Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 27

赞美的祷告

大卫的诗。

1耶和华是我的光,我的拯救,
我还怕谁?
耶和华是我的堡垒,
我还怕谁?
当恶人来吞吃我,
仇敌来攻击我时,
必失足跌倒。
虽然大军围攻我,
我心中却一无所惧;
虽然战争来临,我仍满怀信心。
我曾向耶和华求一件事,
我还要求,就是能一生住在祂的殿中,
瞻仰祂的荣美,寻求祂的旨意。
危难之时,祂保护我,
把我藏在祂的圣幕里,
高高地安置在磐石上。
我要昂首面对四围的敌人,
我要在祂的圣幕里欢呼献祭,
歌颂赞美祂。

耶和华啊,求你垂听我的呼求,
求你恩待我,应允我。
你说:“来寻求我!”
我心中响应:
“耶和华啊,我要寻求你。”
别掩面不理我,
别愤然拒绝你的仆人,
你一向是我的帮助。
拯救我的上帝啊,
别离开我,别撇弃我。
10 纵使父母离弃我,
耶和华也必收留我。
11 耶和华啊,
求你指教我行你的道,
引导我走正路,远离仇敌。
12 求你不要让仇敌抓到我,
遂其所愿,
因为他们诬告我,恐吓我。

13 我深信今世必能看见耶和华的美善。
14 要等候耶和华,
要坚定不移地等候耶和华。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 27

Salimo la Davide.

1Yehova ndiye kuwunika kwanga ndi chipulumutso changa;
    ndidzaopa yani?
Yehova ndi linga la moyo wanga;
    ndidzachita mantha ndi yani?
Pamene anthu oyipa abwera kudzalimbana nane
    kudzadya mnofu wanga,
pamene adani anga ndi achiwembu andithira nkhondo,
    iwo adzapunthwa ndi kugwa.
Ngakhale gulu lankhondo lindizinge,
    mtima wanga sudzaopa.
Ngakhale nkhondo itayambika kulimbana nane,
    ngakhale nthawi imeneyo, ine ndidzalimbika mtima.

Chinthu chimodzi chokha chimene ndipempha kwa Yehova,
    ichi ndi chimene ndidzachifunafuna:
kuti ndikhale mʼNyumba ya Yehova
    masiku onse a moyo wanga,
ndi kuyangʼana kukongola kwa Yehova,
    ndi kumufunafuna Iye mʼNyumba yake.
Pakuti pa tsiku la msautso
    Iye adzanditeteza mʼmalo ake okhalamo;
adzandibisa mʼkati mwa Nyumba yake
    ndi kukhazika ine pamwamba pa thanthwe.
Kotero mutu wanga udzakwezedwa
    kuposa adani anga amene andizungulira;
pa Nyumba yake ndidzapereka nsembe ndi mfuwu wachimwemwe;
    ndidzayimba nyimbo kwa Yehova.

Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu Yehova
    mundichitire chifundo ndipo mundiyankhe.
Mtima wanga ukuti kwa Inu, “Funafuna nkhope yake!”
    Nkhope yanu Yehova ndidzayifunafuna.
Musandibisire nkhope yanu,
    musamubweze mtumiki wanu mwamkwiyo;
    mwakhala muli thandizo langa.
Musandikane kapena kunditaya,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wanga.
10 Ngakhale abambo ndi amayi anga anditaya
    Yehova adzandisamala.
11 Phunzitseni njira yanu Inu Yehova,
    munditsogolere mʼnjira yowongoka
    chifukwa cha ondizunza.
12 Musandipereke ku zokhumba za adani anga,
    pakuti mboni zambiri zauka kutsutsana nane
    ndipo zikundiopseza.

13 Ine ndikutsimikiza mtima za zimenezi;
    ndidzaona ubwino wa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
14 Dikirani pa Yehova;
    khalani anyonga ndipo limbani mtima
    nimudikire Yehova.