Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 139

上帝的全知和佑护

大卫的诗,交给乐长。

1耶和华啊,你洞察我的内心,
知道我的一切。
我或坐下或起来,你都知道,
你从远处就知道我的心思意念。
我或外出或躺卧,你都了解,
你熟悉我的一切行为。
耶和华啊,我话未出口,
你已洞悉一切。
你在我前后护卫着我,
以大能的手保护我。
这一切实在是太奇妙,
太深奥了,我无法明白。

我去哪里可躲开你的灵?
我跑到哪里可避开你的面?
我若升到天上,你在那里;
我若下到阴间,你也在那里。
纵使我乘着晨风飞到遥远的海岸居住,
10 就是在那里,
你的手必引导我,
你大能的手必扶持我。
11 我想,黑暗一定可以遮蔽我,
让我四围变成黑夜。
12 然而,即使黑暗也无法遮住你的视线。
在你看来,黑夜亮如白昼,
黑暗与光明无异。
13 你创造了我,
使我在母腹中成形。
14 我称谢你,
因为你创造我的作为是多么奇妙可畏,
我心深深知道。
15 我在隐秘处被造、在母腹中成形的时候,
你对我的形体一清二楚。
16 我的身体还未成形,
你早已看见了。
你为我一生所定的年日,
我还没有出生就已经记在你的册子上了。
17 耶和华啊,
你的意念对我来说是何等宝贵,何等浩博!
18 我若数算,它们比海沙还多。
我醒来的时候,
依然与你在一起。
19 耶和华啊,愿你杀戮恶人!
嗜血成性的人啊,你们走开!
20 他们恶言顶撞你,
你的仇敌亵渎你的名。
21 耶和华啊,
我憎恨那些憎恨你的人,
我厌恶那些攻击你的人。
22 我恨透了他们,
我视他们为敌人。
23 上帝啊,求你鉴察我,
好知道我的内心;
求你试验我,好知道我的心思。
24 求你看看我里面是否有邪恶,
引导我走永恒的道路。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 139

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mwandisanthula
    ndipo mukundidziwa.
Inu mumadziwa pamene ndikhala pansi ndi pamene ndidzuka;
    mumazindikira maganizo anga muli kutali.
Mumapenyetsetsa pamene ndikutuluka ndi kugona kwanga;
    mumadziwa njira zanga zonse.
Mawu asanatuluke pa lilime langa
    mumawadziwa bwinobwino, Inu Yehova.

Mumandizinga kumbuyo ndi kutsogolo komwe;
    mwasanjika dzanja lanu pa ine.
Nzeru zimenezi ndi zopitirira nzeru zanga,
    ndi zapamwamba kuti ine ndizipeze.

Kodi ndingapite kuti kufuna kuzemba Mzimu wanu?
    Kodi ndingathawire kuti kuchoka pamaso panu?
Ndikakwera kumwamba, Inu muli komweko;
    ndikakagona ku malo a anthu akufa, Inu muli komweko.
Ngati ndiwulukira kotulukira dzuwa,
    ngati ndikakhala ku malekezero a nyanja,
10 kumenekonso dzanja lanu lidzanditsogolera,
    dzanja lanu lamanja lidzandigwiriziza.

11 Ndikanena kuti, “Zoonadi, mdima udzandibisa ndithu
    ndipo kuwunika kukhale mdima mondizungulira,”
12 komabe mdimawo sudzakhala mdima kwa Inu;
    usiku udzawala ngati masana,
    pakuti mdima uli ngati kuwunika kwa Inu.

13 Pakuti Inu munalenga za mʼkati mwanga;
    munandiwumba pamodzi mʼmimba mwa amayi anga.
14 Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;
    ntchito zanu ndi zodabwitsa,
    zimenezi ndimazidziwa bwino lomwe.
15 Mapangidwe anga sanabisike pamaso panu
    pamene ndimapangidwa mʼmalo achinsinsi,
pamene ndinkawumbidwa mwaluso mʼmimba ya amayi anga.
16 Maso anu anaona thupi langa lisanawumbidwe.
    Masiku onse amene anapatsidwa kwa ine, analembedwa mʼbuku lanu
    asanayambe nʼkuwerengedwa komwe.

17 Zolingalira zanu pa ine ndi zamtengowapatali, Inu Mulungu,
    ndi zosawerengeka ndithu!
18 Ndikanaziwerenga,
    zikanakhala zochuluka kuposa mchenga;
    pamene ndadzuka, ndili nanube.

19 Ndi bwino mukanangopha anthu oyipa, Inu Mulungu!
    Chokereni inu anthu owononga anzanu!
20 Amayankhula za Inu ndi zolinga zoyipa;
    adani anu amagwiritsa ntchito dzina lanu molakwika.
21 Kodi ine sindidana nawo amene amakudani, Inu Yehova?
    Kodi sindinyansidwa nawo amene amakuwukirani?
22 Ndimadana nawo kwathunthu;
    ndi adani anga.

23 Santhuleni, Inu Mulungu ndipo mudziwe mtima wanga;
    Yeseni ndipo mudziwe zolingalira zanga.
24 Onani ngati muli mayendedwe aliwonse oyipa mwa ine,
    ndipo munditsogolere mʼnjira yanu yamuyaya.