Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 104

称颂创造主——上帝

1我的心啊,要称颂耶和华。
我的上帝耶和华啊,
你是多么伟大!
你以尊贵和威严为衣,
你身披光华如披外袍,
你铺展穹苍如铺幔子。
你在水中设立自己楼阁的栋梁。
你以云彩为车驾,乘风飞驰。
风是你的使者,
火焰是你的仆役。
你奠立大地的根基,
使它永不动摇。
你以深水为衣覆盖大地,
淹没群山。
你一声怒叱,众水便奔逃;
你一声雷鸣,众水就奔流,
漫过山峦,流进山谷,
归到你指定的地方。
你为众水划定不可逾越的界线,
以免大地再遭淹没。

10 耶和华使泉水涌流在谷地,
奔腾在山间,
11 让野地的动物有水喝,
野驴可以解渴。
12 飞鸟也在溪旁栖息,
在树梢上歌唱。
13 祂从天上的楼阁降雨在山间,
大地因祂的作为而丰美富饶。
14 祂使绿草如茵,滋养牲畜,
让人种植作物,
享受大地的出产,
15 有沁人心怀的醇酒、
滋润容颜的膏油、
增强活力的五谷。
16 耶和华种植了黎巴嫩的香柏树,
使它们得到充沛的水源,
17 鸟儿在树上筑巢,
鹳鸟在松树上栖息。
18 高山是野山羊的住处,
峭壁是石獾的藏身之所。
19 你命月亮定节令,
使太阳自知西沉。
20 你造黑暗,定为夜晚,
作林中百兽出没的时间。
21 壮狮吼叫着觅食,
寻找上帝所赐的食物。
22 太阳升起,
百兽便退回自己的洞窟中休息,
23 人们外出工作,直到黄昏。

24 耶和华啊,你的创造多么繁多!
你用智慧造了这一切,
大地充满了你创造的万物。
25 汪洋浩瀚,
充满了无数的大小水族,
26 船只往来于海上,
你造的鲸鱼也在水中嬉戏。
27 它们都倚靠你按时供应食物。
28 它们从你那里得到供应,
你伸手赐下美食,
使它们饱足。
29 你若对它们弃而不顾,
它们会惊慌失措。
你一收回它们的气息,
它们便死亡,归于尘土。
30 你一吹气便创造了它们,
你使大地更新。

31 愿耶和华的荣耀存到永远!
愿耶和华因自己的创造而欢欣!
32 祂一看大地,大地就震动;
祂一摸群山,群山就冒烟。
33 我要一生一世向耶和华歌唱,
我一息尚存就要赞美上帝。
34 愿祂喜悦我的默想,
祂是我喜乐的泉源。
35 愿罪人从地上消逝,
愿恶人荡然无存。

我的心啊,要称颂耶和华!
你们要赞美耶和华!

Nkwa Asem

Nnwom 104

Ɔbɔadeɛ ayeyi

1Me kra, kamfo Awurade! O Awurade, me Nyankopɔn, woyɛ ɔkɛse! Wohyɛ tumi ne anuonyam mu. Wode hann akata wo ho. Wotrɛw ɔsoro mu te sɛ ntama, na wusii wo fi wɔ nsu ani. Wode omununkum yɛɛ wo teaseɛnam na wotenaa mu wɔ mframa ntaban so. Wode mframa yɛɛ w’asomafo, na anyinam gya a ɛpa no yɛɛ w’asomfo.

Wode asase asi ne fapem so dennen na ɛrentwe ne ho da. Wode ɛpo too so sɛ atade na nsu no kataa mmepɔw so. Wokaa nsu no anim no, wɔyerae; wɔtee wo nne nteɛm so no, woguanee. Wɔteɛ faa mmepɔw so koguu abon mu kɔɔ baabi a na wɔasiesie ama wɔn. Wotoo ɔhye a na wontumi ntra na wɔammɛka asase so nyinaa bio.

10 Womaa nsuwa teɛ faa abon mu ɛnna nsubɔnten nso faa mmepɔw ntam. 11 Ɛyɛɛ beae a wuram mmoa kɔnom nsu; ɛhɔ na akwaku kokum wɔn sukɔm. 12 Nnua a ɛbɛn hɔ no so na nnomaa yɛɛ wɔn birebuw too nnwom. 13 Wotɔɔ nsu fi soro guu mmepɔw so na wo nhyira buu so wɔ asase so. 14 Womaa sare nyinii maa anantwi, na afifide nso, wobɔ maa onipa sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi adua nnɔbae, 15 na wayɛ nsa na ne ho atɔ no. Womaa no ngo nso, na wayɛ wɛwɛ ɛne abodoo a ɛbɛma no ahoɔden. 16 Sida a ɛwɔ Lebanon no nso nya nsu bebree. Awurade no ankasa nnua a oduae. 17 Ɛso na nnomaa yɛ wɔn birebuw na asukɔnkɔn nso ayɛ wɔn birebuw wɔ ɔpopaw nnua so. 18 Wuram mmirekyi tena mmepɔw atenten so, na amoakua atena abotan mu.

19 Wobɔɔ ɔsram sɛ ɔnhyɛ abosom agyirae; owia nim bere a ɔkɔtɔ. 20 Wo na wobɔɔ anadwo na ne sum mu na nkekaboa pue. 21 Gyata mma pɔ so bere a wɔreyɛ ha apɛ aduan a Onyankopɔn asiesie ama wɔn. 22 Na sɛ owia pue a, wɔsan kɔhyehyɛ wɔn amoa mu. 23 Afei nnipa kɔ wɔn nnwuma so kɔyɛ aduwma ara kɔsi anwummere. 24 Awurade, woayɛ nneɛma bebree! Nyansa mu na woyɛɛ ne nyinaa; w’abɔde ahyɛ asase so ma.

25 Ɛpo da hɔ tɛtrɛɛ a abɔde akɛse ne nketewa ahyɛ no ma. 26 Ahyɛn fa so, na bonsu nso goru mu. 27 Wɔn nyinaa dan wo sɛ woma wɔn aduan bebree a wɔhwehwɛ. 28 Wode ma wɔn na wodi. Woma wɔn aduan na wɔn ani sɔ.

29 Wodan w’akyi kyerɛ wɔn a, wɔbɔ hu. Sɛ wugye wɔn home a, wowuwu san kɔ mfutuma a wofi mu bae no mu.

30 Sɛ woma wɔn ahome a, wɔba abɔde mu; woma asase nkwa foforo. 31 Awurade anuonyam ntena hɔ daa daa. Awurade ani nnye nea wayɛ no ho! 32 Ɔhwɛ asase na ɛpopo; ɔka mmepɔw na wusiw fi mu ba.

33 Mete ase yi, mɛto dwom mama Awurade; mewɔ hɔ yi mɛto ayeyi dwom mama me Nynakopɔn. 34 N’ani nnye me dwom no ho efisɛ, m’anigye fi ne nkyɛn. 35 Ma wɔnsɛe nnebɔneyɛfo asase so; ma amumɔyɛfo ase nhyew. Me kra, kamfo Awurade! Munyi Awurade ayɛ!