Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 7

求上帝伸张正义

大卫向耶和华唱的诗,与便雅悯人古实有关。

1我的上帝耶和华啊,我投靠你,
求你拯救我脱离追赶我的人。
别让他们像狮子般撕裂我,
无人搭救。
我的上帝耶和华啊,
倘若我犯了罪,
手上沾了不义;
倘若我恩将仇报,
无故抢夺仇敌,
就让仇敌追上我,
践踏我,使我声名扫地。(细拉)

耶和华啊,
求你发怒攻击我暴怒的仇敌。
我的上帝啊,
求你来伸张正义。
愿万民环绕你,
愿你从高天治理他们,
愿你审判万民!
至高的耶和华啊,
我是公义正直的,
求你为我主持公道。
鉴察人心肺腑的公义上帝啊,
求你铲除邪恶,扶持义人。
10 上帝是我的盾牌,
祂拯救心地正直的人。
11 上帝是公义的审判官,
天天向恶人发怒。
12 他们若不悔改,祂必磨刀霍霍,
弯弓搭箭,诛灭他们。
13 祂准备好了夺命的兵器,
火箭已在弦上。
14 恶人心怀恶念,
居心叵测,滋生虚谎。
15 他们挖了陷阱,却自陷其中。
16 他们的恶行临到自己头上,
他们的暴力落到自己脑壳上。
17 我要称谢耶和华的公义,
我要歌颂至高者耶和华的名。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.