的五穀和新酒,

奪回我給她遮體的羊毛和麻布。

10我要當著她情人的面剝光她的衣服,

顯出她的淫態,

無人能從我手中把她救出去。

11我要終止她一切的歡慶,

終止她的年節、朔日2·11 朔日」即每月初一。、安息日及其他節期。

12她說她的葡萄樹和無花果樹是情人給她的報酬,

我要摧毀它們,

使它們變為荒林,

被野獸吞吃。

13我要懲罰她,

因為她在節日向巴力燒香。

那時她戴耳環佩首飾,

追逐她的情人,把我忘記。

這是耶和華說的。

對不貞之婦的愛

14「然而,我要挽回她,

領她到曠野,

柔聲安慰她。

15我要把葡萄園賜給她,

使災禍之谷2·15 災禍之谷」希伯來文是「亞割谷」,「亞割」意思是「災禍」。參見約書亞記第七章。成為希望之門。

她要在那裡快樂地歌唱,

如在妙齡時的日子,

如從埃及出來之時。」

16耶和華說:

「那時,你要稱我為丈夫,

不再稱我為主人2·16 此處的「主人」希伯來文是「巴力」。「巴力」意思是「主人或丈夫」,也是迦南人神明的名字。

17我要從你口中除掉巴力的名字,

再也不讓你提起。

18那時,我要跟田間的走獸、空中的飛鳥及地上的爬蟲立約,

使牠們不再傷害你。

我要在你境內毀滅戰弓和刀劍,止息戰事,

使你安居樂業。

19我要聘你永遠做我的妻,

以仁義、正直、慈愛、憐憫聘你。

20我要以信實聘你為妻,

這樣你必認識耶和華。」

21耶和華說:

「那時,我要應允,

我要應允天的祈求,

天要應允地的祈求,

22地要應允五穀、新酒和油的祈求,

五穀、新酒和油要應允耶斯列的祈求。

23我要把你栽種在這片土地上,歸我所有。

我要憐憫那不蒙憐憫的人,

對那不是我子民的人說,『你是我的子民。』

他們也要對我說,『你是我的上帝。』」

Asante Twi Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

1“Frɛ wo nuammarimanom ‘Me nkurɔfoɔ’ na frɛ wo nuammaanom ‘Mʼadɔfoɔ.’ ”

Wɔtwe Israel Aso, Gye No To Mu Bio

2“Ka wo maame anim, ka nʼanim,

na ɔnnyɛ me yere

na mennyɛ ne kunu.

Ma ɔnsesa nʼanim a ayɛ adwaman anim no

na ɔnnyae awaresɛeɛ a ɔde ne nufu yɛ no.

3Anyɛ saa a mɛpa ne ho ntoma

na wada adagya te sɛ ɛda a wɔwoo no;

mɛma wayɛ sɛ anweatam,

mɛdane no asase a awo wesee

na mama osukɔm akum no.

4Merennɔ ne mma,

ɛfiri sɛ wɔyɛ adwaman mma.

5Wɔn maame anyɛ ɔnokwafoɔ

na ɔnyinsɛnee wɔn wɔ animguaseɛ mu.

Ɔkaa sɛ, ‘Mɛdi mʼadɔfoɔ akyi,

wɔn a wɔma me aduane ne nsuo,

ne kuntu ne nwera, ngo ne nsã.’

6Yei enti, mede nkasɛɛ bɛsi no ɛkwan;

mɛto ɔfasuo afa no ho, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnhunu ɛkwan.

7Ɔbɛti nʼadɔfoɔ nanso ɔrento wɔn;

ɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso ɔrenhunu wɔn.

Afei, ɔbɛka sɛ,

‘Mɛsane akɔ me kunu nkyɛn, te sɛ kane no,

ɛfiri sɛ, saa ɛberɛ no na ɛyɛ ma me sene seesei.’

8Ɔnnkae sɛ me na

memaa no aduane, nsã foforɔ ne ngo,

deɛ ɔmaa sikakɔkɔɔ ne dwetɛ buu no so

ma wɔde kɔsom Baal no.

9“Enti, sɛ mʼaduane no duru twaberɛ a mɛfa mʼadeɛ,

ne me nsã foforɔ no nso saa ara.

Mɛgye me kuntu ne me nwera,

a anka mepɛ sɛ ɔde kata nʼadagya so no.

10Enti afei mɛbɔ no adagya

wɔ nʼadɔfoɔ anim;

obiara rentumi nnye no mfiri me nsam.

11Mɛtwa nʼafahyɛ nyinaa so:

nʼafenhyia afahyɛ, Ɔbosome Foforɔ afahyɛ

Home Ɛda afahyɛ ne nʼafahyɛ ahodoɔ nyinaa.

12Mɛsɛe ne bobe ne borɔdɔma nnua,

deɛ ɔka sɛ nʼadɔfoɔ de tuaa no ka no;

mɛyɛ ne nyinaa nkyɛkyerɛ,

ama wiram mmoa awe.

13Mɛtwe nʼaso wɔ nna a

ɔhyee aduhwam maa Baal no ho;

ɔde nkawa ne agudeɛ hyehyɛɛ ne ho,

tu dii nʼadɔfoɔ akyi,

medeɛ ne werɛ firii me,”

deɛ Awurade seɛ nie.

14“Enti merekɔdaadaa no;

mede no bɛkɔ anweatam so

na makasa bɔkɔɔ akyerɛ no wɔ hɔ.

15Mɛsane de ne bobe mfuo ama no.

Mɛyɛ Akɔr bɔnhwa no,

anidasoɔ ɛkwan.

Ɛhɔ na ɔbɛto dwom sɛdeɛ na ɔyɛ ne mmabunu berɛ mu no

ne ɛberɛ a ɔfirii Misraim no.

16“Saa ɛda no,” sei na Awurade seɛ,

“Wobɛfrɛ me ‘me kunu’;

na woremfrɛ me ‘me wura’ bio.

17Mɛyi Baal ahodoɔ din no afiri nʼano;

na ɔrenkankye wɔ wɔn din mu bio.

18Saa ɛda no, mɛyɛ apam ama wɔn,

wɔne wiram mmoa ne ewiem nnomaa

ne mmoa a wɔwea wɔ asase so.

Tadua, mpea ne ɔko,

mɛbra wɔ asase no so

sɛdeɛ wɔn nyinaa bɛtena ase asomdwoeɛ mu.

19Mɛware wo afebɔɔ;

mɛyi tenenee ne atɛntenenee,

ahummɔborɔ ne ayamhyehyeɛ akyerɛ wo.

20Mɛware wo nokorɛ mu,

ama woahunu Awurade.

21“Saa ɛda no, mɛgye wo so,”

deɛ Awurade seɛ nie.

“Mɛgye ɔsoro so,

na ɔsoro de osuo bɛgye asase so,

22na asase nso bɛgye mfudeɛ so:

bobe foforɔ ne ngo dua,

na wɔn nso agye so sɛ ‘Yesreel’, ‘Onyankopɔn na wadua’.

23Mede Israel bɛdua asase no so ama me ho;

mɛda me dɔ adi akyerɛ deɛ mekaa sɛ ‘wonnyɛ me dɔfo’ no.

Meka akyerɛ wɔn a mesee wɔn sɛ ‘monnyɛ me nkurɔfoɔ’ sɛ

‘moyɛ me nkurɔfoɔ’,

na wɔn nso aka sɛ, ‘Wone me Onyankopɔn.’ ”