Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 147

赞美上帝复兴耶路撒冷

1你们要赞美耶和华!
歌颂我们的上帝,真是美好!
赞美祂,真是快乐合宜!
耶和华重建耶路撒冷,
召集被掳去的以色列人。
祂医治心灵破碎的人,
包扎他们的创伤。
祂决定众星的数目,
给它们一一命名。
我们的主伟大无比,充满力量,
祂的智慧没有穷尽。
耶和华扶持谦卑人,
毁灭邪恶人。
你们要以感恩的心歌颂耶和华,
弹琴赞美我们的上帝。
祂以云霞遮蔽天空,
降雨水滋润大地,
使山上长出绿草。
祂赐食物给走兽,
喂养嗷嗷待哺的小乌鸦。
10 耶和华所喜悦的不是强健的马匹,
也不是矫捷的战士,
11 而是敬畏祂、仰望祂慈爱的人。

12 耶路撒冷啊,要颂赞耶和华;
锡安啊,要赞美你的上帝。
13 因为祂使你的城门坚固,
赐福给你的儿女。
14 祂使你四境平安,
饱享上好的麦子。
15 祂向大地发出命令,
祂的话迅速传开。
16 祂降下羊毛般的白雪,
撒下炉灰般的寒霜。
17 祂抛下碎石般的冰雹,
谁能经得住祂降下的严寒呢?
18 祂一声令下,冰雪便溶化,
微风便吹拂,河川便奔流。
19 祂将自己的话传于雅各,
将自己的律例和法令指示以色列。
20 祂未曾这样对待其他国家,
他们不知道祂的律法。
你们要赞美耶和华!

Nkwa Asem

Nnwom 147

Onyankopɔn Tumfoɔ nkamfo

1Eye sɛ wɔto ayeyi dwom de kamfo Onyankopɔn; eye na ɛfata sɛ wɔkamfo no.

Awurade resesɛw Yerusalem. Ɔde wɔn a wotu fii hɔ no resan aba. Ɔsa wɔn a wɔn koma atu yare na ɔkyekyere wɔn akuru. Wadwen nsoromma dodow ne din a ɔde bɛma wɔn mu biara no ho dedaw. Yɛn Awurade so na ɔyɛ ɔkɛse; obi nte ne nyansa ase. Ɔma ahobrɛasefo so na obubu amumɔyɛfo gu fam. Monto ayeyi nnwom mma Awurade. Mommɔ nnwom wɔ sanku so mma Onyankopɔn. Ɔma omununkum trɛw ɔsoro ani; ɔma asase osu. Ɔma sare nyin mmepɔw so. Ɔma mmoa aduan na sɛ kwaakwaadabi mma su frɛ no a, ɔma wɔn aduan di. 10 N’anikade nni apɔnkɔ a wɔn ho yɛ den ne asraafo akokodurufo mu. 11 Na mmom, n’ani gye wɔn a wodi no ni ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ a ɛwɔ hɔ daa no so no ho.

12 Kamfo Awurade, O Yerusalem! Kamfo wo Nyankopɔn, O Sion! 13 Ɔma w’apon mu yɛ den; ohyira mo nkurɔfo. 14 Ɔkora mo ahye so na ɔma mo awi pa. 15 Ɔkasa kyerɛ asase. Na nea ɔka biara, wɔyɛ no ntɛm so. 16 Ɔtɔ sukyerɛmma sɛ nnaso, na ɔtrɛw obosu nsukyenee mu sɛ mfutuma. 17 Ɔtɔ asukɔtweaa sɛ mmosea. Obi ntumi nnyina awɔw a ɔde ba ano! 18 Na afei, ɔkasa ma sukyerɛmma no nan. Ɔbɔ mframa ma nsu teɛ. 19 Ɔkasa kyerɛ ne nkurɔfo. Ɔhyɛ mmara ma Israel. 20 Ɔnyɛɛ eyi mmaa aman foforo biara. Wonnim ne mmara.

Kamfo Awurade!