Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 83

祈求上帝击败仇敌

亚萨的诗。

1上帝啊,求你不要缄默无声,
一言不发。
看啊,你的敌人在喧嚷,
恨你的人趾高气扬。
他们用诡计害你的子民,
他们一起谋害你所疼爱的人。
他们说:
“来吧,让我们铲除以色列,
让他们亡国,被人遗忘。”
他们串通一气,
勾结起来抵挡你。
他们是以东人、以实玛利人、摩押人、夏甲人、
迦巴勒人、亚扪人、亚玛力人、非利士人和泰尔人。
亚述也跟他们勾结,
要助罗得的后代一臂之力。(细拉)
求你对付他们,
如同对付米甸人和基顺河边的西西拉与耶宾。
10 他们在隐·多珥灭亡,
成了地上的粪土。
11 求你使他们的首领得到俄立和西伊伯那样的下场,
使他们的王侯得到西巴和撒慕拿那样的下场。
12 他们曾说:
“让我们夺取上帝的草场吧。”
13 我的上帝啊,求你把他们驱散,
如同狂风吹散尘土和碎秸。
14 烈火怎样烧毁森林,
火焰怎样吞没山岭,
15 求你也照样用狂风追赶他们,
用暴雨恐吓他们。
16 耶和华啊,
求你使他们满面羞愧,
这样他们才会来寻求你。
17 愿他们永远羞愧惊恐,
愿他们在耻辱中灭亡。
18 让他们知道你是耶和华,
唯有你是普天下的至高者。

Nkwa Asem

Nnwom 83

Mpae a Israel bɔ pɛ sɛ wodi wɔn atamfo so

1O Onyankopɔn, ntena hɔ komm; nyɛ komm! Nyɛ komm! Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔtan wo no reyɛ dɔm. Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔmpɛ w’asɛm nso ayɛ dɔm.

Wɔrepam esum ase atia wo nkurɔfo; wɔrepam atia wɔn a wobɔ wɔn ho ban. Wɔka se, “Bra na yɛnsɛe wɔn man sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn werɛ befi Israel kora kora.” Wɔpenee wɔn apam no so kaa wɔn ho bɔɔ mu tiaa wo. Edomfo, Ismaelfo, Moabfo, Hagarfo, Gebalfo ne Amonfo ne Amalekfo ne Filistifo ne Tirofo ne Asiriafo akɔka wɔn ho ama Amonfo ne Moabfo a wɔyɛ Lot asefo no dɔm no ayɛ den.

Yɛ wɔn sɛnea woyɛɛ Midianfo ne Siserafo ne Yabinfo wɔ Kison subon mu hɔ no. 10 Wudii wɔn so wɔ Endor maa wɔn amu porɔwee wɔ fam. 11 Yɛ wɔn a wodi wɔn anim no sɛnea woyɛɛ Oreb ne Seeb no; di wɔn ahene so sɛnea woyɛɛ Sebah ne Salmuna 12 a wɔkae se, “Yɛbɛfa asase a ɛyɛ Onyankopɔn de no” no.

13 Bɔ wɔn hwete sɛ mfutuma, O Onyankopɔn; sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu. 14 Sɛnea ogya hyew kwae, sɛnea ogyaframa ma nkoko hyew no, 15 saa ara na fa ahum taa wɔn na fa wo mframa a ano yɛ den no yi wɔn hu. 16 Ma animguase nka wɔn, O Awurade, na ma wonhu wo tumi. 17 Ma wonni wɔn so nkonim na wɔmmɔ hu daa daa; ma wonwu wɔ animguase pɔtɔɔ mu. 18 Ma wonhu sɛ, wo nko ara ne Awurade Otumfoɔ wɔ asase so nyinaa.