Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 90:1-17

卷四:诗篇90—106

第 90 篇

上帝与世人

上帝的仆人摩西的祈祷。

1主啊,

你是我们世世代代的居所。

2群山尚未诞生,

大地和世界还未形成,

从亘古到永远,你是上帝。

3你叫人归回尘土,

说:“世人啊,归回尘土吧。”

4在你眼中,

千年如一日,又如夜里的一更。

5你像急流一般把世人冲走,

叫他们如梦消逝。

他们像清晨的嫩草,

6清晨还生机盎然,

傍晚就凋谢枯萎。

7你的怒气使我们灭亡,

你的愤怒使我们战抖。

8你知道我们的罪恶,

对我们隐秘的罪了如指掌。

9我们活在你的烈怒之下,

一生就像一声叹息飞逝而去。

10我们一生七十岁,

强壮的可活八十岁,

但人生最美好的时光也充满劳苦和愁烦,

生命转瞬即逝,

我们便如飞而去。

11谁明白你愤怒的威力?

有谁因为明白你的烈怒而对你心存敬畏呢?

12求你教导我们明白人生有限,

使我们做有智慧的人。

13耶和华啊,我还要苦候多久呢?

求你怜悯你的仆人。

14求你在清晨以慈爱来满足我们,

使我们一生欢喜歌唱。

15你使我们先前经历了多少苦难和不幸的岁月,

求你也赐给我们多少欢乐的岁月。

16求你让仆人们看见你的作为,

让我们的后代看见你的威荣。

17愿主——我们的上帝恩待我们,

使我们所做的亨通,

使我们所做的亨通。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 90:1-17

NHOMA A ƐTO SO ANAN

Nnwom 90–106

Dwom 90

Onyankopɔn nipa Mose mpaebɔ.

1Awurade, wo na woayɛ yɛn tenabea

awo ntoatoaso nyinaa mu.

2Ansa na wɔrebɛbɔ mmepɔw

anaasɛ worebɛda asase ne wiase adi no,

na woyɛ Onyankopɔn fi mmeresanten kosi mmeresanten.

3Woma adesamma san dan mfutuma,

ka se, “Mo adesamma, monsan nkɔ mfutuma mu.”

4Mfirihyia apem yɛ wʼani so sɛ

da koro a abɛsen mprempren,

anaasɛ anadwo mu dɔnhwerew kakraa bi.

5Wopra nnipa kɔ, wɔ owu nna mu;

wɔte sɛ sare a afefɛw anɔpa,

6ɛfefɛw yɛ frɔmfrɔm anɔpa de,

nanso anwummere ɛwo na etwintwam.

7Yɛresa wɔ wʼabufuw ano

na wʼanibere abɔ yɛn hu.

8Wode yɛn amumɔyɛ asi wʼanim,

na yɛn kokoa mu bɔne da wʼanim hann no mu.

9Yɛn nna nyinaa twa mu wɔ wʼabufuwhyew mu;

na yɛde awerɛhowdi na ewie yɛn mfe.

10Yɛn nkwa nna si mfe aduɔson,

anaasɛ aduɔwɔtwe, sɛ yɛwɔ ahoɔden a;

na mu ahohoahoade yɛ ɔhaw ne awerɛhow,

na etwa mu ntɛmntɛm, na yetu kɔ.

11Sɛ anka yebehu sɛ wʼabufuw mu tumi te ɛ!

Wʼabufuwhyew kɛse te sɛnea wo ho suro te.

12Ma yenhu yɛn nna kan sɛnea ɛte,

na yɛanya nyansa koma.

13Tɔ wo bo ase, Awurade, enkosi da bɛn?

Hu wʼasomfo mmɔbɔ.

14Ma wʼadɔe a ɛnsa da no mmee yɛn adekyee mu,

na yɛde anigye ato dwom adi ahurusi yɛn nna nyinaa mu.

15Ma yɛn ani nnye nna bebree sɛ nna dodow a wode yɛn kɔɔ amanehunu mu no,

sɛ mfirihyia dodow a yehuu ateetee no.

16Ma wʼasomfo nhu wo nneyɛe

na wɔn mma nhu wʼanuonyam.

17Ma Awurade yɛn Nyankopɔn adom no ntena yɛn so;

na yɛn nsa ano adwuma nyɛ yiye mma yɛn;

yiw, ma yɛn nsa ano adwuma nyɛ yiye.