Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 55

被朋友出卖者的祷告

大卫作的训诲诗,交给乐长,用弦乐器。

1上帝啊,
求你垂听我的祷告,
不要对我的呼求置之不理。
求你垂听、应允我的呼求。
我思绪烦乱,坐立不安。
仇敌向我咆哮,
恶人迫害我。
他们带给我苦难,
怒气冲冲地辱骂我。
我内心悲痛,
被死亡的恐怖笼罩。
我浑身颤栗,惊恐不已。
啊,但愿我能像鸽子展翅飞去,
得享安息。
我要飞到远方,住在旷野。(细拉)
我要赶快躲进避难所,
避过暴雨狂风。

主啊,
我在城中看见暴力和争斗,
求你使他们言语混乱。
10 他们昼夜在城墙上出没,
城内充满了邪恶和压迫,
11 毁坏的势力到处肆虐,
恐吓与欺诈遍布大街小巷。
12 倘若是仇敌辱骂我,
我还能忍受;
倘若是恨我的人欺凌我,
我还可以躲开。
13 可是,竟然是你——我志同道合的伙伴,我的挚友!
14 从前我们情谊深厚,
与众人同去上帝的殿。
15 愿死亡突然抓住我的仇敌,
愿他们活活地下阴间,
因为他们的内心和家中罪恶充斥。
16 但我要呼求耶和华上帝,
祂必拯救我。
17 晚上、早晨和中午,
我发出痛苦的呼求,
祂必垂听。
18 虽然许多人攻击我,
祂必救我平安脱离险境。
19 永掌王权的上帝必鉴察并惩罚他们,
因为他们顽梗悖逆、不敬畏上帝。

20 我的同伴违背盟约,攻击朋友。
21 他口蜜腹剑,笑里藏刀。
22 把你的重担卸给耶和华,
祂必扶持你。
祂必不让义人跌倒。

23 上帝啊,
你必把恶人送进灭亡的坑里。
嗜血成性的骗子必早早夭亡。
但我要信靠你。

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 55

Ya Mukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa n’ebivuga eby’enkoba. Zabbuli ya Dawudi.

1Owulirize okusaba kwange, Ayi Katonda,
    togaya kwegayirira kwange.
    Ompulire era onziremu,
kubanga ndi mu buzibu, nga nsinda olw’okweraliikirira okunene.
    Mpulira amaloboozi g’abalabe bange;
    ababi bankanulidde amaaso
ne banvuma nga bajjudde obusungu.

Omutima gwange gulumwa nnyo munda yange;
    entiisa y’okufa entuukiridde.
Okutya n’okukankana binnumbye;
    entiisa empitiridde.
Ne njogera nti, Singa nnina ebiwaawaatiro ng’ejjiba,
    nandibuuse ne ŋŋenda mpummulako.
“Nandiraze wala nnyo,
    ne mbeera eyo mu ddungu;
nandiyanguye ne ntuuka mu kifo kyange eky’okuwummuliramu,
    eteri kibuyaga na mpewo ekunta n’amaanyi.”

Mukama tabulatabula ennimi z’ababi, ozikirize enkwe zaabwe;
    kubanga ndaba obukambwe n’okulwanagana mu kibuga.
10 Beetooloola bbugwe waakyo emisana n’ekiro,
    ne munda mu kyo mujjudde ettima n’ebikolwa ebibi.
11 Obutemu n’obussi obwa buli ngeri biri mu kibuga omwo.
    Buli lw’oyita mu nguudo zaakyo osanga bulimba bwereere na kutiisibwatiisibwa.

12 Singa omulabe wange y’abadde anvuma,
    nandikigumiikirizza;
singa oyo atakkiriziganya nange y’annumbaganye n’anduulira,
    nandimwekwese.
13 Naye ggwe munnange,
    bwe tuyita, era mukwano gwange ddala!
14 Gwe twabanga naye mu ssanyu ng’abooluganda,
    nga tutambulira mu kibiina ekinene mu nnyumba ya Katonda.

15 Okufa kubatuukirire,
    bakke emagombe nga bakyali balamu;
    kubanga bajjudde okukola ebibi.

16 Naye nze nkoowoola Mukama Katonda,
    n’andokola.
17 Ekiro, ne mu makya ne mu ttuntu,
    ndaajana nga bwe nsinda;
    n’awulira eddoboozi lyange.
18 Amponyezza mu lutalo
    nga siriiko kintuseeko
    newaakubadde ng’abannwanyisizza babadde bangi.
19 Katonda oyo atudde ku ntebe ye ebbanga lyonna,
    aliwulira n’ababonereza
abo abatakyusa makubo gaabwe
    era abatatya Katonda.

20 Agololera emikono gye ku mikwano gye;
    n’amenya endagaano ye.
21 By’ayogera bigonvu okusinga omuzigo,
    so nga mu mutima gwe alowooza lutalo;
ebigambo bye biweweera okusinga amafuta,
    so nga munda mu mutima gwe asowodde bitala byennyini.

22 Ebizibu byo byonna bireete eri Mukama,
    ajja kukuwanirira;
    kubanga talireka mutuukirivu kugwa.
23 Naye ggwe, Ayi Katonda,
    olisuula abakola ebibi mu kinnya eky’okuzikirira;
era abatemu n’abalimba bonna
    tebagenda kuwangaala kimu kyakubiri eky’obulamu bwabwe.

Naye nze, neesiga ggwe.