Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 104

称颂创造主——上帝

1我的心啊,要称颂耶和华。
我的上帝耶和华啊,
你是多么伟大!
你以尊贵和威严为衣,
你身披光华如披外袍,
你铺展穹苍如铺幔子。
你在水中设立自己楼阁的栋梁。
你以云彩为车驾,乘风飞驰。
风是你的使者,
火焰是你的仆役。
你奠立大地的根基,
使它永不动摇。
你以深水为衣覆盖大地,
淹没群山。
你一声怒叱,众水便奔逃;
你一声雷鸣,众水就奔流,
漫过山峦,流进山谷,
归到你指定的地方。
你为众水划定不可逾越的界线,
以免大地再遭淹没。

10 耶和华使泉水涌流在谷地,
奔腾在山间,
11 让野地的动物有水喝,
野驴可以解渴。
12 飞鸟也在溪旁栖息,
在树梢上歌唱。
13 祂从天上的楼阁降雨在山间,
大地因祂的作为而丰美富饶。
14 祂使绿草如茵,滋养牲畜,
让人种植作物,
享受大地的出产,
15 有沁人心怀的醇酒、
滋润容颜的膏油、
增强活力的五谷。
16 耶和华种植了黎巴嫩的香柏树,
使它们得到充沛的水源,
17 鸟儿在树上筑巢,
鹳鸟在松树上栖息。
18 高山是野山羊的住处,
峭壁是石獾的藏身之所。
19 你命月亮定节令,
使太阳自知西沉。
20 你造黑暗,定为夜晚,
作林中百兽出没的时间。
21 壮狮吼叫着觅食,
寻找上帝所赐的食物。
22 太阳升起,
百兽便退回自己的洞窟中休息,
23 人们外出工作,直到黄昏。

24 耶和华啊,你的创造多么繁多!
你用智慧造了这一切,
大地充满了你创造的万物。
25 汪洋浩瀚,
充满了无数的大小水族,
26 船只往来于海上,
你造的鲸鱼也在水中嬉戏。
27 它们都倚靠你按时供应食物。
28 它们从你那里得到供应,
你伸手赐下美食,
使它们饱足。
29 你若对它们弃而不顾,
它们会惊慌失措。
你一收回它们的气息,
它们便死亡,归于尘土。
30 你一吹气便创造了它们,
你使大地更新。

31 愿耶和华的荣耀存到永远!
愿耶和华因自己的创造而欢欣!
32 祂一看大地,大地就震动;
祂一摸群山,群山就冒烟。
33 我要一生一世向耶和华歌唱,
我一息尚存就要赞美上帝。
34 愿祂喜悦我的默想,
祂是我喜乐的泉源。
35 愿罪人从地上消逝,
愿恶人荡然无存。

我的心啊,要称颂耶和华!
你们要赞美耶和华!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 104

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.

Inu Yehova Mulungu wanga, ndinu wamkulu kwambiri;
    mwavala ulemerero ndi ufumu.
Iye wadzifunditsa kuwala ngati chovala;
    watambasula miyamba ngati tenti
    ndipo wayika pa madzi mitanda ya chipinda chake.
Iye amasandutsa mitambo kukhala galeta lake,
    ndi kuwuluka pa mapiko a mphepo.
Amapanga mphepo kukhala amithenga ake,
    malawi amoto kukhala atumiki ake.

Anakhazikitsa dziko lapansi pa maziko ake;
    silingasunthike.
Munaliphimba ndi nyanja yozama ngati chovala;
    madzi anayimirira pamwamba pa mapiri.
Koma pakudzudzula kwanu madzi anathawa,
    pa mkokomo wa bingu lanu iwo anamwazika;
Inu munamiza mapiri,
    iwo anatsikira ku zigwa
    kumalo kumene munawakonzera.
Inu munayika malire ndipo sangathe kudutsa,
    iwo sadzamizanso dziko lapansi.

