Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 37

义人和恶人的结局

大卫的诗。

1不要因为恶人而烦恼,
也不要羡慕作恶之人,
因为他们如瞬息枯萎的草芥,
又如转眼消逝的绿草。

要信靠耶和华,要行善,
要在这片土地上安然度日。
要以耶和华为乐,
祂必成全你的愿望。
要把一切交托给耶和华,
信靠祂,祂必帮助你,
使你的公义如晨光照耀,
你的仁义如日中天。
要在耶和华面前安静,
耐心等候祂,
不要因恶人道路通达、阴谋得逞而愤愤不平。
你要抑制怒气,除掉愤怒;
不要心怀不平,
那会导致你作恶。
因为作恶的终必灭亡,
但等候耶和华的必承受土地。
10 再过片刻,恶人必不复存在,
无处可寻。
11 但谦卑人必承受土地,
得享太平。

12 恶人谋害义人,
对他们咬牙切齿。
13 但耶和华嗤笑邪恶人,
因为祂知道他们末日将临。
14 恶人拔剑张弓要消灭穷苦人,
杀戮正直人,
15 但他们的剑必刺穿自己的心,
他们的弓必被折断。

16 义人淡泊一生强过恶人财富如山。
17 因为恶人的势力终必瓦解,
耶和华必扶持义人。
18 耶和华天天看顾纯全无过的人,
他们的产业永远长存。
19 他们在灾难中不致绝望,
在饥荒时仍得饱足。
20 但恶人必灭亡,
上帝的仇敌必像野地枯萎的花草,
消逝如烟。

21 恶人借债不还,
义人慷慨给予。
22 蒙耶和华赐福的人必承受土地,
被耶和华咒诅的人必遭铲除。
23 耶和华引领义人的脚步,
喜悦他们所走的路。
24 他们即使失脚,也不会跌倒,
因为耶和华的手扶持他们。

25 从幼年到老年,
我从未见过义人遭弃,
也未见其后人讨饭。
26 他们乐善好施,
后代都蒙祝福。

27 你要离恶行善,
就必永远安居。
28 因为耶和华喜爱正义,
不丢弃信靠祂的人,
永远保护他们。
恶人的后代必被铲除。
29 义人必承受土地,
在地上永远安居。

30 义人口出智慧,诉说正义,
31 铭记上帝的律法,
从不失脚。

32 恶人窥探义人,
伺机谋害。
33 但耶和华不会让恶人得逞,
也不会让义人在审判时被定罪。

34 要等候耶和华,
坚守祂的道,
祂必赐你土地,使你有尊荣。
你必亲眼看见恶人被铲除。
35 我见过邪恶残暴之人,
乍看如葱茏的黎巴嫩香柏树,
36 再一看,
他已经消失得无影无踪,
无处可寻。
37 你看那纯全正直、爱好和平的人,
他们前途美好。
38 罪人必遭毁灭,
恶人必被铲除。
39 耶和华拯救义人,
患难时作他们的庇护所。
40 耶和华帮助他们,
拯救他们脱离恶人,
因为他们投靠祂。

Nkwa Asem

Nnwom 37

Ɔdebɔneyɛfo ne ɔtreneeni hyɛbere

1Mma wo werɛ nnhow wɔ nnebɔneyɛfo ho; mma w’ani mmmere wɔn a wɔyɛ bɔne. Wɔbɛhyew te sɛ sare a awo. Wobewu te sɛ afifide a atwintwam. Fa wo ho to Awurade so na yɛ papa. Tena asase no so na bɔne amma wo so.

Hwehwɛ ahotɔ wɔ Awurade mu na ɔbɛma wo nea wo koma pɛ. Fa wo ho ma Awurade; fa wo ho to no so na ɔbɛboa wo; ɔbɛma wo treneeyɛ ada adi te sɛ owigyinae mu awia.

Tɔ wo bo ase na twɛn nea Awurade bɛyɛ; mma obi a odi yiye anaa wɔn a wodi nkonim wɔ wɔn bɔne mu ho asɛm nnhaw wo. Nni awerɛhow na mma wo bo mmfuw; ɛde ɔhaw na ɛba. Wɔn a wogye Awurade di no benya asase no; na wɔbɛpam nnebɔneyɛfo no. 10 Ɛrenkyɛ, nnebɔneyɛfo bɛyera. Wobɛhwehwɛ wɔn nanso worenhu wɔn; 11 ahobrɛasefo nsa bɛka asase no na wɔanya asomdwoe.

