Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 109

患难中的苦诉

大卫的诗歌,交给乐长。

1我所赞美的上帝啊,
求你不要沉默不语。
因为邪恶和诡诈的人开口攻击我,
用谎言毁谤我。
他们恶言恶语地围着我,
无缘无故地攻击我。
我爱他们,他们却控告我,
但我为他们祷告。
他们对我以恶报善,
以恨报爱。
求你差恶人攻击我的仇敌,
派人站在他右边控告他。
当他受审时,
愿他被判为有罪,
他的祷告也算为罪过。
愿他的年日短少,
愿别人取代他的职位。
愿他的孩子失去父亲,
妻子成为寡妇。
10 愿他的孩子流浪行乞,
被赶出自己破败的家。
11 愿债主夺取他所有的财产,
陌生人抢走他的劳动成果。
12 愿无人向他施恩,
无人同情他的孤儿。
13 愿他断子绝孙,
他的姓氏传不到下一代。
14 愿耶和华记住他祖辈的罪恶,
不除去他母亲的罪过。
15 愿耶和华永不忘记他的罪恶,
把他从世上铲除。
16 因为他毫无仁慈,
迫害困苦、贫穷和伤心的人,
置他们于死地。
17 他喜欢咒诅人,
愿咒诅临到他;
他不喜欢祝福人,
愿祝福远离他。
18 他咒诅成性,
愿咒诅如水侵入他的身体,
如油浸透他的骨头。
19 愿咒诅不离其身,
如同身上的衣服和腰间的带子。
20 愿耶和华这样报应那些诬告我,
以恶言攻击我的人。
21 主耶和华啊,
求你因自己的名恩待我,
因你的美善和慈爱拯救我。
22 因为我贫穷困苦,
内心饱受创伤。
23 我像黄昏的日影一样消逝,
如蝗虫一般被抖落。
24 禁食使我双腿发软,
瘦骨嶙峋。
25 仇敌都嘲笑我,
他们看见我就连连摇头。
26 我的上帝耶和华啊,
求你帮助我,施慈爱拯救我,
27 让他们都看见这是你耶和华的作为。
28 任凭他们咒诅吧,
你必赐福给我。
攻击我的人必蒙羞,
你的仆人必欢喜。
29 愿诬告我的人满面羞辱,
无地自容。
30 我要竭力颂扬耶和华,
在众人面前赞美祂。
31 因为祂保护贫穷的人,
拯救他们脱离置他们于死地的人。

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 109

Ya Makulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Katonda wange gwe ntendereza,
    tonsiriikirira.
Kubanga abantu abakola ebibi era abalimba,
    banjogeddeko eby’obulimba.
Banfukumulidde ebigambo eby’obukyayi,
    ne bannumbagana awatali nsonga.
Bwe mbalaga omukwano, bo bandaga bukyayi;
    kyokka nze mbasabira.
Bwe mbakolera ebirungi bo bansasulamu bibi;
    bwe mbalaga okwagala bo bankyawa bukyayi.

Mumulabire omuntu omukozi w’ebibi amwolekere;
    wabeewo amuwawaabira.
Bwe banaawoza, omusango gumusinge;
    n’okusaba kwe kufuuke kwonoona.
Aleme kuwangaala;
    omuntu omulala amusikire.
Abaana be basigalire awo nga tebaliiko kitaabwe,
    ne mukyala we afuuke nnamwandu.
10 Abaana be bataataaganenga nga bagenda basabiriza;
    bagobebwe ne mu bifulukwa mwe basula.
11 Amubanja ajje awambe ebibye byonna;
    n’abagwira bamunyageko ebintu bye byonna bye yakolerera.
12 Waleme kubaawo amusaasira,
    wadde akolera abaana be ebyekisa.
13 Ezzadde lye lizikirizibwe,
    n’amannya g’abazzukulu be gasangulwe mu ago ag’omu mulembe oguliddirira.
14 Mukama ajjukirenga ebyonoono bya bakadde be;
    n’ekibi kya nnyina kireme kwerabirwanga.
15 Mukama ajjukirenga ebyonoono byabwe bulijjo,
    n’ensi ebeerabirire ddala.

16 Kubanga talowoozangako kukolera muntu yenna kya kisa;
    naye yayigganyanga abaavu, n’abeetaaga,
    n’abanakuwavu n’abatuusa ne ku kufa.
17 Yayagalanga nnyo okukolima; kale ebikolimo bimwefuulire. Teyayagalanga mikisa; kale gimwesambire ddala!
18 Yeeteekako okukolima ng’ekyambalo,
    ne kumutobya ng’amazzi,
    ne kuyingira mu magumba ge ng’amafuta.
19 Kubeerenga ng’ekyambalo ky’ayambadde,
    era ng’olukoba lwe yeesibye emirembe gyonna.
20 Ebyo byonna y’eba ebeera empeera, Mukama gy’awa abo abandoopaloopa,
    era abanjogerako eby’akabi ebyereere.

21 Naye ggwe, Ayi Mukama Katonda wange,
    nnwanirira olw’erinnya lyo;
    era omponye olw’okwagala kwo okulungi okutaggwaawo.
22 Kubanga ndi mwavu era ali mu kwetaaga,
    n’omutima gwange gunyolwa nnyo.
23 Sikyaliwo, ndi ng’ekisiikirize eky’akawungeezi;
    mmansuddwa eri ng’enzige.
24 Amaviivi gange ganafuye olw’okusiiba;
    omubiri gwange gukozze ne guggwaamu ensa.
25 Abandoopaloopa bansekerera;
    bwe bandaba nga banyeenyeza omutwe.

26 Mbeera, Ayi Mukama Katonda wange!
    Ondokole ng’okwagala kwo okutaggwaawo bwe kuli.
27 Baleke bategeere nti ggwe okikoze,
    n’omukono gwo Ayi Mukama.
28 Balikoma, naye ggwe olimpa omukisa!
    Leka abannumbagana baswale,
    naye nze omuddu wo nga nsanyuka!
29 Abandoopa baswazibwe,
    n’ensonyi zaabwe zibabuzeeko obwekyusizo.

30 Nneebazanga Mukama n’akamwa kange;
    nnaamutenderezanga wakati mu kibiina ekinene.
31 Kubanga alwanirira omunaku ali mu kwetaaga,
    n’amuwonya abo abaagala afe.