Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 103

上帝的慈爱

大卫的诗。

1我的心啊,要称颂耶和华,
我要全心全意地称颂祂的圣名。
我的心啊,要称颂耶和华,
不要忘记祂的一切恩惠。
祂赦免我一切的罪恶,
医治我一切的疾病。
祂救赎我的生命脱离死亡,
以慈爱和怜悯环绕我。
祂以美物满足我的愿望,
使我如鹰一般恢复青春。

耶和华为一切受欺压的人伸张正义,主持公道。
祂让摩西明白自己的旨意,
向以色列人彰显自己的作为。
耶和华有怜悯和恩典,
不轻易发怒,充满慈爱。
祂不永久责备人,
也不永远怀怒。
10 祂没有按我们的过犯对待我们,
也没有照我们的罪恶惩罚我们。
11 因为天离地有多高,
祂对敬畏祂之人的爱也多大!
12 东离西有多远,
祂叫我们的过犯离我们也多远!
13 耶和华怜爱敬畏祂的人,
如同慈父怜爱自己的儿女。
14 因为祂知道我们的本源,
顾念我们不过是尘土。

15 世人的年日如同草芥,
如野地茂盛的花,
16 一经风吹,便无影无踪,
永远消逝。
17 耶和华永永远远爱敬畏祂的人,
以公义待他们的子子孙孙,
18 就是那些守祂的约、
一心遵行祂命令的人。

19 耶和华在天上设立了宝座,
祂的王权无所不及。
20 听从耶和华的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,
你们要称颂祂!
21 事奉耶和华、遵从祂旨意的天军啊,
你们要称颂祂!
22 耶和华所造的万物啊,
要在祂掌管的各处称颂祂。

我的心啊,要称颂耶和华!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;
    ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.
Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,
    ndipo usayiwale zabwino zake zonse.
Amene amakhululuka machimo ako onse
    ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,
amene awombola moyo wako ku dzenje
    ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,
amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,
    kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

Yehova amachita chilungamo
    ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

Iye anadziwitsa Mose njira zake,
    ntchito zake kwa Aisraeli.
Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.
Iye sadzatsutsa nthawi zonse,
    kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;
10 satichitira molingana ndi machimo athu,
    kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.
11 Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,
    koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;
12 monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,
    koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.
13 Monga bambo amachitira chifundo ana ake,
    choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;
14 pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,
    amakumbukira kuti ndife fumbi.
15 Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,
    amaphuka ngati duwa la mʼmunda;
16 koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso
    ndipo malo ake sakumbukirikanso.
17 Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya
    chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,
    ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;
18 iwo amene amasunga pangano lake
    ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19 Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba
    ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20 Tamandani Yehova, inu angelo ake,
    amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,
    amene mumamvera mawu ake.
21 Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,
    inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.
22 Tamandani Yehova, ntchito yake yonse
    kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.