Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 72

为君王祈祷

所罗门的诗。

1上帝啊,
求你将你的公正赐给王,
将你的公义赐给王的儿子。
让他凭公义审判你的子民,
按公平对待那些贫苦的人。
愿大山给百姓带来繁荣,
小山带来公义。
愿他保护百姓中受苦的人,
拯救贫穷的人,打倒欺压者。
只要日月尚存,
愿百姓永远敬畏你。
愿他的统治如春雨降在新割过的草场上,
又像甘霖滋润大地。
在他统治之下,
愿义人兴旺,国富民强,
如月长存。
愿他的疆域横跨洋海,
从幼发拉底河直到地极。
愿旷野的居民都来向他下拜,
敌人都扑倒在尘土中。
10 愿他施、示巴和西巴的君王都来纳贡称臣。
11 愿君王都敬拜他,
万国都事奉他。

12 贫穷人呼求,他便搭救;
困苦人无助,他就伸出援手。
13 他怜悯软弱和贫困的人,
拯救贫困人的性命。
14 他要救他们脱离别人的压迫和暴力,
因为他爱惜他们的生命。
15 愿王寿命长久,
愿人们将示巴的金子献给他,
不断为他祷告,
终日称颂他。
16 愿遍地五谷丰登,
山顶上出产丰富,
如黎巴嫩的密林。
愿各城人口稠密如原野的青草。
17 愿他的名流芳百世,如日长存。
愿万国都因他而蒙福,
都称颂他。
18 以色列的上帝耶和华当受称颂,
唯有祂行奇妙的事。
19 愿祂荣耀的名永受称颂!
愿普天下充满祂的荣耀。
阿们!阿们!
20 耶西的儿子大卫的祷告结束。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 72

Salimo la Solomoni.

1Patsani mwana wa mfumu nzeru zanu zoweruzira mwa chilungamo,
    Inu Mulungu mupatseni mwana wa mfumu chilungamo chanu.
Iye adzaweruza anthu anu mwachilungamo,
    anthu anu ozunzika mosakondera.
Mapiri adzabweretsa chuma kwa anthu anu,
    timapiri tidzabweretsa zipatso zachilungamo.
Iye adzateteza ozunzika pakati pa anthu
    ndi kupulumutsa ana a anthu osowa;
    adzaphwanya ozunza anzawo.

Adzakhala ndi moyo pa mibado yonse,
    nthawi zonse pamene dzuwa ndi mwezi zikuwala.
Iye adzakhala kugwa kwa mvula pa minda yolimidwa
    ngati mivumbi yothirira dziko lapansi.
Mʼmasiku a munthu wolungama adzakhazikika;
    chuma chidzachuluka mpaka mwezi utaleka kuwala.

Iye adzalamulira kuchokera ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina
    ndiponso kuchokera ku mtsinje mpaka ku malekezero a dziko lapansi.
Mafuko a mʼchipululu adzawerama pamaso pake
    ndipo adani ake adzanyambita fumbi.
10 Mafumu a ku Tarisisi ndi a ku zilumba zakutali
    adzabweretsa mitulo kwa iye,
mafumu a ku Seba ndi Seba
    adzapereka mphatso kwa iyeyo.
11 Mafumu onse adzamuweramira
    ndipo mitundu yonse idzamutumikira.

12 Pakuti iye adzawombola wosowa amene akulira,
    wozunzika amene alibe wina womuthandiza.
13 Iye adzachitira chifundo anthu ofowoka ndi anthu osowa
    ndi kupulumutsa osowa ku imfa.
14 Iye adzalanditsa iwo ku mazunzo ndi chiwawa
    pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake.

15 Iye akhale ndi moyo wautali;
    golide ochokera ku Seba apatsidwe kwa iye.
Anthu amupempherere nthawi zonse
    ndi kumudalitsa tsiku lonse.
16 Mulole kuti tirigu achuluke mʼdziko lonse;
    pamwamba pa mapiri pakhale tirigu.
Zipatso zake zichuluke ngati za ku Lebanoni;
    zichuluke ngati udzu wakuthengo
17 Dzina lake likhazikike kwamuyaya,
    lipitirire kukhala monga momwe limakhalira dzuwa.

Mitundu yonse idzadalitsika kudzera mwa iye
    ndipo iwo adzamutcha iye wodala.

18 Matamando akhale kwa Yehova Mulungu, Mulungu wa Israeli
    amene Iye yekha amachita ntchito zodabwitsa.
19 Matamando akhale ku dzina lake laulemerero kwamuyaya
    dziko lonse lapansi lidzaze ndi ulemerero wake.
            Ameni ndi Ameni.

20 Uku ndiko kumaliza kwa mapemphero a Davide mwana wa Yese.