Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 79

祈求上帝拯救

亚萨的诗。

1上帝啊,
外族人侵占你的产业,
玷污你的圣殿,
使耶路撒冷沦为废墟。
他们把你仆人的尸体喂飞鸟,
把你忠心子民的尸体给野兽吃,
使耶路撒冷周围血流成河,
尸体无人埋葬。
我们成了列国羞辱的对象,
周围的人都嗤笑、讥讽我们。
耶和华啊,你向我们发怒,
要到何时呢?
难道要到永远吗?
你的怒火要烧到何时呢?
求你把烈怒撒向那些不承认你的列邦,
撒向那些不求告你的列国。
因为他们吞噬了雅各,
摧毁了他的家园。
求你不要向我们追讨我们祖先的罪,
愿你快快地怜悯我们,
因为我们已经落入绝望中。
拯救我们的上帝啊,
求你为了自己荣耀的名而帮助我们,
为你名的缘故拯救我们,
赦免我们的罪。
10 为何让列邦说:
“他们的上帝在哪里?”
求你让我们亲眼看见,
也让列邦都知道,
你为自己被害的子民申冤。
11 求你垂听被囚之人的哀叹,
求你用大能的臂膀留住死囚的性命。
12 主啊,我们的邻邦羞辱你,
求你以七倍的羞辱来报应他们。
13 这样,你的子民,你草场上的羊必永远称谢你,世代称颂你。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 79

Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu, anthu a mitundu ina alowerera mʼcholowa chanu;
    ayipitsa Nyumba yanu yoyera,
    asandutsa Yerusalemu kukhala bwinja.
Iwo anapereka mitembo ya atumiki anu
    kwa mbalame zamlengalenga ngati chakudya,
    matupi a oyera mtima anu kwa zirombo za dziko lapansi.
Akhetsa magazi monga madzi
    kuzungulira Yerusalemu yense,
    ndipo palibe wina woti ayike mʼmanda anthu akufa.
Ife ndife chinthu chonyozeka kwa anansi athu,
    choseketsa ndi cholalatiridwa kwa iwo amene atizungulira.

Mpaka liti Inu Yehova? Kodi mudzakwiya mpaka muyaya?
    Kodi mpaka liti nsanje yanu idzayaka ngati moto?
Khuthulirani ukali wanu pa anthu a mitundu ina
    amene sakudziwani Inu,
pa maufumu
    amene sayitana pa dzina lanu;
pakuti iwo ameza Yakobo
    ndi kuwononga dziko lawo.
Musatilange chifukwa cha machimo a makolo athu
    chifundo chanu chibwere msanga kukumana nafe,
    pakuti tili ndi chosowa chachikulu.

Tithandizeni Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    chifukwa cha ulemerero wa dzina lanu;
tipulumutseni ndi kutikhululukira machimo athu
    chifukwa cha dzina lanu.
10 Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akuti,
    “Ali kuti Mulungu wawo?”
Ife tikuona, zidziwike pakati pa anthu a mitundu ina
    kuti mumabwezera chilango chifukwa cha magazi amene anakhetsedwa a atumiki anu.
11 Kubuwula kwa anthu a mʼndende kufike pamaso panu;
    ndi mphamvu ya dzanja lanu
    muwasunge amene aweruzidwa kuti aphedwe.

12 Mubwezere kwa anansi athu kasanu nʼkawiri
    kunyoza kumene ananyoza Inu Ambuye.
13 Pamenepo ife anthu anu, nkhosa za pabusa panu,
    tidzakutamandani kwamuyaya,
kuchokera mʼbado ndi mʼbado
    tidzafotokoza za matamando anu.