Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 22

苦难中的呼求和感恩

大卫的诗,交给乐长,调用“朝鹿”。

1我的上帝,我的上帝,
你为何离弃我?
为何迟迟不来救我,
不听我的哀号呢?
我的上帝啊,
我日夜不停地呼求,
你却没有回应。
然而,你是圣洁的,
你的宝座设立在以色列人的颂赞之上。
我们的祖先信靠你,
他们信靠你,
你就拯救他们。
他们向你呼求,
就得到拯救;
他们信靠你,
就不会失望。

但我好像不是人,只是一条虫,
受尽人的羞辱和藐视。
看见我的人都讥笑我,
他们撇着嘴、摇着头说:
“他信靠耶和华,
让耶和华救他吧!
既然耶和华喜悦他,
让耶和华拯救他吧!”
耶和华啊,
是你使我从母腹中安然出生,
让我在母亲怀里便倚靠你。
10 我一出生就被交托在你手中,
你从我出母胎就是我的上帝。
11 求你不要远离我,
因为危难当头,无人帮我。
12 我被许多仇敌围困,
他们像巴珊的公牛那样强壮。
13 他们张口要吞噬我,
如同吼叫着撕食猎物的狮子。

14 我的力量如水消逝,
我的骨头都脱了节,
我的心如蜡熔化。
15 我的力量枯竭如焦土,
我的舌头发干紧贴上颚。
你把我放在死亡的尘土中。
16 恶人包围我,犹如一群恶犬,
他们刺伤我的手脚。
17 我身上的骨头历历可见,
人们都幸灾乐祸地看着我。
18 他们分我的外衣,
又为我的内衣抽签。
19 耶和华啊,求你不要远离我。
你是我的力量,
求你快来帮助我。
20 求你救我逃脱刀剑之灾,
从这些恶犬的利爪下拯救我的生命。
21 求你救我脱离狮子的口,
使我脱离野牛的角。

22 我要向众弟兄传扬你的名,
在会众当中赞美你。
23 敬畏耶和华的人啊,
你们都要赞美祂,
雅各的后裔都要尊崇祂的名,
以色列的后裔都要敬畏祂。
24 因为祂没有藐视、厌恶苦难中的人,
也没有掩面不顾他们,
而是垂听他们的呼求。

25 我要在大会中赞美你,
在敬畏你的人面前履行我的誓言。
26 穷苦人必得饱足,
寻求耶和华的人必赞美祂,
他们的心要永远欢欣跳跃。
27 普世都要心系耶和华,归向祂,
各国人民都要敬拜祂。
28 因为耶和华是主宰,
祂统治列国。
29 世上的富贵人要敬拜祂,
必归尘土的世人都要敬拜祂。
30 世世代代的人都要事奉祂,
传扬主所行的奇事。
31 他们也要向未来的世代传讲祂的公义作为。

Nkwa Asem

Nnwom 22

Awerɛhow mu su ne ayeyi dwom

1Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me? Masu mmɔborɔsu repɛ mmoa, nanso ennu. Mefrɛ wo awia, me Nyankopɔn, nanso wunnye me so. Mefrɛ wo anadwo, nanso minnya home. Nanso wɔasi wo hene sɛ ɔkronkronni a Israel kamfo wo. Yɛn nenanom de wɔn ho too wo so; wɔde wɔn ho too wo so, na wugyee wɔn nkwa. Wɔfrɛɛ wo, na wɔnam so fii amane mu. Wɔde wɔn ho too wo so, na woanni wɔn huammɔ.

Mprempren, menyɛ onipa bio. Meyɛ osunson a wommu no na obiara tiatia ne so. Obiara a ohu me di me ho fɛw. Wɔtwe wɔn tɛkrɛma wosow wɔn ti. Wɔka se, “Wode wo ho too Awurade so na adɛn nti na onnye wo nkwa? Sɛ Awurade pɛ w’asɛm a, adɛn nti na ɔmmoa wo?”

Wo na wode me fi m’awo mu bae dwoodwoo. Na meyɛ akokoaa no, wo na wohwɛɛ me so. 10 Efi bere a wɔwoo me na mede me ho metoo wo so, na woyɛ me Nyankopɔn daa. 11 Ntew wo ho mfi me ho! Amane abɛn, na ɔboafo nni baabi.

12 M’atamfo atwa me ho ahyia sɛ anantwinini. Wɔatwa me ho ahyia te sɛ anantwinini a wɔn ho yɛ hu a wofi Basan. 13 Wobuebue wɔn anom te sɛ agyata a wɔrepɔ so retetew me. 14 M’ahoɔden asa; asa te sɛ nsu a wɔahwie agu fam. Me nnompe ahodwow. Me koma ayɛ sɛ nku a anan. 15 Me menewa mu ayow te sɛ mfutuma. Na me tɛkrɛma tare m’anom. Woagyaw me sɛ minwu wɔ mfutuma mu. 16 Nnebɔneyɛfo atwa me ho ahyia; wɔte sɛ akramankuw a wɔaka me ahyɛ wɔn ntam. Wɔkeka me nsa ne me nan. 17 Me nnompe nyinaa apuepue. M’atamfo hwɛ me haa. 18 Wɔbɔ me ntade so ntonto kyekyɛ ma wɔn ho.

19 O Awurade, ntew wo ho mfi me ho! Bra ntɛm begye me nkwa! 20 Gye me fi nkrante ano; gye me nkwa fi saa akraman yi mu. 21 Gye me nkwa fi saa agyata yi mu. Minni mmoa biara wɔ saa anantwinini yi mu.

22 Mɛka nea woayɛ akyerɛ me nkurɔfo. Mɛkamfo wo wɔ wɔn aguabɔ ase. 23 “Monkamfo no, mo a moyɛ Awurade asomfo! Munni no ni, mo a moyɛ Yakob asefo! Monsom no, mo Israelfo! 24 Ɔnto ohiani anaa ɔmanehunufo agyaagyaamu. Onnyaw wɔn hɔ na mmom sɛ wɔfrɛ no a, ogye wɔn so.”

25 Bagua no nyinaa anim na mɛkamfo wo wɔ nea woayɛ ama me no ho. Wɔn a wɔsom wo no anim na mɛbɔ afɔre a mahyɛ ho bɔ no. 26 Ahiafo bedi dodow biara a wɔpɛ. Wɔn a wɔba Awurade nkyɛn no bɛkamfo no. Wɔbɛkɔ so daa daa. 27 Aman nyinaa bɛkae Awurade. Wɔn a wɔwɔ wiase afanan nyinaa bɛkɔ ne nkyɛn akɔsom no.

28 Awurade yɛ ɔhene, na odi aman nyinaa so. 29 Ahantanfo nyinaa bɛkotow no. Adasamma nyinaa bɛkotow no. 30 Nkyirimma nyinaa bɛsom no. Nnipa bɛka Awurade ho asɛm akyerɛ nkyirimma. 31 Wɔbɛka akyerɛ wɔn a wonnya nwoo wɔn no se, “Awurade gyee ne nkurɔfo nkwa.”