Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 50

真正的敬拜

亚萨的诗。

1从日出之地到日落之处,
大能的上帝耶和华召唤世人。
上帝的光辉从完美的锡安发出。
我们的上帝来临,
并非悄然无声,
祂前面有烈火燃烧,
周围有暴风怒吼。
祂召唤天地,
为要审判祂的子民。
祂说:“把我忠心的子民——那些借着献祭和我立约的人招聚到我这里。”
诸天宣扬上帝的公义,
因为祂是审判官。(细拉)

祂说:“我的子民啊,听我说!
以色列啊,我要指控你!
我是上帝,是你的上帝。
我责怪你,不是因为你的祭物,
也不是因为你经常献给我的燔祭。
我不需要你棚里的公牛和圈里的山羊,
10 因为林中的百兽是我的,
群山上的牲畜是我的。
11 山中的飞鸟和田野的动物都是我的。
12 就是我饿了,也不用告诉你,
因为世界和其中的一切都是我的。
13 难道我吃公牛的肉,
喝山羊的血吗?
14 你要向上帝献上感恩祭,
向至高者恪守诺言,
15 在患难中呼求我,
我必拯救你,你必尊崇我。”

16 但上帝对恶人说:
“你怎能背诵我的律法,
谈论我的约?
17 你憎恶我的管教,
把我的话抛在脑后。
18 你见了盗贼就与他同流合污,
又喜欢与淫乱的人交往。
19 你满口恶言,谎话连篇,
20 肆意毁谤自己的同胞兄弟。
21 我对你的所作所为默然不语,
你就以为我与你是同道。
现在我要责备你,
当面指出你的罪状。
22 忘记上帝的人啊,
你们要省察,
免得我毁灭你们,
那时谁也救不了你们。
23 向我献上感恩就是尊崇我,
我必拯救走正路的人。”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 50

Salimo la Asafu.

1Wamphamvuyo, Yehova Mulungu,
    akuyankhula ndi kuyitanitsa dziko lapansi
    kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.
Kuchokera ku Ziyoni, mokongola kwambiri
    Mulungu akuwala.
Mulungu wathu akubwera ndipo sadzakhala chete;
    moto ukunyeketsa patsogolo pake,
    ndipo pomuzungulira pali mphepo yamkuntho
Iye akuyitanitsa zamumlengalenga
    ndi za pa dziko lapansi kuti aweruze anthu ake.
Mundisonkhanitsire okhulupirika anga,
    amene anachita pangano ndi ine pochita nsembe.
Ndipo mayiko akumwamba akulengeza chilungamo chake,
    pakuti Mulungu mwini ndi woweruza.

Imvani inu anthu anga, ndipo Ine ndidzayankhula,
    iwe Israeli, ndipo Ine ndidzayankhula mokutsutsa;
    ndine Mulungu, Mulungu wako.
Sindikudzudzula chifukwa cha nsembe zako,
    kapena nsembe zako zopsereza zimene zili pamaso panga nthawi zonse.
Ine sindikufuna ngʼombe yayimuna kuchokera mʼkhola lako
    kapena mbuzi za mʼkhola lako,
10 pakuti nyama iliyonse yakunkhalango ndi yanga
    ndiponso ngʼombe za ku mapiri ochuluka.
11 Ine ndimadziwa mbalame iliyonse mʼmapiri
    ndiponso zolengedwa zonse zakutchire ndi zanga.
12 Ndikanakhala ndi njala sindikanakuwuzani,
    pakuti dziko lonse ndi zonse zimene zili mʼmenemo ndi zanga.
13 Kodi ndimadya nyama ya ngʼombe zazimuna
    kapena kumwa magazi a mbuzi?
14 “Pereka nsembe zachiyamiko kwa Mulungu,
    kwaniritsa malonjezo ako kwa Wammwambamwamba.
15 Ndipo undiyitane pa tsiku lako la masautso;
    Ine ndidzakulanditsa, ndipo udzandilemekeza.”

16 Koma kwa woyipa, Mulungu akuti,

“Kodi uli ndi mphamvu yanji kuti uzinena malamulo anga
    kapena kutenga pangano langa pa milomo yako?
17 Iwe umadana ndi malangizo anga
    ndipo umaponyera kumbuyo kwako mawu anga.
18 Ukaona wakuba umamutsatira,
    umachita maere ako pamodzi ndi achigololo
19 Umagwiritsa ntchito pakamwa pako pa zinthu zoyipa
    ndipo umakonza lilime lako kuchita chinyengo.
20 Nthawi zonse umayankhula motsutsana ndi mʼbale wako
    ndipo umasinjirira mwana wa amayi ako enieni.
21 Wachita zimenezi ndipo Ine ndinali chete;
    umaganiza kuti ndine wofanana nawe
koma ndidzakudzudzula
    ndipo ndidzakutsutsa pamaso pako.

22 “Ganizira izi, iwe amene umayiwala Mulungu
    kuti ndingakukadzule popanda wokupulumutsa:
23 Iye amene amapereka nsembe yamayamiko amandilemekeza,
    ndipo amakonza njira zake kuti ndimuonetse
    chipulumutso cha Mulungu.”