Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 57

被围困中的呼求

大卫作的诗,交给乐长,调用“休要毁坏”。当时他因逃避扫罗躲进了洞里。

1上帝啊,求你怜悯我,怜悯我,
因为我投靠你。
我要在你翅膀下得到荫庇,
直到灾难结束。
我向至高的上帝,
向为我成就一切的上帝呼求。
上帝从天上施助、拯救我,
使迫害我的人蒙羞。
上帝必彰显祂的慈爱和信实。
我被狮子包围,
躺卧在吃人的野兽中。
他们的牙齿是矛和箭,
舌头是尖刀。
上帝啊,
愿人对你的尊崇超过诸天,
愿你的荣耀覆盖大地。
我的仇敌设下网罗,
我心中沮丧。
他们在我走的路上挖了陷阱,
自己却掉了进去。(细拉)

上帝啊,我心坚定,我心坚定,
我要唱诗赞美你。
我的心啊,要振奋起来!
琴瑟啊,弹奏吧!
我要唤醒黎明!
主啊,我要在列邦称谢你,
在列国歌颂你。
10 因为你的慈爱高达诸天,
你的信实广及穹苍。
11 上帝啊,
愿你得到的尊崇超过诸天,
愿你的荣耀覆盖大地。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 57

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide, pamene anathawa Sauli kupita ku phanga.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu mundichitire chifundo,
    pakuti mwa Inu moyo wanga umathawiramo.
Ndidzathawira mu mthunzi wa mapiko anu
    mpaka chiwonongeko chitapita.

Ine ndikufuwulira kwa Mulungu Wammwambamwamba,
    kwa Mulungu amene amakwaniritsa cholinga chake pa ine.
Mulungu amanditumizira kuchokera kumwamba ndi kundipulumutsa,
    kudzudzula iwo amene akundithamangitsa kwambiri.
    Mulungu amatumiza chikondi chake ndi kukhulupirika kwake.

Ine ndili pakati pa mikango,
    ndagona pakati pa zirombo zolusa;
anthu amene mano awo ndi milomo yawo ndi mivi,
    malilime awo ndi malupanga akuthwa.

Mukwezekedwe Inu Mulungu, kuposa mayiko onse akumwamba;
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

Iwo anatchera mapazi anga ukonde
    ndipo ndinawerama pansi mosautsidwa.
Anakumba dzenje mʼnjira yanga
    koma agweramo okha mʼmenemo.

Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu
    mtima wanga ndi wokhazikika.
    Ndidzayimba nyimbo, nyimbo yake yamatamando.
Dzuka moyo wanga!
    Dzukani zeze ndi pangwe!
    Ndidzadzuka mʼbandakucha.

Ndidzakutamandani Ambuye, pakati pa mitundu ya anthu,
    ndidzayimba za Inu pakati pa mayiko.
10 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kufikira ku mayiko akumwamba;
    kukhulupirika kwanu kwafika ku mitambo.

11 Mukwezekedwe Inu Mulungu kuposa mayiko akumwamba,
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.