Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 9

称颂上帝的公义

大卫的诗,交给乐长,调用“慕拉辨”[a]

1耶和华啊,
我要全心全意地赞美你,
传扬你一切奇妙的作为。
我要因你欢喜快乐,
至高者啊,我要歌颂你的名。
我的仇敌必在你面前败退,
倒地身亡。
你坐在宝座上按公义审判,
你为我主持公道。
你斥责列国,消灭恶人,
永永远远抹去他们的名字。
仇敌永远灭亡了,
你把他们的城池连根拔起,
无人再记得他们。
耶和华永远掌权,
祂已设立施行审判的宝座。
祂要以公义审判世界,
在万民中伸张正义。
耶和华是受欺压之人的避难所,
是他们患难之时的避风港。
10 耶和华啊,
凡认识你名的人都必信靠你,
因为你从来不丢弃寻求你的人。
11 要歌颂住在锡安的耶和华,
在列邦传扬祂的作为。
12 祂追讨血债,顾念受害者,
不忘倾听受苦者的呼求。
13 耶和华啊,
看看仇敌对我的迫害!
求你怜悯我,
救我离开死亡之门,
14 我好在锡安的城门口称颂你,
因你的拯救而欢乐。
15 列邦挖了陷阱却自陷其中,
设下网罗却缠住自己的脚。
16 耶和华彰显了自己的公义,
使恶人自食其果。(细拉)
17 恶人必下阴间,这是所有忘记上帝之人的结局。
18 贫乏人不会永远被遗忘,
受苦人的希望也不会一直落空。
19 耶和华啊,求你起来,
别让人向你夸胜,
愿你审判列邦。
20 耶和华啊,
求你使列邦恐惧战抖,
让他们明白自己不过是人。(细拉)

Notas al pie

  1. 9:0 慕拉辨”希伯来文的意思是“丧子”。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 9

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a nyimbo ya “Imfa ya Mwana.” Salimo la Davide.

1Ine ndidzakutamandani, Inu Yehova, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzafotokoza za zodabwitsa zanu zonse.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mwa inu;
    Ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina lanu, Inu Wammwambamwamba.

Adani anga amathawa,
    iwo amapunthwa ndi kuwonongedwa pamaso panu.
Pakuti Inu mwatsimikiza za kulungama kwanga ndi mlandu wanga;
    Inu mwakhala pa mpando wanu waufumu, kuweruza mwachilungamo.
Mwadzudzula mitundu ya anthu ndipo mwawononga anthu oyipa;
    Inu mwafafaniza dzina lawo kwamuyaya.
Chiwonongeko chosatha chagwera adani,
    mwafafaniza mizinda yawo;
    ngakhale chikumbutso chawo chawonongedwa.

Yehova akulamulira kwamuyaya;
    wakhazikitsa mpando wake waufumu woweruzira.
Iye adzaweruza dziko mwachilungamo;
    adzalamulira mitundu ya anthu mosakondera.
Yehova ndiye kothawirako kwa opsinjika mtima,
    linga pa nthawi ya mavuto.
10 Iwo amene amadziwa dzina lanu adzadalira Inu,
    pakuti Inu Yehova, simunawatayepo amene amafunafuna inu.

11 Imbani nyimbo zamatamando kwa Yehova, ali pa mpando waufumu mu Ziyoni;
    lengezani pakati pa mitundu ya anthu zimene wachita.
12 Pakuti Iye amene amabwezera chilango akupha anzawo wakumbukira;
    Iye salekerera kulira kwa ozunzika.

13 Inu Yehova, onani momwe adani anga akundizunzira!
    Chitireni chifundo ndipo ndichotseni pa zipata za imfa,
14 kuti ndilengeze za matamando anu
    pa zipata za ana aakazi a Ziyoni,
    kuti pamenepo ndikondwere ndi chipulumutso chanu.
15 Mitundu ya anthu yagwa mʼdzenje limene yakumba;
    mapazi awo akodwa mu ukonde umene anawubisa.
16 Yehova amadziwika ndi chilungamo chake;
    oyipa akodwa ndi ntchito za manja awo.
            Higayoni. Sela
17 Oyipa amabwerera ku manda,
    mitundu yonse imene imayiwala Mulungu.
18 Koma osowa sadzayiwalika nthawi zonse,
    kapena chiyembekezo cha ozunzika kutayika nthawi zonse.

19 Dzukani Inu Yehova, musalole munthu kuti apambane;
    mitundu yonse iweruzidwe pamaso panu.
20 Akantheni ndi mantha aakulu, Inu Yehova;
    mitundu idziwe kuti iwo ndi anthu wamba.
            Sela