Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 109

患难中的苦诉

大卫的诗歌,交给乐长。

1我所赞美的上帝啊,
求你不要沉默不语。
因为邪恶和诡诈的人开口攻击我,
用谎言毁谤我。
他们恶言恶语地围着我,
无缘无故地攻击我。
我爱他们,他们却控告我,
但我为他们祷告。
他们对我以恶报善,
以恨报爱。
求你差恶人攻击我的仇敌,
派人站在他右边控告他。
当他受审时,
愿他被判为有罪,
他的祷告也算为罪过。
愿他的年日短少,
愿别人取代他的职位。
愿他的孩子失去父亲,
妻子成为寡妇。
10 愿他的孩子流浪行乞,
被赶出自己破败的家。
11 愿债主夺取他所有的财产,
陌生人抢走他的劳动成果。
12 愿无人向他施恩,
无人同情他的孤儿。
13 愿他断子绝孙,
他的姓氏传不到下一代。
14 愿耶和华记住他祖辈的罪恶,
不除去他母亲的罪过。
15 愿耶和华永不忘记他的罪恶,
把他从世上铲除。
16 因为他毫无仁慈,
迫害困苦、贫穷和伤心的人,
置他们于死地。
17 他喜欢咒诅人,
愿咒诅临到他;
他不喜欢祝福人,
愿祝福远离他。
18 他咒诅成性,
愿咒诅如水侵入他的身体,
如油浸透他的骨头。
19 愿咒诅不离其身,
如同身上的衣服和腰间的带子。
20 愿耶和华这样报应那些诬告我,
以恶言攻击我的人。
21 主耶和华啊,
求你因自己的名恩待我,
因你的美善和慈爱拯救我。
22 因为我贫穷困苦,
内心饱受创伤。
23 我像黄昏的日影一样消逝,
如蝗虫一般被抖落。
24 禁食使我双腿发软,
瘦骨嶙峋。
25 仇敌都嘲笑我,
他们看见我就连连摇头。
26 我的上帝耶和华啊,
求你帮助我,施慈爱拯救我,
27 让他们都看见这是你耶和华的作为。
28 任凭他们咒诅吧,
你必赐福给我。
攻击我的人必蒙羞,
你的仆人必欢喜。
29 愿诬告我的人满面羞辱,
无地自容。
30 我要竭力颂扬耶和华,
在众人面前赞美祂。
31 因为祂保护贫穷的人,
拯救他们脱离置他们于死地的人。

Nkwa Asem

Nnwom 109

Ɔhaw mu anwiinwii

1Mekamfo wo, Onyankopɔn; nyɛ komm! Amumɔyɛfo ne atorofo aba me so. Wɔka atorosɛm fa me ho, na wɔka bɔne fa me ho, taa me so kwa. Ɛwom sɛ medɔ wɔn, bɔ mpae ma wɔn, nanso wotia me. Papa a meyɛ no, wɔde bɔne tua me so ka, na ɔdɔ a medɔ wɔn no, wɔde ɔtan tua me so ka.

Hwehwɛ ɔtemmufo bɔne na onni me tamfo asɛm, na ma ɔno ara n’atamfo no mu baako nkasa ntia no. Ma wonni n’asɛm na wommu no fɔ; ne mpaebɔ mpo, ma wɔmfa no sɛ ɛyɛ awudi! Ma ne nkwa nna to ntwa; ma ɔfoforo nyɛ n’adwuma! Ma ne mma nyɛ nnyanka na ne yere nyɛ okunafo. 10 Ma ne mma nyɛ adesrɛfo a wonni baabi te; ma wɔmpam wɔn mfi amamfo a wɔte hɔ no. 11 Ma n’adefirifo mmɛsesaw n’agyapade nyinaa, na ma amamfrafo nya dwuma biara a odii ho mfaso. 12 Mma obiara nnhu no mmɔbɔ. Mma obiara nnhu nnyanka a ogyaw wɔn akyiri no nso mmɔbɔ. 13 Ma n’asefo nyinaa nwuwu na ma wɔn werɛ mfi ne din wɔ nkyirimma a wɔreba no mu. 14 Awurade, nkae n’asefo na wɔmmfa ne na bɔne mmfiri no da biara da. 15 Awurade nkae wɔn bɔne daa na wɔn de, ɛnsɛ sɛ obiara kae wɔn da biara da.

16 Saa onipa no annwene atirimɔmmerɛw ho; ɔtaa ahiafo, mmɔborɔfo ne wɔn a wonni aboafo kum wɔn. 17 Ɔpɛɛ nnome, enti wɔnnome no! Na onhyira, enti obi nso renhyira no! 18 Na ɔdome te sɛ nea ɔrehyɛ atade, enti ɔno ara ne nnome no nnonom nkɔ ne nipadua mu sɛ nsu, ne ne nnompe mu sɛ ngo!

19 Ma wɔnkata ne ho sɛ ntade na entwa ne ho nhyia sɛ abɔso! 20 Awurade, twe m’atamfo aso saa kwan no so, wɔn a wɔka nsɛmmɔne tia me no.

21 Nanso, wo Awurade me Nyankopɔn, boa me sɛnea woahyɛ me bɔ no na esiane wo dɔ mu ade pa nti, gye me.

22 Ahia me na minni biribiara. Me koma mu hyehye me. 23 Mete sɛ anwummere sunsuma a ɛreyɛ ayera; mframa bɔ me sɛ aboawa. 24 Aduan a minnya nti, me kotodwe mu agugow; menyɛ hwee sɛ ɔhonam ne nnompe kɛkɛ. 25 Sɛ nnipa hu me a, wɔserew me; wɔwosow wɔn ti di me ho fɛw.

26 Boa me, O Awurade me Nyankopɔn; wo dɔ a ɛnsa da no nti, gye me! 27 Ma m’atamfo nhu sɛ wo ne me gyefo. 28 Wɔbɛdome me, nanso wubehyira me. Ma wɔn a wɔtaa me no nni nkogu, na ma me a meyɛ wo somfo no ani nnye.

29 Ma animguase nnura m’atamfo ho; ma wɔnhyɛ animguase no sɛ atade. 30 Mɛda Awurade ase. Mɛkamfo no wɔ ne baguafo anim 31 efisɛ, ɔbɔ ohiani ho ban na ogye no fi wɔn a wɔabu no kumfɔ nsam.