Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 135

赞美之歌

11-2 你们要赞美耶和华!
赞美祂的名!
耶和华的仆人啊,
在耶和华的殿中,
在我们上帝的院宇中事奉的人啊,
你们要赞美祂!
你们要赞美耶和华,
因为祂是美善的;
你们要歌颂祂的名,
因为祂的名美好无比。
祂拣选雅各做祂的子民,
拣选以色列作祂的产业。
我知道耶和华伟大,
我们的主超越一切神明。
耶和华在天上、地下、海洋、
深渊按自己的旨意行事。
祂使云雾从地极上升,
发出电光,带来雨水,
从祂的仓库带出风来。

祂击杀了埃及人的长子和头胎的牲畜。
祂在埃及行神迹奇事,
惩罚法老和他的一切臣仆。
10 祂毁灭列国,
杀戮强大的君王:
11 亚摩利王西宏、巴珊王噩和迦南所有的君王。
12 祂把这些国家的土地赐给祂的以色列子民,
作为他们的产业。
13 耶和华啊,
你的名永远长存,
你的威名传到万代。
14 因为耶和华必为祂的子民申冤,
怜悯祂的仆人。

15 外族人的神像是人用金银造的。
16 它们有口不能说,有眼不能看,
17 有耳不能听,口中毫无气息。
18 那些制造它们、信靠它们的人也会和它们一样。
19 以色列人啊,
你们要称颂耶和华!
亚伦的子孙啊,
你们要称颂耶和华!
20 利未的子孙啊,
你们要称颂耶和华!
你们敬畏耶和华的人都要称颂祂![a]
21 要赞美锡安的耶和华,
赞美住在耶路撒冷的耶和华。
你们要赞美耶和华!

Notas al pie

  1. 135:15-20 平行经文:诗篇115:4-11

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.