12 Ɔdebɔneyɛfo wowɔ ɔtreneeni ase, na ɔde ɔtan aniwa hwɛ no. 13 Nanso Awurade serew nnebɔneyɛfo efisɛ, onim sɛ ɛrenkyɛ na wɔasɛe wɔn. 14 Ɔdebɔneyɛfo twe ne nkrante na ɔkoa ne tadua mu de kum ahiafo, mmɔborɔfo ne atreneefo. 15 Nanso wɔn ankasa nkrante ano na wobewuwu, na wubebu wɔn tadua mu.

16 Kakra a ɔtreneeni wɔ no som bo sen nnebɔneyɛfo ahonya nyinaa 17 efisɛ, Awurade begye nnebɔneyɛfo ahoɔden na wabɔ atreneefo ho ban.

18 Awurade hwɛ wɔn a wotie no, na asase no bɛyɛ wɔn dea daa daa. 19 Wɔrenhu amane bere bɔne mu. Ɔkɔm kɛse mu wobedidi ama aso wɔn. 20 Nanso nnebɔneyɛfo bewuwu. Awurade atamfo bɛyera te sɛ wuram nhwiren; wɔbɛyera te sɛ wusiw. 21 Ɔdebɔneyɛfo bɔ bosea, nanso ontumi ntua da, nanso ɔtreneeni yɛ ayamye! 22 Wɔn a Awurade ahyira wɔn no na wɔbɛfa asase no na wɔapam wɔn a wɔadome wɔn no.

23 Awurade yɛ ɔkwankyerɛfo, na ɔbɔ wɔn a wɔsɔ n’ani ho ban. 24 Sɛ wɔhwe ase a wɔrenka fam efisɛ, Awurade bɛma wɔn so.

25 Mabɔ akora mprempren. Matena ase akyɛ nanso minhuu ɔtreneeni a Awurade agyaa no da, anaasɛ ne mma resrɛ aduan. 26 Bere biara ɔma kwa, na ɔfɛm afoforo; na ne mma yɛ nhyira.

27 Twe wo ho fi bɔne ho na yɛ papa na w’asefo bɛtena asase no so daa daa. 28 Efisɛ, Awurade pɛ nea ɛteɛ, na onnyaw ne nkurɔfo a wogye no di. Ɔbɔ wɔn ho ban daa nyinaa. Nanso ɔbɛpam nnebɔneyɛfo asefo.

29 Atreneefo benya asase no na wɔatena so daa nyinaa. 30 Ɔtreneeni nsɛm mu wɔ aba, na daa ɔyɛ pɛ. 31 Ɔde ne Nyankopɔn mmara sie ne koma mu a ommu so.

32 Ɔdebɔneyɛfo dɛɛdɛɛ ɔtreneeni hwehwɛ sɛ okum no, 33 nanso, Awurade nnyaa no mma ne tamfo tumi, anaa ɔmma wommu no fɔ wɔ asennii.

34 Ma w’ani nna Awurade so na di ne mmara so; ɔde asase no bɛma wo de ahyɛ wo anuonyam, na wubehu sɛ wɔbɛpam ɔdebɔneyɛfo no. 35 Bere bi na minim ɔdebɔneyɛfo bi a na ɔtane nnipa ani. Ɔkorɔn sen obiara te sɛ Lebanon sida. 36 Akyiri yi, mefaa hɔ nanso manhu no. Mehwehwɛɛ no, nanso manhu no. 37 Hwɛ sɛnea onipa pa no brɛ n’ani ase hwɛ ɔtreneeni no. Ɔsomdwoeni wɔ asefo, 38 nanso nnebɔneyɛfo de, wɔsɛe wɔn koraa na wɔpopa wɔn asefo.

39 Awurade gye atreneefo nkwa na ɔbɔ wɔn ho ban fi amane mu. 40 Ɔboa wɔn, gye wɔn; ogye wɔn fi nnebɔneyɛfo nsam efisɛ, wɔde no yɛ wɔn guankɔbea.