Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 103

上帝的慈爱

大卫的诗。

1我的心啊,要称颂耶和华,
我要全心全意地称颂祂的圣名。
我的心啊,要称颂耶和华,
不要忘记祂的一切恩惠。
祂赦免我一切的罪恶,
医治我一切的疾病。
祂救赎我的生命脱离死亡,
以慈爱和怜悯环绕我。
祂以美物满足我的愿望,
使我如鹰一般恢复青春。

耶和华为一切受欺压的人伸张正义,主持公道。
祂让摩西明白自己的旨意,
向以色列人彰显自己的作为。
耶和华有怜悯和恩典,
不轻易发怒,充满慈爱。
祂不永久责备人,
也不永远怀怒。
10 祂没有按我们的过犯对待我们,
也没有照我们的罪恶惩罚我们。
11 因为天离地有多高,
祂对敬畏祂之人的爱也多大!
12 东离西有多远,
祂叫我们的过犯离我们也多远!
13 耶和华怜爱敬畏祂的人,
如同慈父怜爱自己的儿女。
14 因为祂知道我们的本源,
顾念我们不过是尘土。

15 世人的年日如同草芥,
如野地茂盛的花,
16 一经风吹,便无影无踪,
永远消逝。
17 耶和华永永远远爱敬畏祂的人,
以公义待他们的子子孙孙,
18 就是那些守祂的约、
一心遵行祂命令的人。

19 耶和华在天上设立了宝座,
祂的王权无所不及。
20 听从耶和华的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,
你们要称颂祂!
21 事奉耶和华、遵从祂旨意的天军啊,
你们要称颂祂!
22 耶和华所造的万物啊,
要在祂掌管的各处称颂祂。

我的心啊,要称颂耶和华!

Nkwa Asem

Nnwom 103

Onyankopɔn dɔ

1Me kra kamfo Awurade! Na me mu ade nyinaa nkamfo ne din kronkron no. Me kra kamfo Awurade, na mma me werɛ mmfi ne nneyɛe pa nyinaa.

Ɔno na ɔde me mfomso nyinaa firi me, na ɔsa me nyarewa nyinaa. Ogye me nkwa fi damoa mu na ɔde adɔe ne mmɔborɔhunu bɔ me abotiri. Ɔma me m’asetena mu nnepa na matena ase frɔmm ne ahoɔden so sɛ ɔkɔre. Awurade bu wɔn a wɔhyɛ wɔn so bem na ɔma wɔn wɔn kyɛfa. Ɔkyerɛɛ Mose ne nhyehyɛe, na ɔmaa Israelfo huu nneɛma akɛse a wayɛ.

Mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo ne Awurade, ne bo kyɛ fuw na n’adɔe dɔɔso. Ɔrenkɔ so nka anim na ne bo mfuw daa nyinaa. 10 Ontua yɛn ka sɛnea ɛfata yɛn, anaasɛ ontua yɛn bɔne ne yɛn mfomso so ka. 11 Na sɛ ɔsoro ware sen asase no, sɛ n’adɔe so wɔn a wosuro no so ne no. 12 Sɛ apuei ne atɔe ntam ware no, sɛ wama yɛn ne yɛn mmarato ntam aware ne no. 13 Sɛ agya yam hyehye no ne mma ho no, sɛ Awurade yam yɛ no wɔ wɔn a wodi no ni ho ne no. 14 Onim nea wɔde yɛɛ yɛn; ɔkae sɛ yɛyɛ mfutuma. 15 Ɔdasani de, ne nna te sɛ sare, ɔyɛ frɔmm sɛ wuram nhwiren. 16 Sɛ mframa bɔ fa ne so a, na onni hɔ, na ne sibere nnim no bio.

17 Na wɔn a wodi Awurade ni no, ne dɔ wɔ wɔn so daa daa na ne papayɛ wɔ hɔ ma nkyirimma 18 ne wɔn a wodi n’apam no ho nokware na wodi ne mmara so. 19 Awurade asi n’ahengua wɔ soro; ɔyɛ ade nyinaa so hene. 20 Mo abɔfo atumfoɔ a mutie ne mmara na mutie nea ɔka no, monkamfo Awurade. 21 Mo ɔsoro atumfoɔ nyinaa ne mo a moyɛ n’asomfo na moyɛ n’apɛde no, monkamfo Awurade. 22 Abɔde a mowɔ baabiara a odi so no nyinaa, monkamfo Awurade. Me kra, kamfo Awurade!