Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 91

上帝是我们的保护者

1安居在至高者隐秘处的人,
必蒙全能者的荫庇。
我要对耶和华说:
“你是我的避难所,我的堡垒,是我所信靠的上帝。”
祂必救你脱离猎人的网罗和致命的瘟疫。
祂必用祂的羽毛遮盖你,
用祂的双翼保护你,
祂的信实是你的盾牌和壁垒。
你必不惧怕黑夜的恐怖,
或白日的飞箭,
或黑暗中横行的瘟疫,
或正午肆虐的灾难。
尽管千人扑倒在你左边,
万人扑倒在你右边,
你必安然无恙。
你必亲眼目睹恶人受惩罚。
因为你以至高者耶和华——我的避难所作你的居所,
10 祸患不会临到你身上,
灾难不会靠近你的住处。
11 因为祂必命令祂的天使随时随地保护你。
12 天使会用手托住你,
不让你的脚碰在石头上。
13 你必将狮子和毒蛇踩在脚下,
你必践踏猛狮和巨蛇。
14 耶和华说:“因为他爱我,我必拯救他;
因为他信靠我的名,
我必保护他。
15 他求告我,我就答应他;
他遭遇患难,我必与他同在。
我必拯救他,赐他尊贵的地位。
16 我必赐他长寿,
并让他看见我的拯救之恩。”

Nkwa Asem

Nnwom 91

Onyankopɔn, yɛn hwɛfo

1Obiara a wobɛkɔ Awurade nkyɛn sɛ wo guankɔbea, obiara a ɔbɛhyɛ Otumfoɔ no banbɔ ase no tumi ka kyerɛ no se, “Woyɛ me hwɛfo ne me guankɔbea. Woyɛ me Nyankopɔn na mewɔ wo mu ahotoso.” Ɔbɛkora wo afi bɔne a ahintaw nyinaa ne ɔyarewu nyinaa ho. Ɔde ne ntaban bɛkɛta wo so; ne hwɛ mu, hwee renyɛ wo. Ne nokware bɛbɔ wo ho ban. Ɛnsɛ sɛ wusuro anadwo mu amanehunu anaa awia mu ɔtaa anaa ɔyaredɔm a ɛba anadwo anaa amumɔyɛde a ɛsɛe ade awia ketee.

Apem totɔ wo nkyɛn na ɔpedu totɔ wo nifa a, wo de, ɛrenka wo. W’ani nko na wode bɛhwɛ na wahu nnebɔneyɛfo asotwe. Woayɛ Awurade wo hwɛfo, ɔsorosoroni no wo guankɔbea 10 enti asiane biara mma wo so, na basabasayɛ biara remmɛn w’atenae. 11 Onyankopɔn bɛma n’abɔfo abɛwɛn wo na baabiara a wobɛkɔ no, wɔabɔ wo ho ban. 12 Wobesuso wo mu wɔ soro sɛnea wo nan renhintiw, mpira. 13 Wubetiatia agyata ne awɔ, agyata a wɔn ho yɛ hu ne awɔ a wɔn ano bɔre yɛ den so.

14 Onyankopɔn se, “Megye wɔn a wɔdɔ me no nkwa, na mabɔ wɔn a wonim me sɛ Awurade no ho ban. 15 Sɛ wɔfrɛ me a, megye wɔn so; sɛ ɔhaw to wɔn a, mɛka wɔn ho. Megye wɔn na mahyɛ wɔn anuonyam. 16 Mɛma wɔn nkwa nna aware. Megye wɔn nkwa.”