Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 37

义人和恶人的结局

大卫的诗。

1不要因为恶人而烦恼,
也不要羡慕作恶之人,
因为他们如瞬息枯萎的草芥,
又如转眼消逝的绿草。

要信靠耶和华,要行善,
要在这片土地上安然度日。
要以耶和华为乐,
祂必成全你的愿望。
要把一切交托给耶和华,
信靠祂,祂必帮助你,
使你的公义如晨光照耀,
你的仁义如日中天。
要在耶和华面前安静,
耐心等候祂,
不要因恶人道路通达、阴谋得逞而愤愤不平。
你要抑制怒气,除掉愤怒;
不要心怀不平,
那会导致你作恶。
因为作恶的终必灭亡,
但等候耶和华的必承受土地。
10 再过片刻,恶人必不复存在,
无处可寻。
11 但谦卑人必承受土地,
得享太平。

12 恶人谋害义人,
对他们咬牙切齿。
13 但耶和华嗤笑邪恶人,
因为祂知道他们末日将临。
14 恶人拔剑张弓要消灭穷苦人,
杀戮正直人,
15 但他们的剑必刺穿自己的心,
他们的弓必被折断。

16 义人淡泊一生强过恶人财富如山。
17 因为恶人的势力终必瓦解,
耶和华必扶持义人。
18 耶和华天天看顾纯全无过的人,
他们的产业永远长存。
19 他们在灾难中不致绝望,
在饥荒时仍得饱足。
20 但恶人必灭亡,
上帝的仇敌必像野地枯萎的花草,
消逝如烟。

21 恶人借债不还,
义人慷慨给予。
22 蒙耶和华赐福的人必承受土地,
被耶和华咒诅的人必遭铲除。
23 耶和华引领义人的脚步,
喜悦他们所走的路。
24 他们即使失脚,也不会跌倒,
因为耶和华的手扶持他们。

25 从幼年到老年,
我从未见过义人遭弃,
也未见其后人讨饭。
26 他们乐善好施,
后代都蒙祝福。

27 你要离恶行善,
就必永远安居。
28 因为耶和华喜爱正义,
不丢弃信靠祂的人,
永远保护他们。
恶人的后代必被铲除。
29 义人必承受土地,
在地上永远安居。

30 义人口出智慧,诉说正义,
31 铭记上帝的律法,
从不失脚。

32 恶人窥探义人,
伺机谋害。
33 但耶和华不会让恶人得逞,
也不会让义人在审判时被定罪。

34 要等候耶和华,
坚守祂的道,
祂必赐你土地,使你有尊荣。
你必亲眼看见恶人被铲除。
35 我见过邪恶残暴之人,
乍看如葱茏的黎巴嫩香柏树,
36 再一看,
他已经消失得无影无踪,
无处可寻。
37 你看那纯全正直、爱好和平的人,
他们前途美好。
38 罪人必遭毁灭,
恶人必被铲除。
39 耶和华拯救义人,
患难时作他们的庇护所。
40 耶和华帮助他们,
拯救他们脱离恶人,
因为他们投靠祂。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 37

Salimo la Davide.

1Usamavutike chifukwa cha anthu oyipa
    kapena kuchitira nsanje amene akuchita cholakwa;
pakuti monga udzu iwo adzafota msanga,
    ngati mbewu zobiriwira adzanyala msanga.

Khulupirira Yehova ndipo uzichita zabwino;
    khazikika mʼdziko ndi kutsata zokhulupirika.
Udzikondweretse wekha mwa Yehova
    ndipo Iye adzakupatsa zokhumba za mtima wako.

Pereka njira yako kwa Yehova;
    dalira Iye ndipo Iyeyo adzachita izi:
Iye adzachititsa chilungamo chako kuwala ngati mʼbandakucha,
    chiweruzo chako ngati dzuwa la masana.

Khala chete pamaso pa Yehova ndipo umudikire mofatsa;
    usavutike pamene anthu apambana mʼnjira zawo,
    pamene iwo achita zinthu zawo zoyipa.

Pewa kupsa mtima ndipo tembenuka kuchoka ku ukali,
    usavutike chifukwa zimenezi zimatsogolera ku zoyipa.
Pakuti anthu oyipa adzachotsedwa,
    koma iwo amene amayembekeza mwa Yehova adzalandira dziko.

