Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 139

上帝的全知和佑护

大卫的诗,交给乐长。

1耶和华啊,你洞察我的内心,
知道我的一切。
我或坐下或起来,你都知道,
你从远处就知道我的心思意念。
我或外出或躺卧,你都了解,
你熟悉我的一切行为。
耶和华啊,我话未出口,
你已洞悉一切。
你在我前后护卫着我,
以大能的手保护我。
这一切实在是太奇妙,
太深奥了,我无法明白。

我去哪里可躲开你的灵?
我跑到哪里可避开你的面?
我若升到天上,你在那里;
我若下到阴间,你也在那里。
纵使我乘着晨风飞到遥远的海岸居住,
10 就是在那里,
你的手必引导我,
你大能的手必扶持我。
11 我想,黑暗一定可以遮蔽我,
让我四围变成黑夜。
12 然而,即使黑暗也无法遮住你的视线。
在你看来,黑夜亮如白昼,
黑暗与光明无异。
13 你创造了我,
使我在母腹中成形。
14 我称谢你,
因为你创造我的作为是多么奇妙可畏,
我心深深知道。
15 我在隐秘处被造、在母腹中成形的时候,
你对我的形体一清二楚。
16 我的身体还未成形,
你早已看见了。
你为我一生所定的年日,
我还没有出生就已经记在你的册子上了。
17 耶和华啊,
你的意念对我来说是何等宝贵,何等浩博!
18 我若数算,它们比海沙还多。
我醒来的时候,
依然与你在一起。
19 耶和华啊,愿你杀戮恶人!
嗜血成性的人啊,你们走开!
20 他们恶言顶撞你,
你的仇敌亵渎你的名。
21 耶和华啊,
我憎恨那些憎恨你的人,
我厌恶那些攻击你的人。
22 我恨透了他们,
我视他们为敌人。
23 上帝啊,求你鉴察我,
好知道我的内心;
求你试验我,好知道我的心思。
24 求你看看我里面是否有邪恶,
引导我走永恒的道路。

Nkwa Asem

Nnwom 139

Onyankopɔn nyansa ne ne hwɛ

1Awurade, woahwehwɛ me mu na woahu me. Wunim biribiara a meyɛ; wuhu me nsusuwii nyinaa fi akyirikyiri. Sɛ mereyɛ adwuma a, wuhu; sɛ merehome nso a, saa ara. Wunim m’ahokeka nyinaa. Ansa na mebue m’ano akasa no, na wunim asɛm a mɛka. Woatwa me ho ahyia. Wonam wo tumi so bɔ me ho ban.

Me ho adwene a wowɔ no du akyiri. Ɛboro m’adwene so. Ɛhe na metumi aguan wo mafa? Ɛhe na metumi aguan afi w’anim mafa? Sɛ meforo soro a, wowɔ hɔ. Na mekɔsɛw me kɛtɛ asaman a, wo ni! Sɛ mefa adekyee ntaban mitu mekɔtena po akyi nohɔ a, 10 ɛhɔ nso na wo nsa bɛkɔ akogya me na wo nifa beso me mu. 11 Na sɛ mise, esum nko mmɛkata me so na me ho hann nnan sum a, 12 esum nso nnuru sum mma wo, na anadwo hran sɛ awia; esum ne hann yɛ wo pɛ.

13 M’akwaa nyinaa wo na wobɔe; wokekaa me sisii anim wɔ me na yam. 14 Mekamfo wo efisɛ, ɛsɛ sɛ wosuro wo; nea woyɛ nyinaa yɛ hu na ɛyɛ nwonwa. Minim ne nyinaa wɔ me koma mu. 15 Bere a wɔreyɛ me nnompe no wɔkeka sisii anim brɛoo wɔ me na yafunu mu. Bere a merenyin dinn wɔ hɔ no, na wunim sɛ mewɔ hɔ; 16 wuhuu me ansa na wɔrewo me. Nna dodow a woatwa ama me no, ansa na ɛrebefiti ase no, na woakyerɛw wɔ wo nhoma mu dedaw.

17 O Onyankopɔn, ɛyɛ den sɛ mehu wo nsusuwii; sɛ ne dodow yɛ ahe! 18 Sɛ mise mɛkan a, ne dodow bɛboro mpoano anhwea. Mesɔre a, meda so ne wo wɔ hɔ.

19 O Onyankopɔn, me pɛ ne sɛ anka wubekum amumɔyɛfo! Me pɛ ne sɛ basabasayɛfo begyaa me haw! 20 Wɔka amumɔyɛsɛm fa wo ho; wɔka bɔne fa wo din ho. 21 O Awurade, mikyi wɔn a wokyi wo na mimmu wɔn a wɔsɔre tia wo no nso. 22 Mikyi wɔn kɔkɔɔkɔ; mefa wɔn sɛ m’atamfo.

23 Hwehwɛ me mu, O Onyankopɔn, na hu m’adwene; sɔ me hwɛ na hu m’adwene. 24 Na hwɛ sɛ amane kwan bi wɔ me hɔ, na gya me kɔ daa kwan so!