Chinese Contemporary Bible (Simplified)

西番雅书 1:1-18

1犹大亚们的儿子约西亚执政期间,耶和华对希西迦的玄孙、亚玛利亚的曾孙、基大利的孙子、古示的儿子西番雅说:

耶和华审判的日子

2“我必毁灭地上的一切。

这是耶和华说的。

3我必毁灭人类、兽类、

天上的鸟和海里的鱼。

我必使恶人倒毙,

我必铲除地上的人类。

这是耶和华说的。

4“我必伸手攻击犹大

以及所有住在耶路撒冷的人,

铲除巴力的余迹及拜偶像之祭司的名号。

5我必铲除那些在屋顶祭拜天上万象的人,

铲除敬拜我、凭我起誓又凭米勒公起誓的人,

6铲除离弃我、不寻求我、不求问我的人。”

7要在主耶和华面前肃静,

因为耶和华的日子近了。

耶和华已准备好祭物,

洁净了祂邀请的人。

8耶和华说:“在我献祭的日子,

我必惩罚首领和王子,

以及所有穿外族服装的人。

9到那日,我必惩罚所有跳过门槛1:9 跳过门槛……的人”指祭拜偶像的人,参见撒母耳记上5:5

使主人的家充满暴力和欺诈的人。

10到那日,鱼门必传出哭喊声,

新区必响起哀号声,

山陵必发出崩裂的巨响。

这是耶和华说的。

11市场区的居民啊,哀哭吧!

因为所有的商人必灭亡,

所有做买卖的必被铲除。

12那时,我必提着灯巡查耶路撒冷

惩罚那些安于罪中的人。

他们心想,‘耶和华不赐福也不降祸。’

13他们的财物必遭抢掠,

家园必沦为废墟。

他们建造房屋,却不能住在里面;

栽种葡萄园,却喝不到葡萄酒。

14“耶和华的大日子近了,

近了,很快就到了。

那将是痛苦的日子,

勇士也必凄声哀号。

15那是降烈怒的日子,

是困苦艰难的日子,

是摧残毁坏的日子,

是黑暗幽冥的日子,

是阴霾密布的日子,

16是吹号呐喊、

攻打坚城高垒的日子。

17“我要使人们灾难临头,

以致他们行路像瞎子,

因为他们得罪了我。

他们的血必被倒出,如同灰尘;

他们的尸体必被丢弃,如同粪便。

18在耶和华发怒的日子,

他们的金银救不了他们。

祂的怒火必吞噬大地,

祂必骤然毁灭一切世人。”

Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 1:1-18

1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn nie. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba berɛ so.

Atemmuo A Ɛtia Yuda

2“Mɛpra biribiara afiri asase so”

deɛ Awurade seɛ nie,

3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;

mɛpra nnomaa a wɔwɔ ewiem

ne mpataa a wɔwɔ ɛpo mu nyinaa.

Atirimuɔdenfoɔ bɛnya wira a ɛsum hɔ nko ara

sɛ mesɛe adasamma a wɔwɔ asase yi so a,”

deɛ Awurade seɛ nie.

4“Mɛtene me nsa wɔ Yuda

ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;

na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,

na masɛe abosonsomfoɔ ne abosomfoɔ asɔfoɔ no din

5wɔn a wɔkoto sɔre wɔn adan atifi,

de sɔre abɔdeɛ a ɛwɔ ewiem,

wɔn a wɔkoto de Awurade ka ntam

na wɔde Molek nso ka ntam,

6wɔn nso a wɔgyae Awurade akyiridie

na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wɔmmisa nʼase.”

7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,

ɛfiri sɛ, Awurade ɛda no abɛn.

Awurade asiesie afɔrebɔdeɛ;

wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.

8Awurade afɔrebɔ ɛda no,

mɛtwe mmapɔmma

ne ahenemma

ne wɔn a wɔhyehyɛ

ananafoɔ ntadeɛ nyinaa aso.

9Saa ɛda no mɛtwe wɔn

a wɔkwati aponnwa no nyinaa aso.

Wɔn a wɔde akakabensɛm

ne nsisie hyehyɛ wɔn abosomfie ma no.

10“Saa ɛda no,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Esu bɛfiri Mpataa Ɛpono ano,

agyaadwotwa bɛfiri Atenaeɛ Foforɔ

na nnyegyeeɛ a ano yɛ den afiri nkokoɔ no so aba.

11Montwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no

wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di dwa ase,

dwetɛ adwadifoɔ nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.

12Mede nkanea bɛkyini ahwehwɛ Yerusalem mu

na matwe wɔn a wɔgyaagyaa wɔn ho aso,

wɔn a wɔte sɛ bobesa puo no,

a wɔdwene sɛ, ‘Awurade nnyɛ wɔn hwee

sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne.’

13Wɔbɛfom wɔn ahonyadeɛ,

na wɔabubu wɔn afie agu.

Wɔbɛsisi afie, nanso wɔrentena mu

wɔbɛyɛ bobe mfuo

nanso wɔrennom emu nsã.”

Awurade Ɛda Kɛseɛ No

14Awurade ɛda kɛseɛ no abɛn,

abɛn na ɛreba ntɛm so.

Tie! Osu a wɔbɛsu Awurade ɛda no bɛyɛ ya,

ɔkofoɔ a ɔwɔ hɔ nso nteamu bɛyɛ saa ara.

15Saa ɛda no bɛyɛ abufuo ɛda,

ɛyɛ ahoyera ne ɔyea ɛda;

ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛeɛ ɛda,

ɛyɛ esum ne kusukuukuu ɛda

ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ ɛda,

16ɛyɛ totorobɛnto hyɛn ne ɔko nteam

a ɛtia nkuropɔn a ɛwɔ banbɔ

ne ntwɛtwɛaso abantenten ɛda.

17“Mede awerɛhoɔ bɛba nnipa no so

na wɔbɛnante sɛ anifirafoɔ,

ɛfiri sɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.

Wɔbɛhwie wɔn mogya agu sɛ mfuturo,

na wɔn ayamdeɛ nso sɛ atantanneɛ.

18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ

rentumi nnye wɔn nkwa

Awurade abufuo ɛda no.”

Ne ninkuntwe mu ogya no

bɛhye ɔman no nyinaa,

na ɔbɛma asase no so tefoɔ nyinaa nkwa

aba awieeɛ mpofirim.