10 Iye achititsa akasupe kutulutsa madzi kupita ku zigwa;
    madziwo amayenda pakati pa mapiri.
11 Iwo amapereka madzi kwa zirombo zonse zakuthengo;
    abulu akuthengo amapha ludzu lawo.
12 Mbalame zamlengalenga zimayika zisa mʼmbali mwa madzi;
    zimayimba pakati pa thambo.
13 Iye amathirira mapiri kuchokera ku zipinda zake zapamwamba;
    dziko lapansi limakhutitsidwa ndi chipatso cha ntchito yake.
14 Amameretsa udzu kuti ngʼombe zidye,
    ndi zomera, kuti munthu azilima
    kubweretsa chakudya kuchokera mʼdziko lapansi:
15 vinyo amene amasangalatsa mtima wa munthu,
    mafuta amene amachititsa nkhope yake kuwala,
    ndi buledi amene amapereka mphamvu.
16 Mitengo ya Yehova ndi yothiriridwa bwino,
    mikungudza ya ku Lebanoni imene Iye anadzala.
17 Mbalame zimamanga zisa zawo;
    kakowa ali ndi malo ake mʼmikungudzamo.
18 Mapiri ataliatali ndi a mbalale;
    mʼmingʼalu ya miyala ndi mobisalamo mbira.

19 Mwezi umasiyanitsa nyengo
    ndipo dzuwa limadziwa nthawi yake yolowera.
20 Inu mumabweretsa mdima nukhala usiku,
    ndipo zirombo zonse za ku nkhalango zimatuluka.
21 Mikango imabangula kufuna nyama,
    ndi kufunafuna chakudya chawo kuchokera kwa Mulungu.
22 Dzuwa limatuluka ndipo iyo imapita kukabisala;
    imabwerera kukagona pansi mʼmapanga awo.
23 Pamenepo munthu amapita ku ntchito yake,
    kukagwira ntchito yake mpaka madzulo.

24 Ntchito zanu ndi zochulukadi Inu Yehova!
    Munazipanga zonse mwanzeru,
    dziko lapansi ladzaza ndi zolengedwa zanu.
25 Kuli nyanja yayikulu ndi yotambalala,
    yodzaza ndi zolengedwa zosawerengeka,
    zamoyo zanu zazikulu ndi zazingʼono zomwe.
26 Kumeneko sitima zapamadzi zimayenda uku ndi uku,
    ndiponso Leviyatani amene munamulenga kuti asewere kumeneko.

27 Zonsezi zimayangʼana kwa Inu
    kuti muzipatse chakudya chawo pa nthawi yake yoyenera.
28 Mukazipatsa,
    zimachisonkhanitsa pamodzi;
mukatsekula dzanja lanu,
    izo zimakhutitsidwa ndi zinthu zabwino.
29 Mukabisa nkhope yanu,
    izo zimachita mantha aakulu;
mukachotsa mpweya wawo,
    zimafa ndi kubwerera ku fumbi.
30 Mukatumiza mzimu wanu,
    izo zimalengedwa
    ndipo mumakozanso maonekedwe a dziko lapansi.

31 Ulemerero wa Yehova ukhalebe mpaka muyaya;
    Yehova akondwere ndi ntchito ya manja ake;
32 Iye amene amayangʼana dziko lapansi ndipo limanjenjemera,
    amene amakhudza mapiri ndipo amatuluka utsi.

33 Ine ndidzayimbira Yehova moyo wanga wonse;
    ndidzayimbira matamando Mulungu wanga nthawi yonse imene ndili ndi moyo.
34 Zolingalira zanga zikhale zomukomera Iye,
    pamene ndikusangalala mwa Yehova.
35 Koma anthu ochimwa awonongeke pa dziko lapansi
    ndipo anthu oyipa asapezekenso.

Tamanda Yehova, Iwe moyo wanga.

Tamandani Yehova.