Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 50

真正的敬拜

亚萨的诗。

1从日出之地到日落之处,
大能的上帝耶和华召唤世人。
上帝的光辉从完美的锡安发出。
我们的上帝来临,
并非悄然无声,
祂前面有烈火燃烧,
周围有暴风怒吼。
祂召唤天地,
为要审判祂的子民。
祂说:“把我忠心的子民——那些借着献祭和我立约的人招聚到我这里。”
诸天宣扬上帝的公义,
因为祂是审判官。(细拉)

祂说:“我的子民啊,听我说!
以色列啊,我要指控你!
我是上帝,是你的上帝。
我责怪你,不是因为你的祭物,
也不是因为你经常献给我的燔祭。
我不需要你棚里的公牛和圈里的山羊,
10 因为林中的百兽是我的,
群山上的牲畜是我的。
11 山中的飞鸟和田野的动物都是我的。
12 就是我饿了,也不用告诉你,
因为世界和其中的一切都是我的。
13 难道我吃公牛的肉,
喝山羊的血吗?
14 你要向上帝献上感恩祭,
向至高者恪守诺言,
15 在患难中呼求我,
我必拯救你,你必尊崇我。”

16 但上帝对恶人说:
“你怎能背诵我的律法,
谈论我的约?
17 你憎恶我的管教,
把我的话抛在脑后。
18 你见了盗贼就与他同流合污,
又喜欢与淫乱的人交往。
19 你满口恶言,谎话连篇,
20 肆意毁谤自己的同胞兄弟。
21 我对你的所作所为默然不语,
你就以为我与你是同道。
现在我要责备你,
当面指出你的罪状。
22 忘记上帝的人啊,
你们要省察,
免得我毁灭你们,
那时谁也救不了你们。
23 向我献上感恩就是尊崇我,
我必拯救走正路的人。”

Nkwa Asem

Nnwom 50

Ɔsom pa

1Otumfoɔ Awurade Nyankopɔn kasa; ɔkasa kyerɛ asase nyinaa fi apuei kosi atɔe.

Onyankopɔn hyerɛn fi Sion, kurow a ne fɛ so nni. Yɛn Nyankopɔn reba nanso ɔremma komm; ogya frama di n’anim. Ahum dennen atwa ne ho ahyia. Ɔfrɛ soro ne asase adansefo sɛ wɔmmɛhwɛ sɛ ɔrebu ne nkurɔfo atɛn. Ɔka se, “Boaboa me gyidifo ano brɛ me; wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me yɛɛ apam no.” Ɔsoro pae mu ka se, Onyankopɔn yɛ ɔtreneeni, na ɔno ankasa yɛ ɔtemmufo.

Muntie, me nkurɔfo; mɛkasa. Medi adanse atia wo, Israel. Mene Onyankopɔn, mo Nyankopɔn no. Ɛnyɛ mo afɔrebɔ no anaa ɔhyew afɔre a mobɔ ma me daa no nti na mereka mo anim. Merenhwehwɛ anantwinini mfi mo mfuw mu. Saa ara na merenhwehwɛ mmirekyi mfi mo nguankuw mu. 10 Kwae mu mmoa nyinaa yɛ me de. Anantwi a wɔwɔ mmepɔw mpempem so nso saa ara. 11 Wuram nnomaa nyinaa ne nneɛma a nkwa wɔ mu a wɔwɔ mfum nso yɛ me de. 12 “Sɛ ɔkɔm dee me a, anka merenka nkyerɛ mo; efisɛ, wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ me de. 13 Mewe anantwinini, nom mmirekyi mogya anaa? 14 Momma aseda a moda Onyankopɔn no nyɛ afɔre a mobɔ ma no, na momfa biribiara a mohyɛ Otumfoɔ no ho bɔ no mma no. 15 Amane mu, momfrɛ me na megye mo na mobɛkamfo me.”

16 Nanso Onyankopɔn bisa nnebɔneyɛfo no se, “Adɛn nti na moka me mmara? Adɛn nti na moka m’apam ho asɛm? 17 Mompɛ sɛ mɛteɛteɛ mo so. Mopoo me mmara. 18 Owifo biara a mubehu no no, mofa no yɔnko na mo ne awaresɛefo bɔ. 19 Daa musiesie mo ho sɛ mobɛka bɔne; monkyɛ atorotwa ho. 20 Moasiesie mo ho sɛ moka asɛm to mo nuanom so na mopɛ mfomso tia wɔn. 21 Moayɛ eyinom nyinaa; nanso manka hwee, enti mususuw sɛ mete sɛ mo. Nanso afei meka mo anim ma asɛm no mu da hɔ ma mo. 22 Mo a moantie me, muntie asɛm yi, anyɛ saa a, mɛsɛe mo na obi nni hɔ a obegye mo nkwa.

23 “Aseda a mobɛda no yɛ afɔre a ɛhyɛ me anuonyam na akyinnye biara nni ho sɛ megye wɔn a wotie me no nkwa.”