Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 9:1-29

上帝与挪亚立约

1上帝赐福给挪亚和他的儿子们,对他们说:“你们要生养众多,遍布地面。 2你们要管理所有地上的走兽、空中的飞鸟、地上的爬虫和海里的鱼,它们都必惧怕你们。 3凡是活着的动物都可作你们的食物,就像菜蔬和谷物一样。 4只是你们不可吃带血的肉,因为血就是生命。 5凡是杀人害命的,无论人或兽,我必向他们追讨血债。凡杀人的,我必追讨他的血债。 6凡杀害人的,也必被人杀害,因为人是上帝照着自己的形象造的。 7你们要生养众多,使地上人口兴旺。”

8上帝又对挪亚和他的儿子们说: 9“我要跟你们和你们的后代, 10以及所有和你们在一起、从方舟出来的飞禽走兽和牲畜等各种动物立约。 11我与你们立约,不再叫洪水淹没一切生灵,也不再让洪水毁灭大地。” 12上帝说:“我与你们及各种生灵立世代永存的约,我要给这个约一个记号。 13我把彩虹放在云中,作为我跟大地立约的记号。 14我使云彩覆盖大地的时候,会有彩虹在云中出现。 15这样我会记得我与你们及一切生灵所立的约,水就不会再泛滥淹灭所有生灵。 16当我看见彩虹在云中出现的时候,就会记得我与地上一切生灵立的永约。” 17上帝对挪亚说:“彩虹是我与地上一切生灵立约的记号。”

挪亚和他的儿子

18挪亚一起出方舟的有他的儿子雅弗迦南的父亲。 19挪亚这三个儿子的后代遍布天下。

20挪亚做了农夫,他是第一个栽种葡萄园的人。 21一天,他喝葡萄酒喝醉了,赤裸着身体躺在帐篷里。 22迦南的父亲看见他父亲赤身露体,便去告诉外面的两个弟兄。 23于是,雅弗拿了一件衣服搭在肩上,倒退着走进帐篷,把衣服盖在父亲身上,他们背着脸不看父亲赤裸的身体。

24挪亚酒醒后,知道了小儿子做的事, 25就说:

迦南该受咒诅,

必做他弟兄的仆人的仆人。”

26又说:

的上帝耶和华当受称颂!

迦南要做的仆人。

27愿上帝扩张雅弗的疆界,

愿他住在的帐篷里,

迦南做他的仆人。”

28洪水以后,挪亚又活了三百五十年。 29挪亚一生共活了九百五十岁。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 9:1-29

Ang Kasugtanan sang Dios kay Noe

1Karon, ginbendisyunan sang Dios si Noe kag ang iya mga anak kag ginsilingan, “Magpamata kamo agod magdamo kamo kag maglapta sa kalibutan. 2Mahadlok sa inyo ang tanan nga sapat: ang nagalakat, ang nagalupad, ang nagakamang, kag ang nagalangoy. Kamo ang magagahom sa ila tanan. 3Ginahatag ko ini nga mga sapat sa inyo bilang pagkaon, subong nga ginhatag ko sa inyo ang mga tanom bilang pagkaon. 4Pero indi gid ninyo pagkaunon ang sapat nga sang pagpatay ang dugo wala makaguwa, tungod kay ang dugo simbolo sang kabuhi. 5Pagasukton ko gid ang bisan sin-o nga magpatay sa inyo, bisan pa ang mga sapat. Pagasukton ko ang bisan sin-o nga magpatay sa iya isigkatawo. 6Ang bisan sin-o nga magpatay sa iya isigkatawo dapat pagapatyon man sang iya isigkatawo. Kay ang tawo ginhimo sang Dios nga kaanggid sa iya. 7Karon, magpamata kamo agod magdamo kamo kag maglapta sa kalibutan.”

8Nagsiling pa gid ang Dios kay Noe kag sa iya mga anak, 9-11“Amo ini ang akon kasugtanan sa inyo kag sa inyo mga kaliwat, kag sa tanan nga nagakabuhi sa kalibutan—ang tanan nga sapat nga nangin kaupod ninyo sa barko: Indi ko na gid paglaglagon liwat ang tanan nga nagakabuhi paagi sa grabe gid nga baha. Kag wala na gid sing baha nga pareho sini nga matabo pa sa paglaglag sang kalibutan. 12-13Kag bilang tanda sang akon kasugtanan sa inyo kag sa tanan nga sapat, kag sa inyo mga kaliwat sa palaabuton, ibutang ko ang akon balangaw sa mga panganod. 14Kon paguwaon ko ang mga panganod kag magpakita ang balangaw, 15dumdumon ko dayon ang akon kasugtanan sa inyo kag sa tanan nga klase sang sapat, nga indi na gid magbaha liwat sa paglaglag sang tanan nga nagakabuhi. 16Kon magguwa ang balangaw sa mga panganod, dumdumon ko dayon ang akon wala sing katapusan nga kasugtanan sa tanan nga klase sang sapat sa kalibutan. 17Ang balangaw amo ang tanda sang akon kasugtanan sa tanan nga nagakabuhi sa kalibutan.”

Ang mga Anak ni Noe

18Amo ini ang mga anak ni Noe nga kaupod niya sa barko: si Shem, si Ham, kag si Jafet. (Si Ham amo ang amay ni Canaan.) 19Ini sila nga tatlo amo ang ginhalinan sang tanan nga tawo sa kalibutan.

20Si Noe isa ka mangunguma kag siya amo ang una nga nagtanom sang ubas. 21Sang isa ka tion, nag-inom siya sang bino kag nahubog siya. Natulugan siya nga hublas sa sulod sang iya tolda. 22Karon, si Ham nga amay ni Canaan nagsulod sa tolda, kag nakita niya nga hublas ang iya amay. Gani nagguwa siya kag ginsugiran niya ang duha niya ka utod. 23Nagkuha si Shem kag si Jafet sang panapton kag ginsablay nila sa ila abaga, dayon naglakat sila nga nagaisol pasulod sa tolda kag gintabunan nila ang ila amay. Wala gid sila nagbalikid tungod kay indi nila gusto nga makita ang pagkahublas sang ila amay. 24Sang naumpawan na si Noe sa iya kahulugbon, kag pagkahibalo niya kon ano ang ginhimo sang iya kamanghuran nga anak, 25nagsiling siya:

“Pakamalauton ka Canaan! Mangin kubos ka nga ulipon sang imo mga utod.”

26Kag nagsiling man siya,

“Dalayawon ang Ginoo, ang Dios ni Shem.

Kabay pa nga mangin ulipon ni Shem si Canaan.

27Kabay pa nga palaparon sang Dios ang kadutaan ni Jafet,

kag mangin maayo ang pag-inupdanay sang iya mga kaliwat kag sang mga kaliwat ni Shem.

Kag kabay pa nga mangin ulipon man ni Jafet si Canaan.”

28Nagkabuhi pa gid si Noe sing 350 ka tuig pagkatapos sang grabe gid nga baha. 29Napatay siya sa edad nga 950.