Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 132

求上帝赐福圣殿

上圣殿朝圣之诗。

1耶和华啊,
求你顾念大卫和他所受的一切苦难。
他曾向你起誓,
向雅各的大能者许愿说:
3-5 “我不为耶和华找到居所,
不为雅各的大能者找到安居之处,
必不进家门,
不沾床,不睡觉,不打盹。”

我们在以法他听到约柜的消息,
在基列·耶琳找到了它。
让我们进入耶和华的居所,
在祂脚前俯伏敬拜。

耶和华啊,
求你起来和你大能的约柜一同进入圣所。
愿你的祭司身披公义,
愿你忠心的子民高声欢唱。
10 为了你仆人大卫的缘故,
求你不要弃绝你所膏立的人。

11 耶和华曾向大卫起了永不废弃的誓说:
“我必使你的后代继承你的王位。
12 你的后代若守我的约,
遵行我教导他们的法度,
他们的子孙必永远坐在你的宝座上。”
13 因为耶和华已经拣选了锡安,
愿意将锡安作为祂的居所。
14 祂说:“这是我永远的居所;
我要住在这里,
因为我喜爱这地方。
15 我要使她粮食充足,
使她里面的穷人饮食无忧。
16 我要用救恩作她祭司的衣裳,
城里忠心的子民必高声欢唱。
17 我必使大卫的后裔在那里做王,
我必为我所膏立的预备明灯。
18 我必使他的仇敌满面羞愧,
但他头上的王冠必光芒四射。”

Nkwa Asem

Nnwom 132

Ahobrɛase mu ahotoso mpaebɔ

1Awurade, mma wo werɛ mfi Dawid ne ɔhaw ahorow a otumi gyinaa ano no. Awurade, kae bɔ a ɔhyɛɛ wo no; ɛbɔ a ɔhyɛɛ wo, Yakob Nyankopɔn Tumfoɔ no. Merenkɔ fie, na merenkɔda; merenhome, na merenna gye sɛ, mapɛ baabi ama Awurade, Yakob Nyankopɔn Tumfoɔ no.

Yɛtee Apam Adaka no ho asɛm wɔ Betlehem, na yehui wɔ Efrata kwaem. Yɛkae se, “Momma yɛnkɔ Awurade fi; momma yɛnsom wɔ n’ahengua no anim.” Awurade, fa Apam Adaka a ɛyɛ wo tumi ho nsɛnkyerɛnne no bra wo fi ha, na tena ha daa nyinaa.

W’asefo nyinaa nyɛ nea ɛho tew; ma wo nkurɔfo nyinaa nteɛm anigye so.

10 Wohyɛɛ wo somfo Dawid bɔ. Mpa wo hene a woayi no no, Awurade. 11 Wohyɛɛ wo somfo Dawid bɔ; ɛbɔ a worennan ani se, “Mɛyɛ wo mma no mu baako ɔhene, na w’akyi no, ɔno na obedi ade. 12 Sɛ wo mma di m’apam no nokware na wodi ahyɛde a mede ma wɔn no so a, wɔn mma nso bedi w’ade sɛ ahene daa nyinaa.”

13 Awurade ayi Sion sɛ ɔpɛ sɛ ɔde hɔ yɛ ne fi. 14 “Ɛha na mɛtena daa nyinaa; ɛha na mepɛ sɛ midi hene. 15 Biribiara a ɛho hia Sion no, mede bɛma no. Mɛma n’ahiafo aduan. 16 Mehyira n’asɔfo nea wɔyɛ biara mu, na nkurɔfo bɛto ahosan dwom. 17 Ɛha na mɛyɛ Dawid aseni baako Ɔhene kɛse; ɛha na m’ani beku me hene a meyi no no ahenni ho. 18 Mede aniwu bɛkata n’atamfo ho nanso n’ahemman de, ɛbɛkɔ so frɔmfrɔm.”