10 Kwa kanthawi oyipa sadzapezekanso;
    ngakhale muwafunefune, sadzapezekanso.
11 Koma ofatsa adzalandira dziko
    ndipo adzasangalala ndi mtendere waukulu.

12 Oyipa amakonza chiwembu kutsutsana ndi olungama
    ndipo amawakukutira mano;
13 koma Ambuye amaseka oyipa
    pakuti Iye amadziwa kuti tsiku lawo likubwera.

14 Oyipa amasolola lupanga
    ndi kupinda uta
kugwetsa osauka ndi osowa,
    kupha iwo amene njira zawo ndi zolungama.
15 Koma malupanga awo analasa mitima yawo yomwe,
    ndipo mauta awo anathyoka.

16 Zabwino zochepa zimene olungama ali nazo
    ziposa chuma cha anthu oyipa ambiri;
17 pakuti mphamvu ya oyipa idzasweka,
    koma Yehova amasunga olungama.

18 Masiku a anthu osalakwa amadziwika ndi Yehova,
    ndipo cholowa chawo chidzakhala mpaka muyaya.
19 Pa nthawi ya mavuto iwo sadzafota;
    mʼmasiku a njala adzakhala ndi zinthu zambiri.

20 Koma oyipa adzawonongeka;
    adani a Yehova adzakhala ngati kukongola kwa kuthengo,
    iwo adzazimirira ngati utsi.

21 Oyipa amabwereka ndipo sabweza
    koma olungama amapereka mowolowamanja.
22 Iwo amene Yehova amawadalitsa adzalandira dziko,
    koma amene Iye amawatemberera adzachotsedwa.

23 Ngati Yehova akondwera ndi njira ya munthu,
    amakhazikitsa mayendedwe ake;
24 ngakhale atapunthwa sadzagwa,
    pakuti Yehova amamutchinjiriza ndi dzanja lake.

25 Ine ndinali wamngʼono ndipo tsopano ndakalamba
    koma sindinaonepo olungama akusiyidwa
    kapena ana awo akupempha chakudya.
26 Iwo ndi owolowamanja nthawi zonse ndipo amabwereketsa mwaufulu;
    ana awo adzadalitsika.

27 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    pamenepo udzakhazikika mʼdziko kwamuyaya.
28 Pakuti Yehova amakonda wolungama
    ndipo sadzasiya okhulupirika ake.

Iwo adzatetezedwa kwamuyaya,
    koma zidzukulu za oyipa zidzachotsedwa;
29 olungama adzalandira dziko
    ndipo adzakhazikikamo kwamuyaya.

30 Pakamwa pa munthu wolungama pamayankhula za nzeru,
    ndipo lilime lake limayankhula zolungama.
31 Lamulo la Mulungu wake lili mu mtima mwake;
    mapazi ake saterereka.

32 Oyipa amabisala kudikira olungama;
    kufunafuna miyoyo yawoyo;
33 koma Yehova sadzawasiya pansi pa mphamvu yawo
    kapena kuti atsutsidwe pamene abweretsedwa pa milandu.

34 Khulupirira Yehova,
    ndipo sunga njira yake;
Iye adzakukweza ndipo udzalandira dziko kuti likhale lako;
    udzaona anthu oyipa akuwonongeka.

35 Ine ndinaona munthu woyipa ndi munthu wopanda chifundo
    akupeza bwino ngati mtengo wobiriwira pa nthaka ya makolo ake.
36 Koma sanachedwe kumwalira ndipo sanaonekenso;
    ngakhale ndinamuyangʼanayangʼana, sanapezekenso.

37 Ganizira za munthu wosalakwa, yangʼanitsitsa munthu wolungama;
    udzaona kuti ali ndi tsogolo labwino ndipo ali ndi zidzukulu zambiri.
38 Koma anthu ochimwa adzawonongeka;
    iwowo pamodzi ndi zidzukulu zawo zomwe.

39 Chipulumutso cha olungama chimachokera kwa Yehova;
    Iye ndiye linga lawo pa nthawi ya masautso.
40 Yehova amawathandiza ndi kuwalanditsa;
    Iye amawalanditsa kwa oyipa ndi kuwapulumutsa,
    pakuti amathawira kwa Iye.