Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 55

被朋友出卖者的祷告

大卫作的训诲诗,交给乐长,用弦乐器。

1上帝啊,
求你垂听我的祷告,
不要对我的呼求置之不理。
求你垂听、应允我的呼求。
我思绪烦乱,坐立不安。
仇敌向我咆哮,
恶人迫害我。
他们带给我苦难,
怒气冲冲地辱骂我。
我内心悲痛,
被死亡的恐怖笼罩。
我浑身颤栗,惊恐不已。
啊,但愿我能像鸽子展翅飞去,
得享安息。
我要飞到远方,住在旷野。(细拉)
我要赶快躲进避难所,
避过暴雨狂风。

主啊,
我在城中看见暴力和争斗,
求你使他们言语混乱。
10 他们昼夜在城墙上出没,
城内充满了邪恶和压迫,
11 毁坏的势力到处肆虐,
恐吓与欺诈遍布大街小巷。
12 倘若是仇敌辱骂我,
我还能忍受;
倘若是恨我的人欺凌我,
我还可以躲开。
13 可是,竟然是你——我志同道合的伙伴,我的挚友!
14 从前我们情谊深厚,
与众人同去上帝的殿。
15 愿死亡突然抓住我的仇敌,
愿他们活活地下阴间,
因为他们的内心和家中罪恶充斥。
16 但我要呼求耶和华上帝,
祂必拯救我。
17 晚上、早晨和中午,
我发出痛苦的呼求,
祂必垂听。
18 虽然许多人攻击我,
祂必救我平安脱离险境。
19 永掌王权的上帝必鉴察并惩罚他们,
因为他们顽梗悖逆、不敬畏上帝。

20 我的同伴违背盟约,攻击朋友。
21 他口蜜腹剑,笑里藏刀。
22 把你的重担卸给耶和华,
祂必扶持你。
祂必不让义人跌倒。

23 上帝啊,
你必把恶人送进灭亡的坑里。
嗜血成性的骗子必早早夭亡。
但我要信靠你。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 55

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya Davide. Pa zoyimbira za zingwe.

1Mvetserani pemphero langa, Inu Mulungu,
    musakufulatire kupempha kwanga,
    mverani ndipo mundiyankhe.
Maganizo anga akundisautsa ndipo ndathedwa nzeru
    chifukwa cha mawu a adani anga,
    chifukwa cha kupondereza kwa anthu oyipa;
pakuti andidzetsera masautso
    ndipo akundizunza mu mkwiyo wawo.

Mtima wanga ukupweteka mʼkati mwanga;
    mantha a imfa andigwera.
Mantha ndi kunjenjemera zandizinga;
    mantha aakulu andithetsa nzeru.
Ndinati, “Ndithu, ndikanakhala ndi mapiko ankhunda!
    Ndikanawulukira kutali ndi kukapuma.
Ndikanathawira kutali
    ndi kukakhala mʼchipululu.
Ndikanathamangira kumalo anga a chitetezo;
    kutali ndi mphepo yaukali ndi yamkuntho.”

Sokonezani maganizo a oyipa, Inu Ambuye, tsutsani mawu awo;
    pakuti ine ndikuona chiwawa ndi mkangano mu mzinda.
10 Usana ndi usiku iwo akuzungulirazungulira pa makoma ake;
    nkhwidzi ndi kuzunza kuli mʼkati mwake.
11 Mphamvu zowononga zili pa ntchito mu mzinda;
    kuopseza ndi mabodza sizichoka mʼmisewu yake.

12 Akanakhala mdani akundinyoza, ine
    ndikanapirira;
akanakhala mdani akudzikweza yekha kutsutsana nane,
    ndikanakabisala.
13 Koma iweyo mnzanga, mnzanga woyenda naye,
    bwenzi langa la pondaapanʼpondepo, ndi amene ukuchita zimenezi.
14 Mnzanga amene nthawi ina tinkasangalala
    pa chiyanjano chokoma ku nyumba ya Mulungu.

15 Mulole imfa itenge adani anga mwadzidzidzi;
    alowe mʼmanda ali amoyo
    pakuti choyipa chili pakati pawo.

16 Koma ine ndinafuwulira kwa Mulungu,
    ndipo Yehova anandipulumutsa.
17 Madzulo, mmawa ndi masana
    ndimalira mowawidwa mtima,
    ndipo Iye amamva mawu anga.
18 Iye amandiwombola ine osavulazidwa
    pa nkhondo imene yafika kulimbana nane,
    ngakhale kuti ndi ambiri amene akunditsutsa.
19 Mulungu amene ali pa mpando wake kwamuyaya,
    adzandimenyera nkhondo; adzawatsitsa adani anga,
chifukwa safuna kusintha njira zawo zoyipa
    ndipo saopa Mulungu.

20 Mnzanga woyenda naye wathira nkhondo abwenzi ake;
    iye akuphwanya pangano ake.
21 Mawu ake ndi osalala kuposa batala
    komabe nkhondo ili mu mtima mwake;
mawu ake ndi osalala kwambiri kuposa mafuta,
    komatu mawuwo ndi malupanga osololoka.

22 Tulani nkhawa zanu kwa Yehova
    ndipo Iye adzakulimbitsani;
    Iye sadzalola kuti wolungama agwe.
23 Koma Inu Mulungu mudzawatsitsa anthu oyipa
    kulowa mʼdzenje lachiwonongeko;
anthu okhetsa magazi ndi anthu achinyengo
    sadzakhala moyo theka la masiku awo,

koma ine ndimadalira Inu.