Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 51

祈求上帝赦免

大卫与拔示芭通奸后,先知拿单来找他,他作了此诗,交给乐长。

1上帝啊,求你怜悯我,
因为你的慈爱永不改变;
求你除去我的过犯,
因为你有无限的怜悯。
求你洗净我的罪过,
清除我的罪恶。
我知道自己的过犯,
我的罪恶一直萦绕眼前。
我犯罪得罪了你,
唯独得罪了你,
做了你看为邪恶的事,
所以你对我的责备是正当的,
你对我的审判是公正的。
我生来就是个罪人,
在母腹成胎的时候就有罪。
你所喜爱的是内心的诚实,
求你使我内心有智慧。
求你用牛膝草洁净我的罪,
使我干净;
求你洗净我,使我比雪更白。
求你让我听到欢喜快乐的声音,
让我这被你压碎的骨头可以欢跳。
求你饶恕我的罪过,
除去我一切的罪恶。
10 上帝啊,
求你为我造一颗纯洁的心,
使我里面重新有正直的灵。
11 不要丢弃我,
使我离开你,
也不要从我身上收回你的圣灵。
12 求你让我重新享受蒙你拯救的喜乐,
赐我一颗乐意顺服你的心灵。
13 这样,我就能把你的法则教导罪人,
使他们归向你。
14 拯救我的上帝啊,
求你赦免我杀人流血的罪,
使我颂扬你的公义。
15 主啊,求你开我的口,
我要向你发出赞美。
16 你不喜欢祭物,
否则我会献上,
你也不喜爱燔祭。
17 你所要的祭是忧伤的心灵。
上帝啊,你必不轻看忧伤痛悔的心。
18 求你恩待锡安,重建耶路撒冷的城墙。
19 那时,你必悦纳诚心献上的祭物、燔祭和全牲燔祭,
人们必把公牛献在你的坛上。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 51

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Pamene Mneneri Natani anabwera kwa iye atachita chigololo ndi Batiseba.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu,
    molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
molingana ndi chifundo chanu chachikulu
    mufafanize mphulupulu zanga.
Munditsuke zolakwa zanga zonse
    ndipo mundiyeretse kuchotsa tchimo langa.

Pakuti ndikudziwa mphulupulu zanga,
    ndipo tchimo langa lili pamaso panga nthawi zonse.
Motsutsana ndi Inu, Inu nokha, ndachimwa
    ndipo ndachita zoyipa pamaso panu,
Kotero kuti inu mwapezeka kuti ndinu wolungama
    pamene muyankhula ndi pamene muweruza.
Zoonadi ine ndinali wochimwa pomwe ndimabadwa,
    wochimwa kuyambira pa nthawi imene amayi anga anakhala woyembekezera ine.
Zoonadi inu mumafuna choonadi mu ziwalo zamʼkati mwanga;
    mumandiphunzitsa nzeru mʼkati mwanga mwenimweni.

Mundiyeretse ndi hisope ndipo ndidzayera,
    munditsuke ndipo ndidzayera kuposa matalala
Mundilole ndimve chimwemwe ndi chisangalalo,
    mulole kuti mafupa amene mwawamphwanya akondwere.
Mufulatire machimo anga
    ndi kufafaniza zolakwa zanga zonse.

10 Mulenge mʼkati mwanga mtima woyera Inu Mulungu
    ndi kukonzanso mzimu wokhazikika mwa ine.
11 Musandichotse pamaso panu
    kapena kuchotsa Mzimu wanu Woyera mwa ine.
12 Bwezeretsani mwa ine chimwemwe cha chipulumutso chanu
    ndipo mundipatse mzimu wofuna kumvera kuti undilimbitse.

13 Pamenepo ndidzaphunzitsa anthu amphulupulu njira zanu
    kuti ochimwa adzabwerere kwa inu.
14 Mundipulumutse ku tchimo lokhetsa magazi, Inu Mulungu,
    Mulungu wa chipulumutso changa,
    ndipo lilime langa lidzayimba zachilungamo chanu.
15 Inu Ambuye tsekulani milomo yanga,
    ndipo pakamwa panga padzalengeza matamando anu.
16 Inu simusangalatsidwa ndi nsembe wamba.
    Ndikanapereka nsembe yopsereza, Inu simukondwera nayo.
17 Nsembe za Mulungu ndi mzimu wosweka;
    mtima wosweka ndi wachisoni
    Inu Mulungu simudzawunyoza.

18 Mwa kukoma mtima kwanu mupange Ziyoni kuti alemere;
    mumange makoma a Yerusalemu.
19 Kotero kudzakhala nsembe zachilungamo,
    nsembe yonse yopsereza yokondweretsa Inu;
    ndipo ngʼombe zazimuna zidzaperekedwa pa guwa lanu la nsembe.